Dziesiątka (karta)

Dziesiątka (karta)

Czytaj Dalej

ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

Deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roo-sevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla na pokładzie pancernika *Prince ofWales, na At­lantyku, zawierająca 8 podsta­wowych zasad polityki obydwu państw:

1. żadnych terytorialnych zdobyczy

2...

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

 

Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

 

Artykuł 1

Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:

Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub...

Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

 

Artykuł 3

Pierwotnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są państwa, które wziąwszy udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji Międzynarodowej w San Francisco bądź podpisawszy uprzednio Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r, podpisały i ratyfikowały...

KARTA PODATKOWA

 

Uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144.930).

 

Ustawa ta mieści w sobie trzy konstrukcje podatkowe:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

Kartę podatkową;

Podatek od...

Stawki karty podatkowej

 

W przypadku karty podatnik, musi bez żadnej deklaracji odprowadzać co miesiąc kwotę zryczałtowanego podatku. Wysokość podatku zależy od stawki podatku zawartej w ustawie oraz do różnych warunków podatnika, uprawniających go do odliczeń oraz do podwyżek stawki zasadniczej. Wysokość stawki ustawowej...

KARTA PODATKOWA

 

Klasyczny podatek zryczałtowany

Nie ewidencjonuje się dochodu, bez ewidencji przychodów, kosztów. Tylko ta działalność, która jest określona w ustawie może korzystać z karty podatkowej. Do ustawy dołączone są tabele, w których jest wymieniona ta działalność, którą prowadząc można korzystać z...

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)

 

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów wewnętrznych oraz wzrostu i rozwoju. Jest to również skuteczna...

Europejska Karta Społeczna

 

Do społecznych instrumentów kształtowania wynagrodzeń, które mają swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych w Polsce, zaliczyć należy:

Europejską Kartę Społeczną,

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,

Powszechną Deklarację Praw...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

Postanowienia Karty NZ. Zgodnie z ust.3 art.1 Karty, ONZ zmierza: do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy „rozwiązaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu swobód dla wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Karta Narodów Zjednoczonych

Podstawą istnienia i działania ONZ jest jej Karta Podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945r. Karta jest umową obejmującą 111 art. ,załącznikiem do Karty jest Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

„Karta”- w języku angielskim oznacza dokument szczególnej wagi , konstytucję lub deklarację o...

Załatwianie sporów w świetle karty narodów zjednoczonych

-karta w art.1 wśród celów dla których powołano do życia ONZ, wymienia: „załatwianie i rozstrzyganie sporów lub sytuacji mogących prowadzić do naruszenia pokoju w drodze pokojowej według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego”

-zgodnie z art.33 ust.1 strony uczestniczące w sporze: ”będą przede...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Karta Narodów Zjednoczonych

Jedna z siedmiu zasad wg.których członkowie ONZ zobowiązani są postępować -,,wszyscy członkowie powstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek...

ROZBROJENIA - Rozbrojenie w świetle Karty Narodów Zjednoczonych

Karta nie nałożyła obowiązków prawnych na państwa w zakresie rozbrojenia.

Natomiast Deklaracja zasad z roku 1970 głosi ze wszystkie państwa powinny prowadzić w dobrej wierze rokowania w celu szybkiego zawarcia uniwersalnego traktatu w sprawie powszechnego i całkowitego rozbrojenia pod skuteczną ochroną...

NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Neutralność wojenna w Swietle Karty ONZ

W Karcie państwa zobowiązały się okazać Organizacji wszelką pomoc w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą i powstrzymać się od pomocy państwu przeciw któremu organizacja podjęła środki przymusu..Idea bezpieczeństwa zbiorowego wchodzi w kolizje z zasadami prawa neutralności,jednak art.43 Karty...

Klasyczne karty KANBAN

W systemie tym karty KANBAN krążą, każdy kontener z częściami musi mieć doczepioną kartę KANBAN, zawierającą następujące informacje: nazwę przedmiotu, numer magazynowy, ilość, określenie użytkownika, określenie dostawcy, numer karty KANBAN.

Karty KANBAN

Kanban w języku japońskim znaczy tyle, co karta. dokument lub widoczny znak, zapis. W przeszłości Japończycy mianem KANBAN określali szyld sklepowy. Kolorowy, artystycznie wykonany zawierał informacje o sprzedawanych w sklepie produktach, bądź świadczonych usługach. Współczesne karty (znaki) KANBAN, w...

Karty Kanban - Etykietowane pojemniki

W tym przypadku karty KANBAN są w sposób trwały przymocowane do cyrkulujących kontenerów czy wózków. Metoda ta wykorzystywana jest w stero¬waniu przepływem części składowych w fabryce silników i przekładni Harley Davidson w Milwaukee.

KANBAN dla określonej przekładni, wędrujący od komórki produkcyjnej...

Karty Kanban - Kolorowe piłki, żetony, liczydła

Gdy w linii montażowej w Fabryce Silników koncernu KAWASAKI zapas danej części osiąga wartość graniczną, montażysta przesyła kolorową piłeczkę do stanowiska wykonawczego, informując tym samym o konieczności produkcji tej właśnie części.W wytwórni sprzętu komputerowego w :Minneapolis stosuje się...