Dziesięć stalinowskich uderzeń

Czytaj Dalej

Burze - Czy piorun może uderzyć dwa razy w to samo miejsce

Wbrew znanemu powiedzeniu, prawie każdy piorun uderza w to samo miejsce nie raz, lecz wiele razy. Każda widziana przez nas błyskawica jest bowiem w rzeczywistości serią składającą się z błyskawicy-przewodnika i szeregu wyładowań powrotnych, przebiegających wzdłuż tej samej ścieżki. Seria uderzeń...

Polska w okresie stalinowskim - MAŁA KONSTYTUCJA

W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja - ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ - Radę Państwa, której...

Polska w okresie stalinowskim - POWSTANIE PZPR

Po wyborach w 1947 PPR wysunęła hasła zjednoczenia ruchu robotniczego. Zjednoczenie to pojmowane było jako narzucenie całemu ruchowi robotniczemu ideologii komunistycznej, dlatego wymagało zniszczenia tożsamości PPS. PPS-owska wizja socjalizmu społecznego pozostawała w jawnej sprzeczności z PPR-owską...

Polska w okresie stalinowskim - LOSY INNYCH PARTII

Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL - Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi - odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

Polska w okresie stalinowskim - KONSTYTUCJA PRL

Konstytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku - wnoszone przez następnych prezydentów poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jednak jej stalinowskiego charakteru.

Polska w okresie stalinowskim - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. W lecie 1945 powrócił do kraju uwięziony pod koniec wojny na terenie Francji przez hitlerowców, prymas Polski kardynał August Hlond. Podjęte przez Stolicę Apostolską kroki, mimo, że wyraźnie sprzyjające polskiej racji stanu źle zostały...

Polska w okresie stalinowskim - TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY

Trzyletni plan odbudowy przyjęty na lata 1947 - 1949 miał "podnieść stopę życiową pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego", środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być:

a) wyrównanie szkód wojennych,

b) scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju,

c)...

Polska w okresie stalinowskim - PLAN SZEŚCIOLETNI

Plan miał zostać zrealizowany w latach 1950 - 1955. zakładał przekształcenie całej gospodarki polskiej z małych nakładów pracy i środków (z ekstensywnej na intensywną). Był to przede wszystkim plan uprzemysłowienia Polski. Zakładano zwiększenie produkcji o 90%. Założenia planu zostały zmienione w...

PRL - Symptomy rozkładu systemu stalinowskiego w PRL

Wygrana frakcji stalinistów w PPR latem 1948 r. spowodowała odsunięcie Gomułki od sprawowania funkcji partyjnych i państwowych (wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych), a następnie jego aresztowanie w 1951 r. pod zarzutem odchylenia "prawicowo-nacjonalistycznego".

Pierwsze zmiany polityczne w ZSRR po...

Faith Popcorn wskazuje na dziesięć trendów w gospodarce

Faith Popcorn prowadzi marketingową firmę doradczą pod nazwą Brain Reserve. którą założył w 1974 roku. Do klientów firmy należą m.in. AT&T. Cilibank. Black & Decker. Hoff-man-LaRoche. Nissan, Rubbemiaid. Firma oferuje szereg usług: Brand Renewal - przedłużenie cyklu życia produktu. Brainjam...

Dziesięć zasad dobrego projektowania firmy Braun

Od 1955 roku zarząd firmy Braun AG przyznaje projektowaniu status równy temu, którym cieszy sie konstruowanie i wytwarzanie produktów. Projektanci uczestniczą od samego początku w pracy zespołów ds. rozwoju produktu i w wielu przypadkach, to oni są źródłem pomysłów dotyczących nowych rozwiązań...

DZIESIĘĆ

Dziesięcioro przykazań zob. Dekalog. Dziesięcioro przykazań, ang. The Ten Commandments, widowiskowy film (1923) Cecila B. de Millera, kolosalny sukces finansowy, wykorzystujący, wg żart. słów reżysera, „2000 lat reklamy".

Dziesięciu sprawiedliwych. Wg Biblii, Gen., 18, 22-32, gdy Bóg zapowiada zburzenie...

Scharakteryzuj konstytucję z 22 lipca 1952 (Stalinowską)

wprowadzała stalinowski model państwa, uwzględniając jedynie w niewielkim stopniu polską tradycję ustrojową.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Ku nowemu imperium

Rzecz paradoksalna, znacznie mniejszym poparciem cieszyła się perspektywa włącze­nia do stalinowskiego imperium w krajach sąsiadujących ze Związkiem Radziec­kim.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Metody uzależnienia

 

Zniewolenie Europy Środkowej i Wschodniej (w Azji, zwłaszcza w Chinach, procesy te przebiegały odmiennie) opierało się na paru zasadach, wypracowa­nych na Kremlu przy ścisłym udziale ekspertów z centrali NKWD na Łubiance.

Przygotowywano najpierw kadrę agenturalną (w kilku rzutach) starając się...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Czechosłowacja

 

Czechosłowacja reprezentowana była w czasie wojny, jak wspomniano, przez emigracyjny rząd Benesa. Rząd ten - dzięki wkładowi zbrojnemu emigracji czechosłowackiej do obrony Wielkiej Brytanii - uzyskał poparcie alianckie. Już w 1944 roku Benes wiedział, że alianci nie będą oponowali przeciwko...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - „Zwycięski luty"

prezydent Benes, który odmówił podpisania przygotowanej i naprędce uchwalonej stalinowskiej konstytucji, zmuszony został do dymisji.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Węgry (1945 - 1948)

Na Węgrzech dokonał się stalinowski zwrot, wyrażający się w dyktaturze Rakosiego, najbardziej krwawej że wszystkich komunistycznych dyktatur w sąsiednich krajach.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Rumunia

 

„Wyzwolenie" Rumunii w wyniku tzw. rewolucji sierpniowej 1944 roku dokonało się siłami dworu, armii i partii politycznych. Udział komunistów w tej koalicji był minimalny. W okresie 1918-1944 stanowili oni zupełnie marginalną, podziemną grupkę o agenturalnej proweniencji. Również socjaldemokraci...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Bułgaria

 

Gdy Armia Radziecka we wrześniu 1944 roku wkroczyła do Bułgarii, premier tego kraju, Konstantin Murawiew zareagował wypowiedzeniem wojny Niem­com. 9 września dokonała się rewolucja zorganizowana przez dwór, generalicję i silnych w tym kraju komunistów oraz agrariuszy.

Na czele rządu Frontu...