Egzekucja

Czytaj Dalej

Egzekucja z rachunku bankowego

Postępowanie egzekucyjne - pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym, to ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej.

Egzekucja komornicza

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (w przypadku egzekucji sądowej) jest uzależnione od spełnienia następujących warunków: istnieje ważny tytuł egzekucyjny; tytułowi egzekucyjnemu sąd nadał klauzulę wykonalności; wierzyciel wystąpił do właściwego organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Nadzór nad prowadzeniem egzekucji. Szczególne uprawnienia do wstrzymania czynności egzekucyjnych

W zależności więc od charakteru organu egzekucyjnego i wykonywanej egzekucji kształtuje się właściwość nadzorczych organów nad prowadzeniem egzekucji. Szczególne upoważnienia do wstrzymania czynności egzekucyjnych każdego organu egzekucyjnego ma wojewoda.

Środki egzekucji zobowiązań podatkowych

Po pierwsze, przesłanie do banku, w którym zobowiązany ma rachunek, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych zobowiązanego do wysokości egzekwowanej kwoty waz z kosztami egzekucyjnymi oraz wezwania, by bani bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał z rachunku wypłat, a zajęte kwoty niezwłocznie przekazywał albo organowi egzekucyjnemu albo wierzycielowi na pokrycie należności.

Egzekucja majątkowa uniwersalna i syngularna

Egzekucja przeprowadzana była tylko na części majątku , zaspokajającej pretensje wierzycieli. Ten typ egzekucji stał się w procesie kognicyjnym normalnym sposobem egzekwowania wszelkich roszczeń.

Egzekucja wyroków w procesie kognicyjnym

Egzekucja majątkowa przeprowadzana była w zależności od przedmiotu sporu sądowego. Egzekucja osobista sprowadzała się do publicznego więzienia.

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym: -właściwym będzie organ ze względu na miejsce zamieszkania -gdy egzekucja dotyczy odebrania rzeczy, lub opróżnienia lokalu – właściwym będzie organ ze względu na miejsce wykonania obowiązku.

Pojęcie egzekucji

Początkowo była to egzekucja bardzo popularna jednak wraz ze zmianami społeczno - gospodarczymi wykształciła się bardziej popularna egzekucja -majątkowa, która dzieliła się na uniwersalną (bardzo radykalną która doprowadzała dłużnika do ruiny i niesławy) i syngularną (złagodzoną a stosowaną w stosunku do osób szanowanych, nieletnich czy też chorych umysłowo).

Zbieg egzekucji

W przypadku zbiegu egzekucji prowadzonych przez dwa organy egzekucyjne albo organ i wierzyciela upoważnionego rozporządzeniem RM do prowadzenia w egzekucji, postępowanie Łączne prowadzi organ egzekucyjny.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Osoba, pracownik zakładu pracy, odpowiedzialna za informowanie organu egzekucyjnego o ewentualnej zmianie miejsca pracy zobowiązanego, może zostać ukarana grzywną do wysokości trzykrotnej najniższej krajowej z możliwością zastosowania egzekucji tej kwoty.

Pojęcie i rodzaje egzekucji

Tak surowe rygory egzekucji osobistej złagodziła Lex Poetelia z 326 r. W egzekucji osobistej w procesie formułkowym dłużnik odpracowywał dług. Egzekucja osobista ustąpiła jednak miejsca egz.

Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

Osoba trzecia może żądać wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji tylko w okresie trwania postępowania egzekucyjnego, po jego zakończeniu - w razie przeprowadzenia egzekucji z rzeczy lub zrealizowania prawa - pozostaje jej dochodzenie od zobowiązanego odszkodowania na zasadach ogólnych.

EGZEKUCJA PRAW

egzekucja dóbr), doprowadzając do reform skarbowo-wojsko-wych — 1563 uchwalono kwartę jako świadczenie z dóbr król. Sucheni-Grabowska, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny I. Geneza egzekucji dóbr, Wr 1974; H.

Egzekucja administracyjna

Stosowanie środków przymusu państwowego oznacza wykonywanie czynności egzekucyjnych, które obejmują wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania środka egzekucyjnego.

Organy wykonujące nadzór nad egzekucją administracyjną

Jednorazowo i na okres nie dłuższy jak 30 dni, wstrzymania czynności egzekucyjnych może dokonać wojewoda. Kontrolę nad przestrzeganiem w toku postępowania przepisów ustawy, egzekucji świadczeń o charakterze pieniężnym sprawuje minister finansów publicznych.

Egzekucja majątkowa w procesie formułkowym

Tytułem egzekucyjnym był sam wyrok, na równi z którym traktowano uznanie powództwa przez powoda przed pretorem. Egzekucja osobista miała generalny charakter.

Egzekucja majątkowa i jej formy

Wybrany spośród wierzycieli magister bonorum sprzedawał licytacyjnie majątek temu kto zobowiązał się zaspokoić wierzycieli (egzekucja tzw.

Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

Postępowanie egzekucyjne stosuje się w celu wykonania świadczeń o charakterze pieniężnym (podatki opłaty wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa) oraz niepieniężnym. Obowiązki o charakterze cywilnoprawnym podlegają egzekucji prowadzonej przez sąd.

Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego

Organ egzekucyjny zwraca się do organu rentowego o zajęcie części świadczeń podlegających egzekucji i przekazanie ich wierzycielowi lub organowi egzekucyjnemu, zawiadamiając o każdej płatności.

Egzekucja z ruchomości

Przedmioty posiadające wartość historyczną organ egzekucyjny po konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków proponuje do nabycia, po cenie oszacowania, państwowemu muzeum, bibliotece lub archiwum, może się również zwrócić do przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem tymi przedmiotami.