Dziesięcioro Przykazań - opowieści dla dzieci

Czytaj Dalej

Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - Organizacja szkolnictwa dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Podane w tabeli 2 metody psychoruchowego usprawnia­nia dzieci stosuje się na przykład w Państwowym Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Praktyka pokazuje, że wiele dzieci przejawiających zaburzenia zachowania wywodzi się z rodzin z problemem alkoholowym. Niezależnie jednak od przyczyn trudności emocjonalnych konkretnych dzieci podstawowe zasady pracy socjoterapeutycznej opartej na prezentowanym tu modelu, pozostają te same.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZABURZENIA ZACHOWANIA

Zaburzone zachowania są niekorzystne zarówno dla otoczenia, jak i dla samego dziecka. „Odegranie” przez dziecko stereotypu pozbawia je m.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PRZYCZYNY ZABURZEŃ ZACHOWANIA

Dziecko do pewnego stopnia myli teraźniejszość z przeszłością. Dziecko w naturalny sposób zawsze usiłuje zrozumieć to, co mu się przydarza.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY

W trakcie zajęć socjoterapeutycznych pod wpływem zdobytych w czasie ich trwania doświadczeń społecznych w psychice dziecka powinny nastąpić określone zmiany.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY: Zmiana sądów poznawczych

skorygować sądy poznawcze wyniesione przez dziecko z przeżyć urazowych. Oto przykładowe kierunki przebudowy struktur poznawczych dzieci, z zachowaniem podziału na cztery obszary występowania zaburzeń zachowania.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY: Zmiana wzorców zachowań

Dzieci uczą się słuchania siebie nawzajem, wymieniania pozytywnych informacji, dzielenia się swoimi doświadczeniami, sądami, planami. W zależności od zdiagnozowanych trudności trenowanie może dotyczyć na przykład wyrażania przez dzieci potrzeb, komunikowania przeżyć, korzystania z oparcia.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY: Odreagowanie emocjonalne

Dzieci przeważnie „wybierają” jakiś pretekst, aby ujawnić emocje dotyczące ważnej, czasem odległej w czasie sprawy. Jednak i ten płacz przyniesie dziecku ulgę i pozwoli mu się później łatwiej koncentrować na nauce lub weselej bawić.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POSTĘPOWANIE SOCJOTERAPEUTYCZNE: Diagnoza

Budując własną relację z dzieckiem, mogą w osobistym, bezpośrednim kontakcie doświadczyć trudności dziecka i określić je. Pomocne w rozumieniu istoty zaburzeń dziecka mogą być wywiady z rodzicami i samym dzieckiem.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć

Oznacza to organizowanie takiego typu doświadczeń, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb emocjonalnych dzieci, a także takich, które będą stanowił zaprzeczenie ich dotychczasowych, urazowych przeżyć.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć: Tworzenie atmosfery afirmacji

Korygująca funkcja zasady afirmacji Większość trwałych urazów występujących u dzieci łączy się z zagrożeniem poczucia własnej wartości.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć: Nawiązywanie osobistego i bliskiego kontaktu z dziećmi

Obserwując zachowanie dzieci można łatwo zauważyć, że bliskość z rówieśnikami i dorosłymi wywołuje ich radość. Duża część urazów przeżytych przez dzieci w szkole łączy się z traktowaniem ich w bezosobowy sposób.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć: Zasada otwartości

Dba on o zapewnienie komfortu psychicznego dziecku ujawniającemu swoje przeżycia i pomaga innym dzieciom przekraczać trudności w uważnym słuchaniu i przyjmowaniu komunikatów od innych.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Zasady prowadzenia zajęć: Zasada istnienia norm

Dla dzieci ważne jest, żeby doświadczyły, że normy nie są wymierzone przeciwko nim, nie są wyrazem władzy dorosłych, lecz ich życzliwości i troski („Nie pozwalam ci bić innych dzieci, bo nie chcę żeby je bolało.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - UWAGI DOTYCZĄCE PRACY Z DZIEĆMI ALKOHOLKÓW

Wśród dzieci przejawiających każdy rodzaj zaburzeń można znaleźć liczną grupę dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - FORMA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Ze względu na negatywne efekty procesu etykietowania wskazane jest prezentowanie zajęć socjoterapeutycznych jako zajęć wspomagających pełny rozwój i ułatwiających uczestnictwo dzieci w życiu klasy i szkoły.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ORGANIZACJA I PROGRAM GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Na początku zajęć powinno się pozwolić dzieciom na „zaistnienie w grupie” – uwaga wszystkich po kolei skupiona jest na każdym dziecku.