Dziewczęca Służba Maryjna

Czytaj Dalej

SD - (Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS)

Partyjna służba bezpieczeństwa (wywiad i kontrwywiad) *SS wy­wodziła się ze służby informacyjnej Ic, zorganizowanej w 1931 r. przez Reinharda *Heydricha na polecenie Heinricha *Himmlera. Jej trzon sta­nowili oficerowie SS działający w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa oraz podległych placówkach SD przy...

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków

Literatura oswieceniowa rozwijala sie w dramatycznym okresie dziejowym Polski . Trwajacy ponad osiemdziesiat lat okres przemian w literaturze doprowadzil do zasadniczych i trwalych przeobrazen swiadomosci Polakow . Rzeczpospolita stala sie krajem otwartum dla nowatorskij mysli "wieku filozoficznego" . Oswiecenie...

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu

Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romantycznej ideologii "wybicia się Polski na niepodległość". Nie sprawdziła się mickiewiczowska zasada: "Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił". Po...

Potencjalne obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia

 

Nie wystarczy już mówić o orientacji marketingowej, gdyż jej pozycja, choć jeszcze słabo ugruntowana w jednostkach służby zdrowia (w przypadku Polski), zdaje się być nie do wyeliminowania. Konieczne zatem staje się generowanie rozwiązań w sferze marketingu dla sektora opieki zdrowotnej.

Definiując...

Magna charta odnowy kultu maryjnego

Jak więc powinien wyglądać kult maryjny wyrosły z ducha II Soboru Watykańskiego i odpowiadający zadaniom nowej ewangelizacji?

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

Jeżeli kult maryjny ma mieć charakter chrześcijański, nie może tej centralnej prawdy pominąć. W poszczególnych praktykach pobożności maryjnej musi być uwzględnione odniesienie chrześcijańskiego kultu do Boga w Trójcy Jedynego.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Chrystus w centrum

Wszystkie maryjne dogmaty stanowią osłonę dla autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

Niedocenianie Ducha Świętego w teologii i pobożności chrześcijaństwa zachodniego jest problemem, o którym w ostatnich dziesiątkach lat głośno sie mówi i któremu usiłuje sie na różne sposoby zaradzić. Od czasów Soboru, pod wpływem chrześcijan Wschodu, Kościół katolicki z pogłębioną świadomością...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Spojrzenie biblijne

Biblijne ukierunkowanie kultu maryjnego polega nie tylko na czerpaniu z Pisma świętego myśli, obrazów, tekstów, formuł modlitewnych, ale jak podkresla Marialis cultus “domaga się, by kult Najświętszej Dziewicy został przeniknięty i wypełniony najważniejszymi treściami orędzia chrześcijańskiego, iżby chrześcijanie, czcząc Stolicę Mądrości, sami w zamian za to zostali oswieceni światłem słowa Bożego i nakłonieni do postępowania według ...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Ujęcie liturgiczne

  A więc liturgiczny kult maryjny ma charakter trynitarny. Maryjna modlitwa liturgiczna stawia w centrum uwagi Chrystusa i Jego dzieło zbawienia.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Uwrażliwienie ekumeniczne

Nie chodzi tu o przypodobanie się protestantom czy przyjęcie ich punktu widzenia, ale o pogłębienie kultu maryjnego w świetle wiary Kościoła i o unikanie wszystkiego, co mogłoby przesłaniać główne głoszone przezeń prawdy wiary.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

Wyniki badań tych nauk mają wpływ na rozwój wiedzy teologicznej, winny zostać także  uwzględnione w dziedzinie kultu maryjnego.

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Standaryzacja warunków pracy służby administracyjenej

uniformizacje najlepiej osiągnąć dzięki scentralizowanej rekrutacji niezależnej od poszczególnych ministerstw. Dobrowolność w zatrudnianiu jest nie do pomyślenia podobnie jak awansować wg kaprysu osobistego. Kandydaci na pracowników słuzby administracyjnej są dobierani wyłącznie na podstawie...

Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

Def. nr 1

Termin służba cywilna, użyty po raz pierwszy przez brytyjską administrację kolonialną w Indiach w XIX w. i rozpowszechniony w świecie po roku 1854, kiedy to po raz pierwszy przeprowadzono w WB konkursowy nabór do administracji państwowej, oznacza urzędników służących państwu w zawodowy...

Modele służby cywilnej we współczesnym świecie.

Przez model służby cywilnej rozumieć należy ogół rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnoszących się do podstawowych składowych systemu zarządzania personelem: rekrutacji i typu zatrudnienia, awansu, szkolenia i wynagrodzenia, które wynikają z przyjęcia ogólnych złożeń teoretycznych w zakresie...

Służba Cywilna a partie polityczne w RP

Cała idea tworzenia i funkcjonowania służby cywilnej polega na odpartyjnieniu państwa i odizolowaniu w możliwej części funkcjonowania admin. pub. od ciągle zmieniających się w ślad za swoimi dochodzącymi do władzy partiami ludzi obsadzających partyjnie większość stanowisk publicznych. Chodzi bowiem...

Służba konsularna

Służba konsularna. Charakter norm regulujących stosunki konsularne. Stosunki konsularne, podobnie jak dyplomatyczne, określane są przez zespół norm prawnych umownych i zwyczajowych składających się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez normy prawa wewnętrznego. W przeciwieństwie jednak do prawa...

Służba konsularna - Przedstawicielstwa konsularne

Składają się z: urzędów konsularnych i szefów placówek konsularnych – konsulów. Ogół szefów placówek konsularnych w określonym mieście stanowi korpus konsularny. W szerszym znaczeniu korpus konsularny obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w obcych konsulatach (sekretarze, attaché) i ich rodziny, którym...