W jaki sposób rzeki kształtują powierzchnię Ziemi?

Rzeki kształtują powierzchnię Ziemi. Wymywają glebę, kruszą skały, nanoszą piasek, kamienie i głazy. Rzeki mogą zmieniać bieg. Omijają swoje własne zakola, pozostawiając słodkowodne jeziora. Rzeki gromadzą wodę w bardzo rozmaity sposób. Podstawowym jej dostawcą są źródła — czyli miejsca...

Co to jest energia rzeki?

Masa wody w rzece oraz nachylenie terenu mają zasadnicze znaczenie dla energii wytwa­rzanej przez rzekę. Nie bez wpływu na zacho­wanie rzek pozostają pory roku i aura. Małe górskie strumyki potrafią zamienić się w rwące potoki niosące ogromne głazy, gdy odwilż lub obfite deszcze nagle zwiększają...

W jaki sposób rzeka przenosi różne materiały?

Ilość materiału niesionego przez rzekę zależy od jej prędkości. Przy 30 km/godz, rzeka jest w stanie unieść nawet wielkie głazy, które toczą się po dnie. Przy 10 km/godz transporto­wane są tylko małe kamienie. Jeśli woda poru­sza się z prędkością 0,5 km/godz, unosi jedynie piasek i inną...

Jak przesuwa się koryto rzeki?

Rzeka może zmienić koryto nie tylko w wyniku kaptażu. Czasami naturalny bieg zostaje zakłóco­ny przez obsunięcie się ziemi, która zablokuje koryto, lub przez działalność człowieka. Inżynie­rowie bowiem od lat pracują nad tym, by dopro­wadzić wodę do terenów rolniczych, które nie są w nią...

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, poemat S.F. Klonowica, wyd. w Krakowie 1595. Opis podróży flisaków, a więc temat epicki, został tu ujęty w formę wierszową właściwą pieśni lirycznej - strofę saficką; podobne sprzeczności wykazuje utwór w warstwie...

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

 

Żródta wyznaczają początek powierzchniowych wód płynących. Co się dzieje dalej, zależy od położenia źródeł. Jeśli woda ze źródła leżącego w górach rozpływa się po skałach, to jej dalsza droga będzie prowadziła do innego typu rzeki niż w wypadku wody wypływającej ze źródła helokrenowego...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

WIERNA RZEKA. Klechda domowa, powieść S. Żeromskiego

WIERNA RZEKA. Klechda domowa, powieść S. Żeromskiego, prwdr. we lwow. „Gazecie Wieczornej" i warsz. „Kurierze Porannym" 1912, wyd. os. w Krakowie t.r. Utwór stanowi ostatnie ogniwo zamierzonego i tylko częśc. zrealizowanego cyklu hist., zaczynającego się od —> Popiołów. Początkowe określenie...

AROOSTOOK, WOJNA W DOLINIE RZEKI AROOSTOOK 1838-1839.

. Traktat paryski z roku 1783, który zakończył AMERYKAŃ­SKĄ REWOLUCJĘ, nie ustalił granicy między USA a Kanadą, oddzielającej stan Maine i Nowy Brunszwik. Rolnicy z Maine chcieli uprawiać pola w dolinie rzeki Aroo-stook, którą kanadyjscy drwale uważali za swój teren wyrębu lasów. Gdy Kanadyjczycy...

BITWA NAP RZEKĄ KALKĄ 1223

Gdy Czyngis-chan podbijał Chorezm (patrz

MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PlERWSZA 1218-

-1221), inna armia mongolska pod wodzą słynnego Subedeja (zm. ok. 1258) ruszyła na zachód od Morza Kaspijskiego w kierun­ku Morza Azowskiego (patrz mongołów najazd na Ruś pierwszy 1221-1223). Ruscy książęta wraz z wodzami...

WOJNA INDIAN ZNAD RZEKI RED RIYER 1874-1875.

