Dziewieniski Historyczny Park Regionalny

Czytaj Dalej

BLETCHLEY PARK - kwatera

Kryptolo-gom z Bletchley Park udało się od­czytać tysiące niemieckich depesz, co miało istotny wpływ na przebieg wielu działań bojowych.

PARK KEITH (1892-1975) - generał

Nowozelandczyk z pochodzenia, od lipca 1939 r. do kwietnia 1940 r. był oficerem sztabowym główno­dowodzącego brytyjskim lotnic­twem myśliwskim (Fighter Com-mand). W 1940 r. objął dowodzenie 11 grupą lotnictwa myśliwskiego *RAF, która osłaniała ewakuację wojsk alianckich spod *Dunkierki, a później...

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku.

W powieści Nad Niemnem dziedzictwo historyczne nie tylko jednoczy naród, ale umacnia go także w dalszej, może już nieco innej walce o przetrwanie. Oto ten manifest zerwania z dziedzictwem historycznym staje się jednocześnie utworem z niego wyrastającym i taka jest cała twórczość Lechonia.

„ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE   I.

Krzyżacy - Geneza powieści – źródła historyczne

Wiadomo, że pisarz korzystał z Kroniki Janka z Czarnkowa, Historii Polski Jana Długosza, dzieł historycznych Stanisława Smolki i Karola Szajnochy (Jadwiga i Jagiełło, 1855) oraz opracowań historyków niemieckich i francuskich.

Integracja regionalna

globalizacja prowadzi do integracji działalności gospodarczej w skali całego świata a integracja regionalna prowadzi do podziału świata na bloki o zasięgu regionalnym.

Szkoła historyczna w prawie

(Gustaw von Hugo, Friedrich Karl von Sayigny, Georg Friedrich Puchta) Prawo tworzy przede wszystkim historia. Powstaje ono w długim procesie rozwoju w sposób samoczynny, niezależnie od aktualnych potrzeb i decyzji człowieka. Cała teraźniejszość to nic innego jak ograniczony wytwór przeszłości, a jedyną...

Rola Organizacji regionalnych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Organizacje regionalne mogą przyczyniać się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Do form współpracy między ONZ a organizacjami regionalnymi należą: wspólne przeprowadzenie misji i obserwacji, konsultacje, wsparcie operacyjne i dyplomatyczne.

MSP w układzie regionalnym

 

Rozwój sektora MSP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów .Pozwala efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny potencjał. Do rozwoju MSP dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza w tych regionach , które przeżywają trudności wynikające z dokonującej się restrukturyzacji gospodarczej...

Historyczna ciągłość i zmiana form społeczeństwa obywatelskiego - zróżnicowane empiryczne desygnaty pojęcia

1) Pojęcie to narodziło się już w starożytności , używał go w swoich dziełach Cyceron societas civilisDla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a...

Świat jako teren procesów historycznych w Nie – Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Henryk z romantycznego poety, przeżywającego w I i II części osobistą tragedię, stał się w części III i IV osobą publiczną i działającą, czynnie zaangażowaną w wydarzenia historyczne.

Cele polityki regionalnej po reformie

Po reformie polityki regionalnej w 1988r. finansowanie rozwoju regionalnego stało się drugą co do wielkości pozycją w budżecie Wspólnot.

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

Świadczy o tym między innymi przedruk Bogurodzicy przez Niemcewicza w "Śpiewach historycznych".

Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

Pewności o tym, że pewne wydarzenie miało rzeczywiście miejsce przed dwoma tysiącami lat dostarczyć nam może nie wiara, lecz badania historyczne, na ile w ogóle mogą one dać pewność w tej mierze.

Historyczne ukształtowanie nowotestamentowej tradycji

Zewnętrznymi impulsami faktycznego rozdzielenia chrztu i włożenia rąk był głównie chrzest w nagłych wypadkach i chrzest schizmatyków. Jeśli już ochrzczeni przychodzili do biskupa wkładał na nich ręce na znak pełnego i całkowitego przyjęcia do Kościoła. Oba ryty zostały wcześnie...

Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Historyczny fundament

Właściwym sacramentum ecclesiae świętym znakiem, w którym w sposób zasadniczy sam Kościół urzeczywistnia się i staje się widzialny, które przedstawia nie tylko jedno z podstawowych urzeczywistnień, lecz podstawowe urzeczywistnianie się communio wspólnoty wierzących z Jezusem Chrystusem między sobą jest...

Małżeństwo jako rzeczywistość „historyczna”

Małżeństwo jest rzeczywistością „historyczną”. Konkretny sposób wspólnoty między mężczyzną a kobietą ulegał i ulega doniosłym przeobrażeniom i że znana nam forma monogamii bynajmniej nie zawsze była taka oczywista. Wydaje się, że trzeba przedstawić trzy aspekty tej sprawy:...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historyczna

Tradycyjna apologetyka trzy dni pojmowała jako odległość czasową między śmiercią Chrystusa w Wielki Piątek a Jego zmartwychwstaniem w poranek wielkanocnym. Ta interpretacja wiąże się z doświadczeniami paschalnymi pierwszych uczniów Jezusa, którzy na podstawie odkrycia pustego grobu i spotkań ze...

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku

W powieści Nad Niemnem dziedzictwo historyczne nie tylko jednoczy naród, ale umacnia go także w dalszej, może już nieco innej walce o przetrwanie. Oto ten manifest zerwania z dziedzictwem historycznym staje się jednocześnie utworem z niego wyrastającym i taka jest cała twórczość Lechonia.