EKONOM

Ekonomie w dawnej Polsce-dobra królewskie, wydzielone w 1590 przy ostatecznym rozdziale skarbu publicznego od nadwornego; część dochodów z tych dóbr przeznaczano na potrzeby dworu („dobra stołowe"), część na uposażenie starostów, a resztę na dożywocie za zasługi dla Rzplitej, jako panis bene merentium, zob.

EKONOM

Zarządca majątku kościelnego, mianowany przez przełożonego, administrujący w jego imieniu powierzonymi mu dobrami.

Urząd e. wprowadził 451 Sobór Chalced. (kan. 26) we wszystkich diecezjach, a II Sobór Nic. z 787 (kan. 11) nakazał metropolicie i patriarsze obsadzać urząd e. w razie zaniedbania tego...

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń

depozty-lokata pieniężna e-bank-bank wirtualny istniejący tylko w Internecie kapitał-środki rzeczowe (k.rzeczowy)lub pieniądze (k.finansowy),przeznaczone na przyszłe potrzeby, kapitał powinien być inwestowany aby przynosił dochody jego właścicielowi koszty krańcowe,koszt marginalny-przyrost kosztu całkowitego wywołany zmianą produkcji o jednostkę produktu. koszt przeciętny całkowity-koszt całkowity wyprodukowania jednostki produktu. Koszty ...

Zagadnienia z ekonomi

MEZOEKONOMIA: - przedmiot działań – sektory, działy, gałęzie, branże, strefy ekonomiczne, grupy społeczne, - ważniejsze problemy badawcze – ekonomiki branżowe, czy sektorowe, studia regionalne, teorie zachowania się grup społecznych, MAKROEKONOMIA: - przedmiot działań – gosp.