Dzierżawy

Dzierżawy

Czytaj Dalej

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy 1) Wyjaśnienie pojęcia dzierżawy DZIERŻAWA została uregulowana w kodeksie cywilnym jako odmiana umowy najmu, na co wskazuje przepis art. 694 k.c. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Zasada funkcjonowania umowy dzierżawy w obrocie sprowadza się do oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego na czas oznaczony lub na czas nie oznaczony przedmiotu dzierżawy do używania z prawem pobierania pożytków, jakie przedmiot ten może przynosić, a ...

DZIERŻAWA W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Polega na przekazaniu w odpłatne użytkowanie posiadanego na własność gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnicze lub jego części, w tym gruntów rolnych, sadów, łąk i pastwisk oraz stawów. Dzierżawa może dotyczyć terenów łowieckich, torfowisk oraz zwierząt, szczególnie rozpłodników. Okres dzierżawy...

Dzierżawa

Pojęcie umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy jest umową nazwaną. "Funkcją dzierżawy jest uregulowanie korzystania

z cudzej rzeczy przynoszącej pożytki". Zgodnie z art. 693 par. 1 KC, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

Najem i dzierżawa nieruchomości

Najem, podobnie zresztą jak pokrewna mu dzierżawa lub użyczenie, są umowami dotyczącymi czasowego korzystania z cudzych rzeczy. Najem obejmuje zarówno korzystanie z cudzej rzeczy w celach produkcyjnych (np. najem maszyny), jak i konsumpcyjnych (np. najem lokalu mieszkalnego). Umowa najmu regulowana jest przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego (art. 659-692 Kc). Do szczególnego rodzaju najmu lokali mieszkalnych znajduje ponadto zastosowanie Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ...

Umowa dzierżawy

UMOWA DZIERŻAWY Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz. Umowa dzierżawy jest zbliżona do umowy najmu. Są jednak pewne różnice: 1. Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być rzeczy indywidualnie oznaczone, tak samo jak przy najmie, lecz przepisy o dzierżawie stosuje się odpowiednio także od dzierżawy ...

CZYM RÓŻNI SIĘ UMOWA NAJMU OD UMOWY DZIERŻAWY

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuję się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuję się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

Najem – dzierżawa – podnajem

Najem - kontrakt konsensualny zawarty pomiędzy wynajmującym a najemcą, o oddanie określonej indywidualnie rzeczy do używania w zamian za czynsz – merces, pensio i zobowiązanie zwrotu w określonym terminie.

Dzierżawa – przy dzierżawie istniała możliwość uiszczania czynszu w naturze; dzierżawa nie...

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Dzierżawa

Polega na udzieleniu czasowej zgody przez suwerena terytorialnego na wykorzystywanie części jego terytorium przez inne państwo na warunkach określonych w zawartej umowie dwustronnej. Umowa o dzierżawę jest dopuszczalna i zgodna z prawem międzynarodowym, jeżeli ma równoprawny charakter, nie prowadzi do...

Emfiteuza - wieczysta dzierżawa

Wieczysta dzierżawa (emphyteusis) powstawała na skutek kontraktu właściciela gruntu z dzierżawcą. Emfiteuza była prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewiele różniła się od własności. Emfiteuta nabywał na własność wszystkie pożytki z chwilą odłączenia, mógł ustanowić służebność oraz...

Dzierżawa wieczysta (emfiteuza)

Była to dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów; prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności.

Emfiteuza powstawała w wyniku nieformalnej umowy pomiędzy właścicielem a emfiteutą, a także na podstawie testamentu właściciela. Uprawnienia emfiteuty były rozległe i trwałe. Pobierał...

DZIERŻAWA

Używanie, za opłatą czynszu, cudzej własności nieruchomej, z prawem pobierania przynoszonych przez nią dochodów (czerpania pożytków); czynsz, opłata dzierżawna; majątek dzierżawiony; dawn. posiadłość; por. Arenda.

Dzierżawcy winnicy przypowieść biblijna o przewrotnych dzierżawcach, którzy zamiast...

DZIERŻAWA

Przeniesienie prawa używania jakiejś rzeczy na określony czas łącznie z pobieraniem z niej pożytków w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, zw. czynszem. D. bez określenia czasowego, czyli wieczysta, nazywa się emfiteuzą.

W prawodawstwie kośc. od najdawniejszych czasów d. była formą administracji...