Efekt synergii

Czytaj Dalej

Efekt synergii

Definicja Efekt synergii oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości. Czy w tym przypadku zawsze będziemy mieli do czynienia z efektem dodatniej synergii uzyskamy wynik: 1+1+1+1>4.

System społeczny, organizacja, synergia i efekt organizacyjny

Przez efekt synergiczny EFsyn, rozumie się różnicę między łącznym efektem EF działaniazbioru przedmiotów Pi, między którymi zachodzi współdziałanie V, a sumą efektówjednostkowych ef, jakie mogłyby osiągnąć te przedmioty działając w pojedynkę, a więc niewchodząc we współdziałanieJeśli ta różnica jest dodatnia, to mówimy o wystąpieniu zjawiska synergii, jeśli jestujemna, to ...

Fale i efekty relatywistyczne

DYLATACJA CZASU:w teorii względności efekt polegający na opóźnianiu się zegara będącego w ruchu w stosunku do zegara spoczywającego w pewnym układzie inercjalnym odniesienia bądź na opóźnianiu się zegara znajdującego się w silnym polu grawitacyjnym.

Efekt Balassy – Samuelsona

Efekt ten występuje, gdy wzrost produktywności w sektorze obrotu międzynarodowego jest szybszy niż w sektorze krajowym. Efekt B-S ukazuje dylemat - czy wybrać stabilność cen, czy raczej stabilność kursu walutowego.

Efekt substytucyjny

Zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej relacji cen. Oznacza to, że konsumenci odchodzą od dobra, którego cena względna wzrosła, zastępując je różnymi substytutami;

Efekt dochodowy

W przypadku dóbr niższego rzędu efekt dochodowy działa w odwrotnym kierunku.

Efekt dochodowy zmiany ceny

Siła oddziaływania obydwu opisanych powyżej efektów jest różna w zależności od rodzaju dobra, z jakim mamy do czynienia i od indywidualnych cech konsumenta. Wiadomo na przykład, że efekt substytucyjny i dochodowy będzie słaby np.

Efekt substytucyjny zmiany ceny.

efektu substytucyjnego. Efekt substytucyjny występuje również w przypadku decyzji producentów .

Efekty zewnętrzne i prawa własności

W tym wykładzie interesować nas będą przede wszystkim efekty zewnętrzne produkcji, bowiem z niektórymi przejawami efektów zewnętrznych konsumpcji zetknęliśmy się już wcześniej.

Efekt synergiczny

  Efekt synergiczny jest także zwany efektem 2+2=5 lub efektem organizacyjnym działania zbiorowego.   Efektem synergii na gruncie organizacji i zarządzania pracował już A.

Efekty logistyczno-marketingowe

  Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z drugiej strony osiągnięcie przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie determinowanego obniżką globalnych kosztów logistycznych ...

Efekt synergiczny kosztów

Jest to sposób i kierunek racjonalizacji ogólnego poziomu kosztów z uwzględnieniem zasady kształtowania efektów logistycznych

Synergia

Synergia sprawia, że elementy, wchodząc ze sobą w relacje, wytwarzają nowe wartości nowej jakości. Strategia organizacji powinna określić jakiej synergii oczekuje w wyniku decyzji co do zasięgu, dystrybucji zasobów i wyróżniającej kompetencji.

Korzystne efekty aliansów strategicznych

  Wśród korzystnych efektów aliansów strategicznych wymienia się1: korzyści skali wynikające z akumulacji doświadczeń, zmniejszenie kosztów dotyczących badań, a także poprzez udostępnienie sobie wynalazków technologii bez konieczności kupowania licencji, minimalizacja ryzyka, związanego z wejściem na nowe rynki oraz z inwestowaniem w nieprzyjaznym otoczeniu, wzmocnienie pozycji poszczególnych firm na ...

Innowacja jako efekt kreatywności

 

Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) postrzegany przez podmiot przyswajania jako nowy, o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem określonych środków komunikacji.

Proces innowacyjny rozpoczyna się w momencie, gdy dostrzeżona zostanie rozbieżność między tym, czym organizacja aktualnie...

Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza (wg. R. B. Rosenthala)

Efekt Rosenthala - zwany również często efektem eksperymentatora lub efektem „mądrego Hansa” oznacza możliwość, nawet nieświadomego, sugerowania przez badanego poszczególnych wskazań badanemu Stronniczość eksperymentatora

Efekt generowania

Efekt generowania odnosi się do lepszego pamiętania materiałów, które badani sami generują(np.