Eksplikacja

Czytaj Dalej

EKSPLIKACJA

Explikation, Auslegung W języku francuskim „eksplikacja" {explication) utożsamiana jest niekiedy z —> wy­jaśnianiem (2). W logice tradycyj­nej funkcję eksplikacji pełniły definicje.

EKSPLIKACJA

EKSPLIKACJA (łac.

EKSPLIKACJA

(łac. rozwijanie), operacja precyzowania treści lub sensu wyrażeń bez zmiany ich zakresu; w języku franc, niekiedy utożsamiana z -»• wyjaśnianiem (czyli eksplanacją).

W logice tradycyjnej funkcję e. pełniły -»- definicje; odrębną procedurą badawczą stała się e. wówczas, kiedy zadanie definicji...

Definicja i jej eksplikacja na przykładzie dowolnie wybranej definicji socjologii.

„Socjologia jest nauką społeczną, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich. Do podstawowych przedmiotów analiz socjologicznych zalicza się m. in. procesy i zjawiska zachodzące w obrębie rzeczywistości społecznej, wszelkie przejawy i formy życia społecznego, struktury społeczne, zbiorowości, układy interakcji społecznych, traktowanych jako czynnik konstytucyjny i podtrzymujący istnienie grup społecznych itp.; często do zadań ...