Dzikowy skarb

Czytaj Dalej

Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej

96 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zastąpił on dotychczas istniejące Ministerstwo Przemysłu i Handlu, M.

Skarb Państwa

Państwo - działania władcze; Skarb Państwa - działania właścicielskie dominium Skarb Państwa działa przez Ministra Skarbu Państwa (gospodaruje mieniem Sk.

Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

Innym rodzajem rzeczy niczyjej był skarb – thesaurus – wartościowy przedmiot ukryty od tak dawna, że w chwili znalezienia nie można ustalić osoby właściciela.

Wskaż na cechy specyficzne przedsiębiorstw Skarbu Państwa w gospodarce rynkowej

Są najczęściej organizowane w formie spółek akcyjnych, gdzie pakiet kontrolny akcji znajduje się w ręku Skarbu Państwa.

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Przeniesienie następuje na wniosek podatnika na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej za zgodą urzędu skarbowego między starostą wójtem, burmistrzem, zarządem powiatu lub województwa a podatnikiem. Starosta powiadamia właściwego naczelnika-urzędu skarbowego przesyłając kopie umowy.

Jednoosobowa spółka skarbu państwa

P Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia i obowiązki o charakterze majątkowym i korporacyjnym wobec spółki[3], „z tym że reprezentowana przez Skarb Państwa jako wspólnika wartość nominalna akcji (udziałów) odpowiada tylko wysokości kapitału zakładowego spółki.

Skarb Państwa

Rola Skarbu Państwa W Polsce Skarb Państwa w zakresie ochrony majątku i interesów zastępuje "'Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, a w zakresie prywatyzacji "'Minister Skarbu Państwa.

SKARB

Skarbnik, skarbek, duch kopalniany w tradycji ludu śląskiego i krakowskiego, groźny i mściwy władca dusz górników zmarłych w kopalni i „nad kruszcami i skarbami przełożony" (Linde), od pierw, znaczenia wyrazu skarb 'staranie; opieka'; śrdw.

PAŃSTWO FRANKÓW - SKARB

Wszystkie dochody skarbowe były traktowane przez króla, jako jego osobista własność.

Skarb

Spotykany w mitycznych wyobrażeniach wielu ludów, przede wszystkim jako ukryty, często strzeżony przez potwory. Niejednokrotnie rozumiany jako symbol wiedzy ezoterycznej, z punktu widzenia psychoanalitycznego także jako symbol celów, do których dążymy w rozwoju indywidualnym.

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

- kwity składowe – czeki, obligacje - kwity załadowcze – weksle, akcje - konosamenty – bony skarbowe Skarbowe papiery wartościowe zgodnie z art.

MATUSZEWICZ Tadeusz (ok. 1765 - 30 XI 1819), polityk poi, min. skarbu Ks. Warszawskiego

skarbu, uzyskał bardzo silną pozycję polityczną. skarbu, obalony przez Nowosilcowa, wycofał się z życia politycznego.

MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA

Skarb Państwa ma obecnie swoje udziały w takich spółkach, jak: 1) narodowe fundusze inwestycyjne (NFI); 2) spółki portfelowe NFI; 3) spółki sprywatyzowane kapitałowo; 4) spółki, których akcje wniesiono do innych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa; 5) spółki, w których miała miejsce konwersja wierzytelności na akcje; 6) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa; 7) akcje i udziały, z ...

OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

Obligacje skarbowe można podzielić na: aktywne i pasywne. Obligacje pasywne służą do regulacji istniejących zobowiązań Skarbu Państwa oraz stanowią formę zaciągnięcia nowych zobowiązań poza rynkiem finansowym bez przedstawiania oferty publicznej.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA

Obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.