Dzierżyńsk (Rosja)

Dzierżyńsk (Rosja)

Czytaj Dalej

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

I. Romantyzm w Europie - wstęp.

 

- Ludwig van Beethoven - niemiecki kompozytor, autor koncertów na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii

- Karol Maria Weber - twórca romantycznej opery...

Polska – Rosja – wizerunek narodów w dziełach romantyków

Dominująca w literaturze polskiego romantyzmu problematyka walki narodowowyzwoleńczej sprzyjała tworzeniu obrazów i przeprowadzaniu analizy postaw i wzajemnych relacji narodu polskiego i rosyjskiego oraz carskiej władzy. Kontakty polskich poetów z rewolucjonistami rosyjskimi skłaniały pisarzy do głoszenia...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej. Antagonizm rosyjsko-austriacko- niemiecki przyczynił się do załagodzenia nieufnych stosunków...

Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych 

- wybierany jest w wyborach równych...

Rosja - Informacje ogólne

Ważniejsze dane Rosji

Powierzchnia : 17 075 400 km kwadratowych

Ludność : 148 673 000

Stolica : Moskwa ( 8 801 000 )

Ważniejsze miasta :Petersburg ( 5 004 000 ) Nowosybirsk ( 1 446 000 )

Język urzędowy : rosyjski

Najwyższy punkt : Elbrust ( 5642 m )

Religie : Chrześcijanstwo ,Islam

Waluta :...

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

Rosja

Piotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej - /na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu, kobiety miały brać udział w życiu towarzyskim, nowy kalendarz juliański, nowy alfabet; wojsko - stały pobór rekruta do wojska, służba przez szlachtę...

Rosja na drodze do mocarstwowości

Okres tzw. “wielkiej smuty” w Rosji kończy się w 1613 r., gdy carem zostaje Michał Fiodorowicz Romanow. W tym momencie Rosja była jeszcze słaba, ale utrzymała niezależność. Wkrótce podnosi się jej potencjał gospodarczy, wzmacnia władzy carów, a Rosja rozszerza swoje terytoria (co przede wszystkim odbywa...

Rosja carów

Stale wzrastająca populacja i poszerzające się terytorium spowodowały, że od XVIII wieku carska Rosja zaczęta odgrywać rolę mocarstwa. Jednak zacofanie ekonomiczne oraz brak swobód politycznych przyczyniły się ostatecznie do jej upadku.

Za panowania Piotra Wielkiego (1682-1725) Rosja uzyskała...

Rosja wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

 

Rosja już w pierwszej połowie XVIII w. ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie (wielka wojna północna; „sejm niemy” - 1717; układ z Prusami w Poczdamie - 1720; traktat Loewenwolda („Trzech czarnych orłów” - 1732), chcąc uczynić z Polski swego rodzaju przedpole dla imperium rosyjskiego. Słabość...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rosja pod rządami Jelcyna

 

W Rosji mimo nacisku ze strony kierowanych przez Rusiana Chasbułatowa sił antydemokratycznych trwają półautorytarne rządy Jelcyna.

Zagrożeniem obok olbrzymiego potencjału atomowego i konwencjonalnego Rosji są siły faszystowskie, coraz bardziej w tym kraju aktywne, olbrzymia zorganizowana...

Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 - 1812. Klęska Napoleona w Rosji 1812 roku

 

W 1810 Bernadotte rządzący już w Szwecji nawiązał poufną korespondencję z Rosją, co zaowocowało w 1812 tajnym układem szwedzko-rosyjskim.

Od 1809 toczyła się wojna Rosji z Turcją. Zakończyła się ona 28 maja 1812 pokojem w Bukareszcie. Na jego mocy Rosja otrzymała Besarabię, a walcząca Serbia...

Rosja w latach 1825 - 1853

 

W latach 1825 – 1855 panował w Rosji car Mikołaj I. Założono w tym czasie III oddział kancelarii carskiej z Beckendorffem na czele, który tropił spiski i wszelkie działania przeciwko caratowi. W czasie panowania Mikołaja I zebrano wszystkie obowiązujące prawa od 1649. Aby rozważyć sprawę chłopską...

