Dziewica z jeziora

Dziewica z jeziora

Czytaj Dalej

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Wraz z rozwojem w nich życia organicznego ulegaj ą zarastaniu i wypełnianiu mi­sy jeziornej szczątkami organizmów oraz osadami mineralnymi (nano­szonymi przez rzeki uchodzące do jeziora).

Jeziora

Fazy rozwoju i zaniku jezior: młodość: misa posiada stan pierwotny o kamienistym żwirowym lub piaszczystym dnie, ubogie we florę i faunę dojrzałość: osadzanie się mułu na dnie toni jeziornej, rozwój życia organicznego, kształt misy nieco zmodyfikowany starość: pierwotne formy misy zanikają, osady ...

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Z podobnych przyczyn zaczęto budować sztuczne zbiorniki wodne (zwane również jeziorami zaporowymi) poprzez stawianie zapór na wodach rzecznych.

Brazylia - Rzeki i jeziora

Gęsta sieć rzeczna należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Liczne jeziora (gł.

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Stąd wyróżnia się jeziora eutroficzne, żyzne i w związku z tym mające latem zielonkawe zabarwienie wody, jeziora oligotroficzne ubogie w składniki pokarmowe, o wodach błękitnych, oraz jeziora dystroficzne, o wodach brunatnych, w których warunki beztlenowe sprzyjają gniciu substancji ...

Geneza i ewolucja jezior świata

Kolejne rodzaje jezior to; jeziora kosmiczne - powstałe wskutek upadku meteorytów na powierzchnię Ziemi jeziora eoliczne - powstałe w wyniku wywiania przez wiatr piasku i tworzenia mis deflacyjnych jeziora polodowcowe - powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich - ...

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

Do tej grupy zalicza się również jeziora powstałe wskutek podnoszenia się poziomu wód gruntowych, związanego z podnoszeniem się poziomu morza.

Rzeki, jeziora, lodowce

polodowcowe: oczka - wytopione z brył martwego lodu lub powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód roztopowych w lądolodzie rynnowe - wypełniające podłużne, powstałe w wyniku erozyjnej działalności rzek płynących pod ciśnieniem hydrostatycznym pod lądolodem lub lodowcem morenowe - powstałe wskutek wypełnienia wodą zagłębień na obszarach moreny ...

Typy jezior polskich

Jeziora polodowcowe: - nizinne - rynnowe(powstałe w zagłębieniach wyżłobionych przez rzeki polodowcowe) - Wigry, Gopło, Raduńskie, Hańcza, Miedwie - morenowo-zaporowe (powstałe między wałami moren) - Śniardwy, Mamry - wytopiskowe (powstałe z wytopienia brył martwego lodu)- "oczka" - Białe - górskie - morenowe - Toporowe Stawki - cyrkowe - Czarny ...

Typy jezior na świecie

Powstanie jeziora zależy od procesów rzeźbiących powierzchnię Ziemi (prowadzących do utworzenia zagłębienia, czyli misy jeziornej), od warunków klimatycznych (regulujących wypełnianie zagłębienia wodą) oraz od rodzaju podłoża (warunkującego ...

Świtezianka dziewica

Rozród: pierwsze świtezianki dziewice pojawiają się w ciepłe dni już pod koniec kwietnia, a w sierpniu lub wrześniu znikają ostatnie z nich.

Parki narodowe w Azji południowo-zachodniej - Jezioro Uromieh, Park Narodowy Asir

Południowo-Zachodnia Azja to rejon zdominowa­ny przez gorące pustynie i wysokie, surowe góry. Jednym z najbardziej znanych rezerwatów w tym rejonie jest położony w Arabii Saudyjskiej Park Narodowy Asir o powierzchni 4150 km2.

Jeziora, rzeki i strumienie

Większość zwierząt żyjących w wodach słodkich, włączając w to ryby i małe bezkręgowce, powstała w morzu i opa­nowała wody słodkie przez sieć rzek łączących się z morzami.

Czym są jeziora?

Bez stałych dostaw świeżej wody szybko zniknęłyby z powodu parowania, zamulania i wypływających strumieni.

Co to są jeziora tektoniczne?

Morze Kaspijskie leży w depresji, z zachodu ograniczonej pasmem Kaukazu, z ze wschodu wyżynami centralnej Azji. Bajkał z kolei to wypełniony wodą rów tektoniczny, utworzony w wyniku zapadnięcia się masy lądu.

Co to są jeziora wulkaniczne?

Czasami potoki lawowe odcinają część doliny wraz ze znajdującą się w niej wodą tworząc nowe zbiorniki wodne, takie jak na przykład jezioro Kiwu w Rowie Środkowoafrykańskim, na grani­cy Zairu i Rwandy.

Co to są jeziora polodowcowe?

Lodowce ostatniego zlodowacenia wyżłobiły w podłożu głębokie bruzdy, które następnie zo­stały wypełnione wodą z topniejącej masy lodu. Pojezierze Mazurskie zostało w większości uformowane w bruzdach polodowcowych zalanych wodą z topniejącego lodu.

Czym jest jezioro wapienne?

Na terenach zbudowanych z wapieni możliwe jest powstanie jezior pod powierzchnią ziemi. Wapienie stopniowo są rozpuszczane, a następnie wymywane przez wodę, w wyniku czego tworzy się zapadlisko z licznymi jeziorami oraz rzekami.

Co to są słone jeziora?

Jednakże jeśli dopływ i odpływ słodkiej wody jest ograniczony, staje się ona coraz bardziej nasycona związkami mineralnymi, pochodzącymi z erozji otaczających jezioro skał.

Co to są sztuczne jeziora?

Zbudowane przez człowieka zbiorniki mogą być różnej wiel­kości, a największe z nich to Jezioro Nassera, powstałe w wyniku zatamowania Nilu na granicy Egiptu i Sudanu, oraz jezioro Mead na rzece Kolorado w Stanach Zjednoczonych.