W końcu lat sześć­dziesiątych XIX w. dwie grupy Indian - Czejenów, Arapahów, Komańczy, Kataka i Kiowa - przesiedlono do rezerwatów w Oklahomie i Teksasie. Wielu z nich nie znosiło ograniczeń swobody, wymykało się i napadało na osady białych. Jesienią 1874 przeciw Indianom wyruszyły kawaleria i...

ROGUE RIYER, WOJNY NAP RZEKĄ ROOUE 1855-1856.

W połowie XIX w. zaczęły się nieporozumienia między gubernatorem Terytorium Waszyngton a dowództwem armii USA; przyczyną ich była polityka wobec Indian - gubernator, popierany przez białych osadników, chciał usunąć Indian i zająć ich ziemie, natomiast armia sprzeciwiała się takiej grabieży. W...

WAKARUSA, WOJNA NAD RZEKĄ WAKARU­SA 1855

Akt Kansas-Nebraska z 1854, zgodnie z zasadą suwerenności ludu, po­zwolił osadnikom z obszarów Kansas-Neb­raska na podjęcie decyzji w sprawie niewol­nictwa (w głosowaniu bezpośrednim). Ugru­powania zwolenników i przeciwników ut­rzymania niewolnictwa w Kansas uchwaliły odrębne konstytucje i powołały...

DZIERZGOŃ

Parafia i dekanat w diecezji warmińskiej. Osada targowa, powstała wokół zamku krzyżackiego z 1247, otrzymała ok. 1290 prawa miejskie.

Kościół par., wzmiankowany 1254, zastąpiony budowlą z 1310--20 pod wezw. św. Katarzyny (obecnie Trójcy Przenajśw. i św. Katarzyny), orientowaną, got., pseudohalową, z...

Rzeka

Ze względu na jej znaczenie dla płodności często czczona jako bóstwo, np. u Greków i Rzymian jako określony lokalny bóg. Powszechnie w ścisłym związku symbolicznym z wodą.

Ze względu na jej potoczystość jest symbolem czasu i przemijalności, ale także ciągłej odnowy. Spływanie wszystkich rzek do...

Rzeka Czarna Hańcza

Rzeka Czarna Hańcza, lewy dopływ Niemna. źródła na pn. od jeziora Hańcza na wysokości 245 m n.p.m., długość 141,7 km, przepływa przez jeziora Hańcza i Wigry. Włączona do systemu Kanału Augustowskiego. Wysoki Most — wieś na Równinie Augustowskiej, nad Czarną Hańczą, 15 km na pd. zach. od Sejn...

Meander (zakole rzeki)

Wygięty pętlowato odcinek koryta rzeki lub doliny rzecznej zawarty między dwoma zakrętami o tym samym kierunku, tworzący się najczęściej wskutek → erozji.

Dolina rzeki

Dolina rzeki — zagłębienie terenu ciągnącesię wzdłuż rzeki, powstałe wskutek rozmywającegodziałania wód rzecznych oraz wskutekerozji zboczy powodowanej przez wody opadowespływające do rzeki. Szerokość doliny zwyklewzrasta z biegiem rzeki; doliny rzek są corazczęściej brane pod uprawę roślin, w...

Zlewnia rzeki

Zlewnia rzeki — obszar, z którego wodaspływa do rzeki po powierzchni ziemi i pod ziemią.Zlewnia podziemna może nie pokrywać sięze zlewnią powierzchniową. Granicą zlewni powierzchniowejjest wododział, który przebiegagrzbietami wzniesień, a zlewni podziemnej —-linia przebiegająca po najwyższej...

TORUŃ, m. nad środk. Wisłą, na jej prawym brzegu, o istotnym znaczeniu strategicznym z racji przeprawy przez tę rzekę

Od 1793, czyli II rozbioru Polski, w granicach Prus. Kiedy 17 XI 1806 dotarł tu 5 korpus Lannes’a, miasta bronił silny prus. garnizon pod dow. gen. Lestocąa. Francuzi nie mieli art., dlatego też musieli cofnąć się pod Bydgoszcz, pozostawiając na lewym brzegu niewielką osłonę w Podgórzu.

30 XI...