Dzierżyński (obwód moskiewski)

Dzierżyński (obwód moskiewski)

Czytaj Dalej

Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego. Elementy mogą być połączone ze sobą szeregowo lub równolegle. W obwodzie elektrycznym zaznacza się kierunek. Umownie przyjmuje się, że prąd płynie...

Obwód RL i RLC

OBWOD RL

Mamy obwod skladajacy sie z:

- opornika o oporze R

- zwojnicy ktorej indukcyjnosc wynosi L

W obwodzie plynie prad pszemienny U = U0*sin*w*t w - predkosc katowa

Szukamy natezenia pradu plynacego w obwodzie: I(t)=?

Z drugiego prawa Kirchoffa:

U + E = IR E - SEM indukcji elektromagnetycznej

E...

POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ, pamiętnik S. Żółkiewskiego

POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ, pamiętnik S. Żółkiewskiego z wyprawy wojennej 1609-11, spisany prawdop. 1612, wyd. z kopii rękopiśmiennej przez K. Słotwińskiego. pt. Historia wojny moskiewskiej aż do opanowania Smoleńska, we Lwowie 1833. Bardziej niż stroną wojskową zajął się tu autor...

Stosunki polityczne w państwie moskiewskim w I połowie XVI wieku

 

Z procesem powstawania jedności ekonomicznej państwa ściśle był związany proces unifikacji politycznej i administracyjnej. Mimo zjednoczenia ziem wielkoruskich w jedno scentralizowane państwo pod egidą Moskwy, centralizacja ta na początku XVI w. nie była jeszcze bynajmniej zakończona, a siły...

Ekspansja terytorialna państwa moskiewskiego w XVI wieku

 

Upadek Złotej Ordy (1502) umożliwił władcom moskiewskim w XVI w. stopniowe opanowanie chanatów nadwołżańskich. W końcu XVI w. ekspansja Moskwy na wschód doprowadziła do podporządkowania jej zachodniej Syberii.

Znacznie trudniejsze było kontynuowanie przez Moskwę podbojów na zachodzie. Zdobycie...

Stosunki gospodarcze w państwie moskiewskim w XVI wieku

 

Ten ogromny o kraj był rzadko zaludniony, bardzo słabo rozwinięty gospodarczo i w niewielkim stopniu powiązany z Europą. Podstawą gospodarki stanowiło rolnictwo, zacofane i niewydajne. Lata nieurodzaju wywoływały często fale głodu. W XVI w. żywiej zaczęły rozwijać się miasta, z których kilka –...

Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVI w.

 

Wojny polsko-moskiewskie, wojny toczo­ne w XVI-XVII w. przez Polskę i Litwę z Moskwą; były kontynuacją prowadzo­nych w XV w. wojen litewsko-moskiewskich. Przyczyną ciągłych zbrojnych konfliktów Litwy z Moskwą było dążenie Moskwy „do zbierania ziem ruskich” (z których Biało­ruś i Ukraina znajdowały...

Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVI w.

 

Wojna, która wybuchła za panowania Zygmunta II Augusta, wiązała się już z wal­kami o dominium Maris Baltici i dąże­niem Iwana IV Groźnego do opanowania ­Inflant. W wojnach o Inflanty państwo pol.­-lit. występowało początkowo w sojuszu z Danią przeciw Moskwie i Szwecji.

Po kilku latach nastąpiło...

Wojny polsko - moskiewskie w XVII w.

 

Przyczyną następnej wojny polsko-moskiewskiej, która to­czyła się za panowania Zygmunta III Wazy w 1609-19, była „dymitriada”. Wojska Zygmunta Wazy obległy Smoleńsk, a idącą na odsiecz armię ros. hetman S. Żółkiewski pokonał w bitwie pod Kłuszynem (1610). Przy pomocy propolskiej grupy bojarów...

Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVIII w.

 

Wybuch wojny północnej otworzył nowy etap stosunków polsko-rosyjskich. Wprawdzie Rzeczpospolita (za panowania Augusta II) w sojuszu z Rosją (za panowania Piotra I) walczyła z Szwecją, ale jej przegrana w bitwie połtawskiej (1709) doprowadziła do uzależnienia całej Rzeczypospolitej od cara Piotra...

Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVIII w.

 

Konfederacja radomska, konfederacja za­wiązana w 1767 w Radomiu z inspiracji Rosji przez grupę szlachty i magnatów dą­żących do detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przyczyną zawią­zania konfederacji było rzekome zagrożenie "zło­tej wolności". Na czele konfederacji stanął K. S...

Helena Moskiewska

 

- jedyna żona Aleksandra Jagiellończyka

Helena Moskiewska była córką Iwana III, wybitnego męża stanu, uchodzącego za twórcę państwa moskiewskiego. Jej matką była Greczynka, Zoe (Zofia) Paleolog. Urodzona w 1476 roku Helena, miała kilku braci i kilka sióstr.

Mała księżniczka przebywała głównie...

Wojny z państwem moskiewskim

 

Podczas gdy polityka Królestwa Polskiego manewrowała między Habsburgami a Turcją, Wielkie Księstwo Litewskie było uwikłane w wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim.

Po upadku Złotej Ordy (ok. 1502 r.) do dużego znaczenia doszła jej dawna prowincja — chanat krymski. Tatarzy krymscy napierali na granice...

MOSKIEWSKA WOJNA DOMOWA 1433--1453

Następcą Wasyla I (1371-1425), księcia moskiewskiego, został jego dziesię­cioletni syn Wasyl II (1415-1462). Po śmie­rci jego opiekuna, dziadka - wielkiego księcia litewskiego Witolda (1430) - stryj Jerzy (zm. 1434) jako senior rodu zaczął się domagać tronu moskiewskiego. Chan tatar­ski przysądził mu...

Obwód rozruchu

OBWÓD ROZRUCHU ( FSO POLONEZ ). W skład obwodu wchodzą : akumulator (2) ,wyłącznik zapłonu (3),oraz rozrusznik z włącznikiem elektromagnetycznym . W rozruszniku rozróżniamy następujące uzwojenia : uzwojenie włącznika elektromagnetycznego (7) ,uzwojenie wzbudzenia szeregowego (5) , uzwojenie wzbudzenia bocznikowego (6) i uzwojenie wirnika rozrusznika (4). Po przekręceniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położenie „start” prąd z akumulatora zasila uzwojenie włącznika ...

Test obwodu klatki piersiowej

Pomiar obwodu klatki piersiowej przy maksymalnym wdechu i wydechu.

Wykonanie: Pacjent stoi (lub siedzi) z luźno opuszczonymi kończynami górnymi. Badający ocenia różnicę obwodu klatki piersiowej mierzonego przy maksymalnym wdechu i wydechu - u kobiet powyżej piersi, u mężczyzn poniżej sutków.

Różnice...

Pomiary obwodów kończyn

pomiary obwodów kończyn; wyko­nywane są zawsze na tym samym poziomie obu kończyn chorego oraz w tych samych warunkach (w czasie kolejnych pomiarów kontrolnych). Ist­nieją umowne poziomy p. o. kończyn, które są związane ze stałymi punktami kostnymi nie ulegającymi zmianom w czasie wzrostu kończyny...

OBWÓD ELEKTRYCZNY

OBWÓD ELEKTRYCZNY — droga przepływuprądu w urządzeniu elektrycznym. Najprostszyobwód składa się ze źródła energii elektrycznej,odbiornika energii i łączących je dwu przewodów.

OBWÓD ŁOWIECKI

OBWÓD ŁOWIECKI — obszar gruntów o ciągłejpowierzchni, nie niniejszy niż 3000 ha, naktórym uprawia się -> łowiectwo. Rozróżnia sięobwody łowieckie państwowe (grunty państwowestanowią co najmniej 60%) i wspólne, składającesic z gruntów różnych właścicieli. Obwody łowieckiewydzierżawia kołom...

Iwan Groźny i patriarchat moskiewski

Trudna sytuacja patriarchów wschodnich pod panowaniem tureckim nadała wysoką rangę prawosławiu wpaństwie Iwana Groźnego (1533-1584). Głoszono tam, że Moskwa jest drugim Konstantynopolem i jedyniejej Kościół chrześcijański jest nieskażony (ortodoksyjny) i wolny.

Czyniono więc starania, by...