Efektywność

Czytaj Dalej

Efektywność rynku giełdowego

Efektywność rynku giełdowego

Efektywność rynku giełdowego - jest to warunek zapewniający aby giełd finansowych były dobrze realizowane. Pojęcie efektywności jest jednym z najważniejszych zagadnień i atrybutów dotyczących każdego segmentu rynku kapitałowego.

Efektywność rynku giełdowego...

Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń

Nie da się ukryć, iż to zwiększenie efektywności pracy jest główną (jeśli nie jedyną) przyczyną organizowania szkoleń oraz uzasadnieniem sensu ich istnienia. Żadna firma nie planuje i nie powinna planować szkoleń bez przeprowadzenia dogłębnej analizy potrzeb i spodziewanych korzyści. Korzyści te, jakkolwiek nie określane, czy to mianem wzrostu kompetencji, umiejętności, motywacji itp. w gruncie rzeczy sprowadzają się do poprawy wyniku finansowego firmy i na tej ...

Efektywność ekonomiczna systemów informatycznych

Charakterystyka

Zagadnienie efektywności jest, przez współczesnych kierowników, utożsamiane z obszarem efektywności ekonomicznej. Takie zawężenie spojrzenia na funkcjonowanie wybranego podsystemu przedsiębiorstwa wynika z potrzeby uproszczenia analizy, ale też w istotny sposób zubaża jej wyniki, mogąc...

Efektywność

Charakterystyka

Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji.

Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Możemy mówić o efektywności organizacji, kierownika...

Efektywność szkoleń

Nie wystarczy wydać pieniądze na szkolenie. Trzeba być jeszcze pewnym, że wydało sie je dobrze i przyniesie to pozytywne skutki. Dlatego większość racjonalnie zarządzanych organizacji ocenia skuteczność lub efektywność szkoleń.

Twórcą najbardziej rozpowszechnionego modelu, który ocenia szkolenie...

Model wewnętrznej nieefektywności przedsiębiorstwa

MODEL WEWNĘTRZNEJ NIEEFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Przesłanką modelu wewnętrznej nieefektywności przedsiębiorstwa, zaproponowanej przez H. Leibensteina, stało się spostrzeżenie, że przedsiębiorstwa nie zawsze dążą do minimalizacji kosztu. Punktem wyjścia do budowy modelu są dla Leibensteina materiały empiryczne, z których wynika, że: 1. w danym przedsiębiorstwie, stosującym stale tę samą technologię, możliwy jest stały coroczny wzrost produkcji, 2. w ...

Cena i kurs walutowy a efektywność transakcji

Podstawowym kryterium podejmowania decyzji w działalności gospodarczej jest jej efektywność. Najogólniej mówiąc, przez efektywność danej działalności gospodarczej rozumiemy uzyskanie w danym czasie efektów wyższych od nakładów. Ogólnym kryterium efektywności działalności gospodarczej jest wielkość...

Narzędzia kontroli marketingowej - Kontrola efektywności

Kontrola marketingu w zakresie efektywności obejmuje: efektywność personelu sprzedaży, efektywność reklamy i promocji sprzedaży oraz dystrybucji.

Efektywność personelu sprzedaży można określić za pomocą następującychwskaźników:

średnia liczba wizyt handlowych na jednego sprzedawcę...

Efektywność w sensie Pareto

Charakterystyka

Efektywność w rozumieniu ekonomistów jest procesem, w którym społeczeństwo wydobywa z konsumentów ich maksymalne zadowolenie przy zastosowaniu dostępnych zasobów. Efektywność alokacyjna, nazywana też efektywnością Pareta (od nazwiska Pareto] - włoskiego ekonomisty, który pierwszy...

Kultura organizacji, jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy

 

W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania kultury organizacji, która nie była by tylko elastyczna, ale także wrażliwa na różnice kulturowe, z jakimi mają do czynienia ich członkowie w obrębie danego społeczeństwa i między...

