Dzierżawa (ujednoznacznienie)

Czytaj Dalej

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Dzierżawa

Polega na udzieleniu czasowej zgody przez suwerena terytorialnego na wykorzystywanie części jego terytorium przez inne państwo na warunkach określonych w zawartej umowie dwustronnej. Umowa o dzierżawę jest dopuszczalna i zgodna z prawem międzynarodowym, jeżeli ma równoprawny charakter, nie prowadzi do...

Emfiteuza - wieczysta dzierżawa

Wieczysta dzierżawa (emphyteusis) powstawała na skutek kontraktu właściciela gruntu z dzierżawcą. Emfiteuza była prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewiele różniła się od własności. Emfiteuta nabywał na własność wszystkie pożytki z chwilą odłączenia, mógł ustanowić służebność oraz...

Dzierżawa wieczysta (emfiteuza)

Była to dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów; prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności.

Emfiteuza powstawała w wyniku nieformalnej umowy pomiędzy właścicielem a emfiteutą, a także na podstawie testamentu właściciela. Uprawnienia emfiteuty były rozległe i trwałe. Pobierał...

Najem – dzierżawa – podnajem

Najem - kontrakt konsensualny zawarty pomiędzy wynajmującym a najemcą, o oddanie określonej indywidualnie rzeczy do używania w zamian za czynsz – merces, pensio i zobowiązanie zwrotu w określonym terminie.

Dzierżawa – przy dzierżawie istniała możliwość uiszczania czynszu w naturze; dzierżawa nie...

CZYM RÓŻNI SIĘ UMOWA NAJMU OD UMOWY DZIERŻAWY

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuję się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuję się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

DZIERŻAWA

Używanie, za opłatą czynszu, cudzej własności nieruchomej, z prawem pobierania przynoszonych przez nią dochodów (czerpania pożytków); czynsz, opłata dzierżawna; majątek dzierżawiony; dawn. posiadłość; por. Arenda.

Dzierżawcy winnicy przypowieść biblijna o przewrotnych dzierżawcach, którzy zamiast...

Dzierżawa

Pojęcie umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy jest umową nazwaną. "Funkcją dzierżawy jest uregulowanie korzystania

z cudzej rzeczy przynoszącej pożytki". Zgodnie z art. 693 par. 1 KC, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

DZIERŻAWA

Przeniesienie prawa używania jakiejś rzeczy na określony czas łącznie z pobieraniem z niej pożytków w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, zw. czynszem. D. bez określenia czasowego, czyli wieczysta, nazywa się emfiteuzą.

W prawodawstwie kośc. od najdawniejszych czasów d. była formą administracji...

Najem i dzierżawa nieruchomości

Najem, podobnie zresztą jak pokrewna mu dzierżawa lub użyczenie, są umowami dotyczącymi czasowego korzystania z cudzych rzeczy. Najem obejmuje zarówno korzystanie z cudzej rzeczy w celach produkcyjnych (np. najem maszyny), jak i konsumpcyjnych (np. najem lokalu mieszkalnego). Umowa najmu regulowana jest przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego (art. 659-692 Kc). Do szczególnego rodzaju najmu lokali mieszkalnych znajduje ponadto zastosowanie Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ...

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy 1) Wyjaśnienie pojęcia dzierżawy DZIERŻAWA została uregulowana w kodeksie cywilnym jako odmiana umowy najmu, na co wskazuje przepis art. 694 k.c. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Zasada funkcjonowania umowy dzierżawy w obrocie sprowadza się do oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego na czas oznaczony lub na czas nie oznaczony przedmiotu dzierżawy do używania z prawem pobierania pożytków, jakie przedmiot ten może przynosić, a ...

Umowa dzierżawy

UMOWA DZIERŻAWY Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz. Umowa dzierżawy jest zbliżona do umowy najmu. Są jednak pewne różnice: 1. Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być rzeczy indywidualnie oznaczone, tak samo jak przy najmie, lecz przepisy o dzierżawie stosuje się odpowiednio także od dzierżawy ...

DZIERŻAWA W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Polega na przekazaniu w odpłatne użytkowanie posiadanego na własność gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnicze lub jego części, w tym gruntów rolnych, sadów, łąk i pastwisk oraz stawów. Dzierżawa może dotyczyć terenów łowieckich, torfowisk oraz zwierząt, szczególnie rozpłodników. Okres dzierżawy...