Ekspedycja naukowa

Czytaj Dalej

Odkrycia naukowe i wynalazki

Użyczali tedy uczonym nieco dobrobytu; na prace naukowe  łożyli stosunkowo więcej od innych i to im się sowicie opłacało. Praca naukowa Niemiec z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaczęła przynosić owoce po r.

WYNAGRODZENIE ZA NAUCZANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

  Osoba fizyczna, która przebywa w umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej lub innej uznanej palcówce oświatowej w tym kraju, a która ma lub miała bezpośrednio przed przybyciem miejsce zamieszkania w drugim kraju, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie badań naukowych przez okres 2 lat, licząc od dnia jej ...

KONSTRUOWANIE FAKTÓW NAUKOWYCH

Krajewski – Istotny problem, na który zwrócili uwagę konwencjonaliści, a który jest szeroko dyskutowany w współczesnej literaturze metodologicznej to:  nie istnieją „gołe fakty”, fakty są zawsze przez nas interpretowane w świetle pojęć, jakimi dysponujemy, i teorii, jakie przyjmujemy, są one zawsze „teoretycznie obciążone” (theory laden) Według konwencjonalistów rozróżnienie na „fakt ...

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU NAUKOWYM

Teoria może być traktowana jako

historia myśli politycznej, historia stosunków politycznych – badacze posługują się terminem teoria, analizując historię wybranych poglądów podzielanych w danym czasie

Metodologia – czyli jako analiza teorii jako rezultatu działalności...

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - NATURA TEORII NAUKOWYCH

Teorie musza być formułowane w sposób abstrakcyjny, czyli nie może dotyczyć jednostkowych zdarzeń ale ogólnych właściwości i procesów, możliwie ponadczasowych i uniwersalnych

Posługują się językiem zdyscyplinowanym, często matematycznym. Chcąc unikać wieloznaczności pojęć badacze...

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku naukowym

W literaturze naukowej z zakresu nauk politycznych najczęściej utożsamia się teorię z: 1.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa może być?

A jednak większość badaczy uważa je za teorie naukowe oraz że jest to najbardziej wiarygodny system wiedzy o świecie społ.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa jest w politologii?

Struktura teoretyczna, zawarta w „tekście naukowym”, może zawierać wyczerpujący opis i wyjaśnienie wyłącznie tych faktów, które wchodzą w zakres jej przedmiotu, przy czym są to tylko te fakty, które mogą być ujęte w jej własnym języku.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Natura teorii naukowych

Dostrzegalny jest proces ciągłego rozwijania teorii, ich testowania i odrzucania, modyfikowania lub tymczasowego zachowania jako ważnych w badaniach naukowych. Bez tego wiedza naukowa niczym by się nie różniła od innych typów wiedzy.

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH

Części składowe teorii traktowanej jako zbiór obiektów językowych, które zostały poddane wielokierunkowej analizie logicznej:

Język teorii.

Zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii.

Zestaw środków dowodowych (formalnych), stosowanych na gruncie danej teorii przy...

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Język teorii

Osiąga się wówczas teorię wyjaśniającą, co upoważnia do określenia dziedziny naukowej teoretyczną (niekiedy też nazywana nomotetyczną).

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zdania teorii

Zdania jako element teorii to zbiory twierdzeń, praw, hipotez, a więc obiektów językowych, które – obok wątpliwości dotyczących języka – rodzą liczne kontrowersje dotyczące głównie ich formy oraz sposobu ich uporządkowania w formę teorii (problematyka rozległości powiązań między twierdzeniami...

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Uzasadnianie zdań teorii

formułują teorie słabiej uzasadnione, a więc są mniej „dedukcyjne” i mniej „zmatematyzowane” (przez to bardziej „hipotetyczne” i „indukcyjne”) => Naukowość to atrybut przysługujący wiedzy w sposób stopniowalny.

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zakres teorii

O zakresie teorii decyduje zespół szczególnych warunków, określających zasięg ważności teorii i dziedzinę jej stosowalności. Teoria niejako sama wyznacza swój zakres przez dające się wyprowadzić z jej twierdzeń wnioski logiczne. Teoria może dotyczyć zarówno 1 określonego fragmentu świata (wówczas...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

Empiryczne teorie naukowe mogą być konstruowane wedle 1 z 2 podstawowych strategii metodologicznych: indukcyjnej lub dedukcyjnej - obie są akceptowane w analityczno – empirycznej koncepcji nauki.

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

Robert Merton: badania odgrywają nie tylko role bierne (weryfikowanie, potwierdzanie, obalanie lub sprawdzanie hipotez), ale też aktywne, gdy dają początek nowej teorii lub przeformułowują istniejące już teorie.

kontekstu odkrycia (badania nauk. polegają na indukcyjnej generalizacji rezultatów...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

   Hipotetyzm: część krytyczna (antyindukcjonizm) – skupia się na argumentach przeciw indukcjonizmowi, część programowa – przedstawia pozytywny model badania naukowego wraz z opisem procedury naukowej, polegającej na metodzie twórczego i odważnego stawiania hipotez, dedukcyjnego wyprowadzania z nich wniosków doświadczalnych oraz przewidywań, by móc je krytycznie konfrontować z faktami = metoda hipotetyczno ...

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Czy wiedza badacza polityki potrzebna jest politykowi?

Przewidywanie przyszłości jest bardzo pożądane – szczególnie w strategiach wojennych, grach dyplomatycznych, planowaniu politycznym, gospodarczym czy w ogóle społecznym. Jednak pytanie: „czy procesami zachodzącymi w społeczeństwie rządzi dowolność czy pewne prawa?” jest nierozstrzygnięte ostatecznie...

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Granice stosowalności wiedzy naukowej

Użycie wiedzy naukowej w życiu polit. Atrakcyjna jest tylko wiedza naukowa (teoria), którą można użyć do realizacji celów wobec niej zewnętrznych.

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Zawodność wiedzy naukowej

Granice ważności poznania naukowego ukazało wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce. Oczywiście wiedza naukowa jest praktycznie użyteczna i umożliwia w niektórych dziedzinach rzeczywisty postęp technologiczny i ekonomiczny.