Początek wojen z Rosją

 

Ugoda perejasławska zapowiada­ła umiędzynarodowienie wewnętrz­nego dotąd konfliktu kozacko-polskiego, wojnę Rzeczypospolitej z Rosją - nie tylko o Ukrainę.

Wiosną 1654 roku wojska moskiewskie zajęły Smoleńsk, Witebsk i Mohy­lew. W następnym roku opanowały Wilno, a oddziały rosyjsko-kozackie...

Wznowienie wojny z Rosją

 

Na wiadomość o podpisaniu ugody hadziac­kiej car wznowił działania wojenne. Rzeczpospo­lita nie dysponowała jednak dostatecznymi siła­mi, aby wesprzeć Kozaków w walce z Moskwą, a wśród Kozaczyzny pogłębiały się podziały na zwolenników Hadziacza i Perejasławia, króla i ca­ra, między starszyzną i...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

 

W 1577 r. Batory ściągnął wojska pod Gdańsk, który nadal popierał Habsburga. Mimo sukcesów w polu wojska królewskie nie mogły zdobyć świetnie ufortyfikowanego miasta, zaopatrywanego we wszystkie potrzebne produkty drogą morską. Tymczasem Iwan Groźny zaatakował Inflanty.

Król Stefan skorzystał...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Stosunki z Rosją

 

W tym samym czasie, gdy Zygmunta pozbawiano korony szwedzkiej, w Rosji zaczynały się walki o tron carów. W 1598 r. zmarł ostatni Rurykowicz, Fiodor, syn Iwana IV Groźnego. Na tron wstąpił wybrany przez bojarów Borys Godunow. Osłabienie państwa rosyjskiego próbowano wykorzystać na różne sposoby.

Na...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Rosją

 

Po śmierci Zygmunta III car podjął próbę zdobycia Smoleńska i zerwał rozejm. Gdy Władysław nadciągnął z odsieczą, wojska rosyjskie znalazły się w potrzasku i musiały skapitulować.

Król zyskał sławę wojenną, a pokój podpisany w Polanowie (1634) potwierdzał ogólne warunki rozejmu z Dywilina:...

Absolutyzm - rosja prusy francja

Absolutyzm w Prusach Fryderyk Wilhelm Hohenzollern - Wielki Elektor Branderburgii oraz książę pruski zbudował zręby potęgi państwa Prusy. Umiał doprowadzić do tego, że pokój westfalski w 1648 roku przyniósł mu m. in. Magdeburgię i Pomorze Szczecińskie. Korzystając z uwikłania Rzeczypospolitej Obojga Narodów w konflikt ze Szwedami wyzwolił się z zależności lennej względem niej na mocy traktatów welawsko-bydgowskich w 1657 roku. Jego następca również Fryderyk,

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Przełom wieków XVII i XVIII był w historii Europy okresem szczególnym. Całkiem niedawno zakończyła się krwawa i długa wojna trzydziestoletnia (1618-1648), prowadzona przez największe mocarstwa Europy Zachodniej: Rzeszę Niemiecką, Holandię, Francję, Danię, Szwecję i Hiszpanię przy pomocy państw neutralnych: Anglii, Rosji, Turcji i Rzeczypospolitej. Był to również okres dużego ożywienia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. W tych właśnie latach w dwóch ...

Stalin a Rosja? PUW

Dyktatorskie rządy Stalina w I połowie XX w. opierały się na aparacie przymusu. Policja polityczna aresztowała każdego, kto ? zdaniem władz- stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stawali przeciwnicy władzy radzieckiej ale także bolszewicy. Stalin był człowiekiem podejrzliwym i kazał likwidować wszystkich, którzy w przyszłości mogli Stanowic jakiekolwiek zagrożenie. Fala aresztowań i procesów nasiliła się w latach 1937-1938. Okres ten w historii nazwalano ...