Edykt nantejski

Edykt nantejski

Czytaj Dalej

Edykt nantejski i Richelieu

Przez edykt nantejski zyskali hugenoci wolność sumienia i swobodę kultu. Pod jej wpływem król zastosowałedykt nantejski wobec hrabstwa Bearn, przywracając tam kult katolicki.

Francja w dobie edyktu nantejskiego

przez króla Edyktu nantejskiego, który gwarantował wolność wyznania hugenotom.

Edykt nantejski (1598)

Edykt określał religijne i cywilne prawa hugenotów, dawał im wolność wyznania, gwarantował państwowe subsydia na utrzymanie ich wojska i duchownych. Po 1665 Ludwik XIV rozpoczął prześladowania protestantów, a w 1685 odwołał Edykt.

EDYKT NANTEJSKI

Odwołanie Edykttf nantejskiego podpisane w 1685 przez Ludwika XIV w Fontainebleau, zniosło wszystkie przywileje przyznane przez Henryka IV.

EDYKT NANTEJSKI

Dekret prawno-publiczny regulujący stosunki między władzą państw, i katolikami oraz —> hugenotami, wyd. 13 IV 1598 w Nantes przez króla franc. Henryka IV, składał się z 95 art. zasadniczych, 56 uzupełniających i 2 dodatków; wydał go L. Anquez (Histoire des assemblées politiques des réformés de France, P...

Pretor i jego edykt

Edykt pretorski pełnij swego rodzaju funkcję pomostu między prawem rzymskim, a innymi prawami antycznymi. Edykt pretorski składał się z dwóch części: normatywnej i formularnej. On także wydawał swój edykt.

EDYKT PRETORSKI

Ius honorarium:            - Edykt edyla kurulnego (wykonywał jurysdykcje na targowiskach            - Edykty namiestników prowincjonalnych 12.

EDYKT MEDIOLAŃSKI, edykt tolerancyjny, konwencja mediolańska

(nie wydano wówczas nowego edyktu ani nowego prawa); na tej podstawie Licyniusz w liście wyd. Seeck wykazał jednak, że pisma Licyniusza nie można nazywać edyktem; H.

EDYKT WORMACKI

Dekret prawno-publiczny ces. Karola V potępiający M. Lutra jako heretyka i skazujący go na banicję wraz ze zwolennikami oraz zabraniający czytania jego książek, wyd. na skutek nalegań nuncjusza G. Aleandro na sejmie Rzeszy Niem. w Wormacji 8 V 1521;

część zawierająca rejestr doktrynalnych błędów...

WROGIE PISMA I EDYKTY

Pisma przeciwko chrześcijanom zaczęły powstawać, gdy lokalne wybuchy nienawiści pogan wyciągnęłyna światło dzienne ruch chrześcijański. Pierwszy ślad wrogich wystąpień w literaturze znajdujemy u Tacyta,który ironicznie wypowiada się o obrzydliwych zabobonach i wykroczeniach chrześcijan, choć...

Edykt Septymiusza Sewera

wydał edykt zabraniającypoganom przechodzenia na żydostwo i chrześcijaństwo. Edykt dotyczył już nie pojedynczych chrześcijan, ale całego Kościoła, uniemożliwiając mu prowadzeniedziałalności misyjnej, a tym samym skazując chrześcijaństwo na stopniowe wymieranie.

Edykty prześladowcze

Nie ogłoszono go jeszcze powszechnym edyktem dla całego cesarstwa. W edykcie nie wymieniono chrześcijan, ale był on skierowany szczególnie przeciw nim.

Edykt Galiena

Cesarz Aurelian (270-275), według relacji Euzebiusza i Laktancjusza, chciał odejść od polityki tolerancjii przy końcu panowania przygotował edykt prześladowczy pod wpływem pewnego doradcy, ale rychła.

Edykty prześladowcze Dioklecjana

Odnowienietej religii jako cel swego działania ujawnił w edykcie o małżeństwach (295) i w edykcie przeciwkomanichejczykom (31.

Tolerancyjny edykt Galeriusza

) edykt tolerancyjny, zredagowany na jego polecenie, a podpisanyprzez pozostałych władców. Licyniusz z Konstantynem Wielkim wydali w tym roku swój edykt tolerancyjny.

KONSTANTYN WIELKI I EDYKT MEDIOLAŃSKI

Nie wątpi się natomiast, że edyktmediolański i działalność Konstantyna Wielkiego na rzecz chrześcijaństwa stanowią przełom, jeden znajwiększych w historii Kościoła.

Przed edyktem mediolańskim

Zanim wydano edykt mediolański, Konstantyn spełniał już akty na korzyść chrześcijan.

Edykt mediolański

Następnie podali w swoim edykcie postanowieniadotyczące chrześcijan, o wiele szczegółowsze, niż w edykcie Galeriusza. Podpisali go obaj agustowie, Licyniusz, który trzymał siętego układu w kwestii religijnej, oraz Konstantyn, który starał się dać Kościołowi więcej niż było w edykcie.

Edykt wormacki

1521) zarządzenie (edykt wormacki): Mocą naszejwładzy i autorytetu cesarskiego, za radą i zgodą tu zebranych elektorów, książąt i stanów Rzeszyniemieckiej, postanowiliśmy na wieczną pamiątkę w wykonaniu bulli wydanej przez naszego Ojca świętegopapieża, który w tych sprawach jest najwyższym sędzią, że wspomniany kapłan Marcin Luter jako odpadłyod Kościoła Bożego winien być uznany przez nas i przez każdego człowieka za zatwardziałego ...

Porozumienie, edykt tolerancyjny i mariawici

Polacy przyjęli z radością edykt.