Dziewczyna siedząca przy klawesynie

Dziewczyna siedząca przy klawesynie

Czytaj Dalej

Na,przy, w.... - słówka

in-w,

an-przy,

auf-na,

neben-obok,

zwischen-po-między,

vor-przed,

hunter-za,

über-nad,

unter-pod,

geger-übur-naprzeciwko,

sich befinden-znajdować się,

sein-być,

stehen-stać,

liegen-leżeć,

hängen-wisieć.

dasFenster-okno,

dasFensterbrett-parapet,

dasPoster-plakat,

dieWand-ściana...

Overdraft – znaczenie i sposoby finansowania przy pomocy overdraftu

 

Zaciąganie w banku kredytu w formie przekroczenia konta (overdraft) jest najpowszechniej stosowaną metoda finansowania krótkoterminowego. Każdy system bankowy i każdy bank mają swoje własne zasady i regulacje dotyczące korzystania z overdraftu. Overdraft zazwyczaj charakteryzuje się następującymi...

Savoir vivre'u przy stole

 

Prawidłowe i sprawne przygotowanie spotkania towarzyskiego wymaga pewnych wiadomości i umiejętności, poczucia estetyki, dużej dokładności oraz terminowego załatwienia lic mych, drobnych problemów.

Spotkania towarzyskie mogą mieć formę: śniadania, kolacji, bądź kolacji typu: stół - bufet, lampka...

Funkcje przełożonych przy wytyczaniu ścieżek karier

 

Rola bezpośredniego przełożonego polega na pełnieniu sześciu podstawowych funkcji wobec podwładnych: funkcja INFORMATORA - przełożony prowadzi formalne i nieformalne rozmowy z pracownikami, których efektem jest dobre poinformowanie pracownika oraz zrozumienie ze strony przełożonego punktu widzenia...

Pojęcie wypadku przy pracy

 

Rezultatem naruszenia przez zakład pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może być wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, powodujące czasową lub trwałą niezdolność do pracy, a nawet śmierć pracownika. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera regulacja prawna kompensacji szkód...

Elementy zdarzenia kwalifikujące wypadek przy pracy

 

Do istotnych elementów zdarzenia, pozwalających zakwalifikować je jako wypadek przy pracy należą:

nagłość zdarzenia

zewnętrzność przyczyny

związek zdarzenia z pracą

Czwartym elementem, o którym przepisy nie mówią wprost, ale który wynika z ich treści, jest powstanie szkody na...

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

 

Ażeby dane zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy musi ono pociągnąć za sobą szkodę na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci. Bez spowodowania takiej szkody zdarzenie takie jest tylko nieszczęśliwym wypadkiem. Szkoda na osobie może być natychmiastowym następstwem...

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy

 

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku określają przepisy kodeksu pracy (art.228-231) oraz wydane z ich upoważnienia przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 IV 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ustalają one, że okoliczności i...

Bolesław Leśmian - Dziewczyna

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze! „O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze! Ni żywej duszy, ni Dziewczyny!

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału?

 

maksymalizację korzyści udziałowców firmy, która może się wyrazić np. stopą zyskowności kapitałów własnych,

zapewnienie właściwego stopnia bieżącej i perspektywicznej płynności płatniczej (chodzi tu o ograniczenie ryzyka do granic uznawanych za rozsądne).

 

Dbałość...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Przedstawicielstwa przy organizacjach m.

stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy org. m. wynikają ze wzrostu znaczenia i dynamicznego rozwoju org. m.; rozwój stałych przedstawicielstw nastąpił po drugiej wojnie światowej; istnieją nie tylko przy ONZ ale także przy wielu org. wyspecjalizowanych (UNESCO w Paryżu, FAO w Rzymie...

Przy wyborze kanału dystrybucji mamy trzy możliwości

- zorganizowanie nowego kanału dystrybucji

- adaptacja już istniejących kanałów dystrybucji

- modyfikacja istniejących kanałów dystrybucji

Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu

- długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu

- prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy

- założony poziom obsługi klienta

- liczba magazynów

Poziom zapasu bezpieczeństwa:

ZB=(rmax-rśr)tD gdzie: tD – cykl dostawy, r – zapas – rmax – max popyt, rśr – śr. popyt w...

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Państwa wyżej wymienione w imieniu tego, że dbają o wysoki poziom usług turystycznych, uznały, że przewodnik turystyczny powinien mieć specjalną licencję po zdaniu egzaminu językowego tylko w tym państwie, w którym chce być przewodnikiem.

Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu działań (w obliczu sprzecznych interesów i dylematów wartościowych) wg. A. Cava, P. West’a i E.M. Berman’a

- Kryterium konsekwencji - stosowane w celu uzasadnienia działania wyborem postępowania, które jest danej sytuacji najlepsze i powoduje najmniej szkód

- Kryterium konsekwencji - podstawy stosowania

   * etyka utylitarna - pomaga odpowiedzieć na pytanie, które działanie przyniesie największe korzyści...

Instytucje finansowe - Postępowanie przy utworzeniu banków

Warunki finansowe – wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości 5 mln EURO. Wartość wkładów niepieniężnych nie może przekroczyć 15% funduszy podstawowych.

Warunki kwalifikacyjne – założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk...

Samorządowe Kolegia Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym

Jest org. wyższego stopnia nad org. gminy, ale tylko w zakresie załatwiania przez te org. indywidualnych spraw z zakresu adm. państw., innych niż zadania zlecone. Organami kolegium są:

- Zgromadzenie Ogólne Kolegium

- składy orzekające

- przewodniczący kolegium

Rozpatrują:

- odwołania od decyzji

-...

Zasady tworzenia i organizacji banków - formy organizacyjno - prawne banków, wymogi kapitałowe, personalne i lokalowe przy tworzeniu banków

Bank musi być osobą prawną, musi to być działalność licencjonowana.

Banki - państwowe , spółdzielcze lub w formie spółek akcyjnych

Założycielami w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne , z tym że założycieli nie może być mniej niż 3 .

Założycielami banku...

Kiedy oceniając dziecko przy pomocy siatki centylowej możemy mówić o dysharmonii rozwoju?

Stosunek masy do wysokości ciała badanego dziecka jest prawidłowy, jeśli omawiane punkty leżą w tym samym paśmie lub pasmach sąsiadujących. Jeśli różnica w płożeniu wartości wysokości i masy ciała przekracza dwa pasma (kanały) centylowe, uznajemy proporcje masy do wysokości ciała za zachwiane –...