Dziesięć wyzwalających aktywności

Czytaj Dalej

Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 

Szkielet człowieka dzieli się na:szkielet osiowy (czaszka,kręgosłup,żebra,mostek),szkielet kończyn.W kości długiej można wyodrębnić:trzon,dwie nasady (gorną,dolną).Okostna-włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz-jest silnie unaczyniona(odżywia kość)&unerwiona.Znajdują się w niej...

Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

 

Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Rodzaje działań politycznych (zakładające świadomy i ukierunkowany charakter aktywności)

1. Ze względu na zakres autonomii i poziom suwerenności podmiotu:

a) Autonomiczne (suwerenne i niesuwerenne)

b) Nieautonomiczne

2. Działania polityczne mogą być realizowane na poziomie jednostkowym lub grupowym. Mogą być skierowane „do wewnątrz” jednostki lub grupy bądź „na zewnątrz”. Połączenie...

Kontinuum przejawów aktywności ludzkiej

Spróbujmy podsumować sekwencję kategorii teoretycznych, które wprowadzaliśmy kolejno od rozdziału drugiego, dla oznaczania fundamentalnej dla socjologii domeny aktywności ludzkiej. Zaczęliśmy od zachowania, a więc zewnętrznie obserwowalnych ruchów fizycznych. Potem mówiliśmy o działaniach, a więc...

Dziedziny (sfery) aktywności adm. państwowej

Należą do nich m.in.:

- zarząd gospodarką narodową; organizowanie zarządu i kierowanie działalnością w tym zakresie; zarząd obecnie to decentralizacja,

- organizowanie społeczeństwa do współdziałania w rządzeniu państwem,

- działalność socjalno-bytowa,

- działalność (szeroko rozumiana)...

Jakie zmiany zachodzą w układzie oddechowym i układzie krwionośnym pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej

W układzie krążenia, podobnie jak w układzie oddechowym, z którym jest ściśle związany, zachodzą zmiany pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej. Zwiększa się objętość wyrzutowa serca, a w wyniku tego wzrasta pojemność minutowa serca, wzrasta wykorzystanie tlenu z krwi przepływającej przez...

Co rozumiesz przez aktywność fizyczną i podaj jej różne rodzaje

Aktywność fizyczna to dowolna forma ruchu ciała spowodowana mięśniami szkieletowymi, która wpływa na wzrost przemiany podstawowej ponad wydatek energii spoczynkowej. Pod uwagę brane są tu wszystkie zajęcia w czasie wolnym, ćwiczenia, sporty, praca zawodowa i inne codzienne czynności. Pojęcia aktywności...

Omów wpływ aktywności ruchowej na rozwój układu kostnego

Systematyczna aktywność nie przyspiesza ani nie hamuje dojrzewania kośćca, natomiast na pewno sprzyja mineralizacji kości, podczas gdy brak aktywności zmniejsza mineralizację.

Systematyczna aktywność fizyczna nie wpływa na wzrastanie ciała na wysokość, wydaje się, że wyspecjalizowane jednostronne...

Jaki jest wpływ aktywności ruchowej na rozwój układu mięśniowego

Aktywność ruchowa jest ważnym czynnikiem determinującym ciężar ciała. Trening z reguły powoduje wzrost masy ciała szczupłego kosztem tłuszczu, tak że całkowita masa ciała często nie ulega istotnym zmianom. Trening fizyczny przynosi wyraźną redukcję masy ciała lub zmianę jego składu dopiero po...

Wyjaśnij związki między aktywnością ruchową a składem ciała człowieka

Aktywność ruchowa jest ważnym czynnikiem determinującym ciężar ciała. Trening powoduje z reguły wzrost masy ciała szczupłego kosztem tłuszczu, także całkowita masa ciała często nie ulega istotnym zmianom. Trening fizyczny przynosi wyraźną redukcje masy ciała lub zmianę jego składu dopiero po 2-3...

