Dzierzków (Radom)

Czytaj Dalej

Rada Bezpieczeństwa

 

Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego.

omawianie wszelkich zagadnień i spraw wchodzących w zakres działalności Organizacji ONZ lub dotyczących funkcji lub kompetencji któregokolwiek organu ONZ.

wydawanie zaleceń we wszystkich tych sprawach pod adresem państw członkowskich organów ONZ.

W...

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

Rada jest głównym organem decyzyjnym UE. Podobnie jak Parlament Europejski, Rada została powołana w latach 50. na mocy traktatów założycielskich. Reprezentuje ona państwa członkowskie, a w jej obradach uczestniczy jeden minister z każdego rządu krajowego UE.Różni ministrowie uczestniczą w różnych...

Unia Europejska - Rada Europejska

(nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974r.,stanowi formę systematycznych spotkań szefów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu...

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

Została utworzona w 1949 przez Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry, ZSRR. Była to swego rodzaju opowiedz na Plan Marshalla, do którego państwa socjalistyczne nie przystąpiły na skutek decyzji Stalina. Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy...

RADA EUROPY

Zostało powołana do życia na podstawie umowy londyńskiej z roku 1949r. Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego”

Działalność Rady...

Rada Nordycka

Jest organizacją współpracy państw skandynawskich. Podstawę prawną działalności Rady stanowi uchwała parlamentów Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii w roku 1952.

Rada nie ma prawa podejmowania wiążących uchwał, tylko formułuje zalecenia pod adresem rządów. W swej dotychczasowej...

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP decydującym o kształcie polskiej polityki pieniężnej. Jej podstawowym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu. Sytuacja RPP ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. a w jej skład...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych ludowych, wybieranych na podstawie bezpośredniego, powszechnego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. Kadencja wynosi 4 lata. Deputowanym może zostać tylko obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów ukończył 21 lat, posiada czynne prawo wyborcze, mieszka...

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza; 

•posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony;

•pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad...

Francja - Rada Konstytucyjna

- 9 osób – 3 powołuje prezydent, 3 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i 3 Senatu 

- kadencja 9 lat

- Rada Konstytucyjna odnawia 1/3 składu co 3 lata

- przewodniczącego spośród jej członków powołuje prezydent

- członkowie mogą pochodzić z nominacji, z urzędu i byli prezydenci Republiki...

Rada Federacji Rosyjskiej

- przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu); 

- kadencja RF jest równa kadencji Dumy;

- kompetencje RF:

• zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji,

• zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu...

RADA PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

1. Do Rady Państwa wchodzą: Prezydent Rzeczypospolitej jako przewodniczący, Marszałek i wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

2. W czasie wojny do Rady Państwa wchodzi również Naczelny Dowódca Wojska Polskiego.

3. Na jednomyślny wniosek Rady Państwa Sejm może uzupełnić...

Stosunki między radą a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta

A. Rada gminy

- Radny nie jest związany instrukcjami wyborców

- Radny pełni funkcję łącznika między wyborcami a organami gminy.

- Rada gminy działa na sesjach

- Funkcje rady gminy:

a. Stanowiące – podejmowanie uchwał (budżet, przepisy powszechnie obowiązujące, tworzenie swoich organów)

b...

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

A. Rada powiatu

- Organ stanowiący i kontrolny

- 15 radnych w powiatach do 40 tys. , po dwóch na każde kolejne 20 tys. (nie więcej niż 29 radnych)

- Działa na sesjach

- Podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla powiatu

- Pełni funkcję kontrolną wobec zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Rada

• Kadencja organów wybieralnych jest w poszczególnych krajach różna i w większości wynosi 4 lata.

• Liczebność składów osobowych rad gmin jest także różna i głównie zależy od liczebności mieszkańców danej gminy.

• Liczba radnych może wahać się od 5 w gminach liczących do 300 mieszkańców...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Rada powiatowa

Najważniejszym organem powiatu we wszystkich landach jest Rada powiatowa, która stanowi polityczne przedstawicielstwo powiatu o jego mieszkańców. Radni rady powiatowej działają z zasadą wolnego mandatu, co oznacza, że nie pełnią obowiązków wynikających z przynależności do swojej partii politycznej...

Sołectwo i sołtys, rada sołecka

Sołectwo

a. Jednostka pomocnicza, która może być tworzona (ale nie musi) w gminach wiejskich.

b. Możliwość daleko idącej dekoncentracji uprawnień gminy na rzecz sołectwa (gmina jako organ tworzący sołectwo)

c. Gmina może upoważnić sołectwo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu...

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Jednostka pomocnicza gminy (analogicznie do sołectwa lub dzielnicy). Status osiedla nadaje rada gminy na mocy uchwały. Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Działalność w...