Efektywność w kryteriach Polskiej Nagrody Jakości

Charakterystyka PNJ

Model Nagroda Jakości|Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Nagroda Jakości|Europejskiej Nagrody Jakości. Punktem wyjścia jest opracowanie samooceny przez organizacje zamierzające uczestniczyć w Konkursie wg określonych w regulaminie PNJ zasad. Samo jej...

Mierzenie efektywności i jej przypisywanie

Ogólnym celem pomiaru efektywności jest dokonanie oceny i porównanie wyników różnych strategii inwestycyjnych pasywnych oraz aktywnych jak i wybór odpowiedniej ilości aktywów wolnych od ryzyka. Pasywna strategia inwestycyjna w ujęciu klasycznym polega na inwestowaniu w portfel dokładnie odpowiadający indeksowi rynkowemu. Inwestor nie uwzględnia pojawiających się informacji oraz nie dokonuje sprzedaży i zakupów z wyjątkiem sytuacji, gdy zmianie ulegnie skład indeksu. Taki ...

Efektywność transmisji

Efektywność transmisji - parametr określający efektywność przyjętego protokołu transmisji. Im więcej sygnałów sterujących i synchronizacyjnych znajduje się w sa- modzielnym bloku informacji, tym niższa jest efektywność wykorzystania kanału transmisyjnego - określana jako stosunek liczby bitów...

Organizacja w różnych znaczeniach. Cele i efektywność organizacji

Słowo „organizacja” wywodzi się z greckiego organizo, co oznacza tworzenie uporządkowanych,harmonijnych całości.Organizacjami są wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane i powiązanemiędzy sobą zbiory elementów.Sposób uporządkowania i powiązania elementów organizacji przesądza o...

Racjonalność i efektywność jako przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstwa

Racjonalność działania związana jest z koncepcją homo oeconomicus. Spojrzenie to przedstawia człowieka jako istotę posiadającą pełny zakres informacji, kierującą się przede wszystkim własnymi interesami, w imię których potrafi on chłodno kalkulować i dbać o ich maksymalizację. Homo oeconomicus ma...

Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji

Przy decyzjach długookresowych mamy do czynienia z ponoszeniem wydatków i uzyskiwaniem wpływów w różnych punktach czasowych. Niezbędne jest dla określenia efektywności nakładów kapitałowych przeliczenie tych wydatków i wpływów tak, aby były wielkościami współmiernymi. Osiąga się to poprzez...

Kontrola efektywności działań marketingowych

 

Praca wydziału marketingu polega na planowaniu i kontroli działalność i marketingowej. Ponieważ podczas wdrażania planów marketingowych może pojawić się wiele niespodzianek, dział ten musi ciągle kontrolować działalność marketingową. Oto co zaobserwowano:

Systemy kontroli są lepsze w...

Pojęcie i aspekty efektywności organizacji

Pojęcie efektywności organizacji :

społeczna ekonomiczność pracy- stosunek osiągniętych celów do kosztów społecznych,

społeczna skuteczność pracy – stosunek między osiągnietymi, a zamierzonymi społecznymi celami pracy

Miarą efektywności organizacji jest stopień realizacji zadań...

Kluczowe obszary efektywności w organizacji

Kierownicy wyższych szczebli najpierw powinni określić główne obszary efektywności, a następnie ustanowić skuteczne systemy kontroli. Kluczowymi obszarami efektywności albo wyników są te elementy jednostki lub organizacji, które muszą skutecznie funkcjonować, aby cała jednostka czy organizacja...

Efektywność personelu sprzedaży

 

Kierownicy ds. sprzedaży muszą obserwować następujące wskaźniki efektywności personelu sprzedaży w danym regionie:

-średnią dzienną liczbę wizyt handlowych na jednego sprzedawcę;

-średni czas trwania wizyty handlowej na jeden kontakt;

-średni dochód z jednej wizyty handlowej;

-średni koszt...