Omów związki między aktywnością ruchową i wydolnością fizyczną człowieka (zwłaszcza funkcją układu krążenia)

Na ogół osoby wytrenowane charakteryzuje wyższy pułap tlenowy (VO2max) niż osoby nie wytrenowane. Np. maksymalny pobór tlenu jest szczególnie wysoki u zawodników dyscyplin wytrzymałościowych. Wydolność fizyczna młodzieży trenującej systematycznie jest wyraźnie wyższa niż młodzieży nie trenującej...

Podmiotowość w wychowaniu - Aktywność nie - sprawcza wskutek...

- postrzegania siebie w kategorii sprawca-pionek (teoria sprawca-pionek de Charmsa) – jako pionka nie mającego wpływu na to, co się dzieje, zdeterminowanego zewnętrznie;

- ograniczenia lub pozbawienia człowieka swobody wyboru działań;

- iluzji kontroli;

- niedostatków w zakresie kompetencji do...

Gerontologia - Rola aktywności fizycznej w opóźnianiu procesu starzenia się

Rola aktywności fizycznej u osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnieniu starzenia się. Uruchamiając aktywność fizyczna pracują wszystkie narządy naszego ciała.

Ćwiczenia fizyczne powinny być systematyczne. Ćwiczenia strąca swoją wartość jeśli wykonując je myślimy o naszych problemach...

Gerontologia - Rola aktywności intelektualnej w opiniach procesu starzenia się

*Szewczuk – uznał, że możliwości intelektualne są niezależne od jego wieku metrykalnego i mogą trwać na zadowalającym poziomie aż do końca nawet bardzo długiego życia.

* Rembowski – twierdzi, że ograniczenie zdolności uczenia się nie występuje nawet w wieku 60 lat

Sprawny umysł opóźnia proces...

Gerontologia - Znaczenie aktywności psychospołecznej dla dobrego starzenia się

Ogromna większość starszych osób cieszy się dobrym zdrowiem, dzięki czemu są wciąż aktywne zawodowo, udzielają się w różnego rodzaju pracach, wnoszą ogromny wkład w życie rodzinne pomagając np. w wychowywaniu wnuków, a także podejmują wyzwania intelektualne (np. nauka języków obcych). Taka...

Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie

Przez kilkadziesiąt lat w Polsce nie było warunków do pełnej realizacji ról obywatelskich, a badania przeprowadzane w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wykazywały, że społeczeństwo polskie identyfikuje się jedynie z rodziną i państwem, jakkolwiek bardziej z powo­dów...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako siła wyzwalająca własną aktywność jednostki

Aktywność autonomiczna człowieka charakteryzuje się tym, że nie jest wymuszona przez otoczenie, wypływa z indywidualnych cech osobowo­ściowych, potrzeb sytuacyjno-decyzyjnych określających subiektywne mo­żliwości do samookreślenia się oraz posiada niewątpliwe właściwości intencjonalne i...

Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w życiu społecznym

Rodzaje osobowości:

Ze względu na budowę: zintegrowana, zdezintegrowana.

Ze względu na sposób realizacji: aktywna, pasywna.

-zintegrowana-czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane i osobowość jest mocna.

-zdezintegrowana- gdy coś się nie układa, coś nie pasuje.

-aktywna-potrafi...

Nauczanie zespołowe jako sposób rozwijania aktywności uczniów

W praktyce pedagogicznej rozróżnia się zespoły uczniowskie trwałe (stałe) i okolicznościowe (doraźne). Zespoły trwałe można tworzyć na dłuższy czas (np. na cały rok szkolny). Trwały charakter zespołów nie oznacza jednak całkowitej niezmienności ich składu osobowego. Jeżeli w praktyce okaże...

Jaką wybrać aktywność fizyczną?

Funkcjonowanie serca i płuc, mięśni i stawów, a nawet mózgu, można poprawić zwiększając dzienną porcję ćwiczeń fizycznych. Większość dzieci dużo się rusza podczas zabawy. ale jeśli większość czasu spędzają na oglądaniu telewizji i przed ekranem komputera, zamiast biegać na podwórku...