Efekt pierwszeństwa

Czytaj Dalej

Efekt pierwszeństwa i świeżości w procesach pamięci

*Efekt pierwszeństwa wiąże się z występowaniem tzw. (Alternatywnie efekt pierwszeństwa wyjaśnić można zachodzeniem bardziej aktywnego procesu: informacje podane jako pierwsze i zaakceptowane przed odbiorcę powodują, że odrzuca on następne, sprzeczne z nimi wiadomości, uważając je za tendencyjne lub mało wiarygodne).

Efekt pierwszeństwa

efekt pierwszeństwa - zjawisko lepszego odtwarzania początkowych elementów materiału seryjnego w porównaniu z dalszymi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji.

Fale i efekty relatywistyczne

DYLATACJA CZASU:w teorii względności efekt polegający na opóźnianiu się zegara będącego w ruchu w stosunku do zegara spoczywającego w pewnym układzie inercjalnym odniesienia bądź na opóźnianiu się zegara znajdującego się w silnym polu grawitacyjnym.

Efekt Balassy – Samuelsona

Efekt ten występuje, gdy wzrost produktywności w sektorze obrotu międzynarodowego jest szybszy niż w sektorze krajowym. Efekt B-S ukazuje dylemat - czy wybrać stabilność cen, czy raczej stabilność kursu walutowego.

Efekt substytucyjny

Zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej relacji cen. Oznacza to, że konsumenci odchodzą od dobra, którego cena względna wzrosła, zastępując je różnymi substytutami;

Efekt dochodowy

W przypadku dóbr niższego rzędu efekt dochodowy działa w odwrotnym kierunku.

Efekt dochodowy zmiany ceny

Siła oddziaływania obydwu opisanych powyżej efektów jest różna w zależności od rodzaju dobra, z jakim mamy do czynienia i od indywidualnych cech konsumenta. Wiadomo na przykład, że efekt substytucyjny i dochodowy będzie słaby np.

Efekt substytucyjny zmiany ceny.

efektu substytucyjnego. Efekt substytucyjny występuje również w przypadku decyzji producentów .

Efekty zewnętrzne i prawa własności

W tym wykładzie interesować nas będą przede wszystkim efekty zewnętrzne produkcji, bowiem z niektórymi przejawami efektów zewnętrznych konsumpcji zetknęliśmy się już wcześniej.

Efekt synergiczny

  Efekt synergiczny jest także zwany efektem 2+2=5 lub efektem organizacyjnym działania zbiorowego.

Efekty logistyczno-marketingowe

  Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z drugiej strony osiągnięcie przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie determinowanego obniżką globalnych kosztów logistycznych ...

Efekt synergiczny kosztów

Jest to sposób i kierunek racjonalizacji ogólnego poziomu kosztów z uwzględnieniem zasady kształtowania efektów logistycznych

Korzystne efekty aliansów strategicznych

  Wśród korzystnych efektów aliansów strategicznych wymienia się1: korzyści skali wynikające z akumulacji doświadczeń, zmniejszenie kosztów dotyczących badań, a także poprzez udostępnienie sobie wynalazków technologii bez konieczności kupowania licencji, minimalizacja ryzyka, związanego z wejściem na nowe rynki oraz z inwestowaniem w nieprzyjaznym otoczeniu, wzmocnienie pozycji poszczególnych firm na ...

Innowacja jako efekt kreatywności

 

Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) postrzegany przez podmiot przyswajania jako nowy, o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem określonych środków komunikacji.

Proces innowacyjny rozpoczyna się w momencie, gdy dostrzeżona zostanie rozbieżność między tym, czym organizacja aktualnie...

Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza (wg. R. B. Rosenthala)

Efekt Rosenthala - zwany również często efektem eksperymentatora lub efektem „mądrego Hansa” oznacza możliwość, nawet nieświadomego, sugerowania przez badanego poszczególnych wskazań badanemu Stronniczość eksperymentatora

Efekt generowania

Efekt generowania odnosi się do lepszego pamiętania materiałów, które badani sami generują(np.

Efekty wyobrażeń wzrokowych

Możemy usprawnić pamiętanie materiału werbalnego przez konstruowanie obrazów wzrokowych, tego, co ma być zapamiętane. Wyobrażenia wzrokowe mogą być dziwaczne (np. pies jadący na rowerze) lub bardziej typowe (pies goniący dziecko jadące na rowerze), obraz może zawierać przedmioty wchodzące w...