Dzienniki gwiazdowe

Dzienniki gwiazdowe

Czytaj Dalej

Gatunki publicystyczne - Dziennik

Dziennik to zbiór zapisków, notatek, refleksji, najczęściej ze wskazaniem dnia (daty) ich zapisa­nia, gromadzony zwykle przez wiele lat, czasem nawet przez całe dorosłe ży­cie. Obok wywiadu, pamiętnika i alfabetu wspomnień dziennik stał się w XX w.

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik prywatny

Szczególnie cenne są dzienniki pisarzy (artystów), np. Tyrmanda, także polityków i dziennikarzy, np.

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik dla publiczności

Pisany na bieżąco (i publikowany w tygo­dniku lub miesięczniku, gdzie zastępuje felieton lub kronikę). Szczególnie warte lektury są te pisane przez J. Andrzejewskiego, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Bobkowskiego.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik, książka wspomnieniowa

Dotyczy głównie przeszłości, pi­sany nie na bieżąco, lecz z perspektywy wielu lat.

Na przykład: J. Iwaszkiewicza, „Książka moich wspomnień” oraz Cz. Miłosza, „Rodzinna Europa”.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

Gatunek powstały dzięki dziennikarzom i współczesnym możliwościom technicznym (magne­tofony reporterskie wysokiej klasy).

Dzienniki i ich rodzaje - Alfabet (abecadło, w XIX wieku abecadlnik)

Pamiętnik utworzony z al­fabetycznie ułożonych haseł, poświęcony przyjaciołom, osobom znajomym i znanym, ale także wrogom. Szczególnie znani autorzy abecadeł to: A. Sło-nimski, S. Kisielewski, J. Urban, S. Stomma, Cz. Miłosz (dwukrotnie: „Abe­cadło Miłosza”, Kraków 1997, „Inne abecadło” Kraków...

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik, traktowany głównie jako dzieło literackie

Niejednolity, mie­szanina różnych gatunków prozy (dziennik, pamiętnik, pamiętnik z podróży, reportaż, esej, opowiadanie.

Dzienniki i ich rodzaje

Szczególne miejsce w tradycji dzienników w Polsce zajmuje dziennik dla publiczności Witolda Gombrowicza. W edycji książkowej „Dziennik” ukazał się po raz pierwszy w latach 1957-1966.

Zalety dzienników

Posiadanie wizerunku nośnika nowości Prasa jest traktowana jako katalog - czytelnicy poszukują w niej informacji, ogłoszeń Możliwość docierania zarówno do populacji całego kraju, jak i społeczności regionalnych (w przypadku dzienników ogólno­polskich - za pośrednictwem dodatków lokal­nych)1 Możliwość umieszczania kuponów lub insertów w postaci folderów, ulotek itp.

Wady dzienników

Koszty zamieszczenia reklamy, zwłaszcza w dziennikach ogólnopolskich, mogą być wysokie1.

Formy reklamy w dziennikach

inserty (luźne wrzutki do numeru) lub banderole opasujące dziennik.

Dzienniki Urzędowe org. centralnych

Dzienniki te wydawane są za zezwoleniem PRM, oraz o wydaniu niektórych dzienników można znaleźć postanowienia w ustawach.

Wojewódzkie Dzienniki urzędowe

Wydaje wojewoda i ogłasza w nim :

1) akty prawa miejscowego stanowionego przez Sejmik województwa, wojewodę i org, adm, niezespolonej,

2) akty PRM uchylające akty prawa miejscowego,

3) akty stanowione przez powiat, gminę,

4) informacje, obwieszczenia

Zasady i tryb wydania określa PRM w drodze...

Dziennik Ustaw RP

Należy do dzienników promulgacyjnych. Dziennik Ustaw możemy jednocześnie zaliczyć do oficjalnych, powszechnie dostępnych źródeł poznania prawa, gdyż znajdują się w nim ustanowione przez odpowiednie, kompetentne do tego celu organy państwowe.

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”

W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Zgromadzenia Narodowego, Sejmu, Senatu, wyroki Trybunału Stanu i postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ogłoszenie ich w tym dzienniku jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Dziennika Urzędowy „Monitor Polski B”

Ogłasza się:

2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią...

Dzienniki urzędowe organów centralnych

W wymienionych dziennikach mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych.

Dziennik urzędowy wojewódzki

W dzienniku tym ogłaszane są: -akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, jak i przez sejmiki województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu, gminy, -statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów, -akty Prezesa RM uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, -wyroki sądu administracyjnego ...

DIARIUSZ, dziennik

DIARIUSZ, dziennik, forma narracyjna stanowiąca jedną z odmianpiśmiennictwa patniętniczego (—» pamiętnik), rozwiniętaw Polsce zwł. Piotrowskiego Dziennik wyprawy.

DZIENNIK DLA DZIECI

DZIENNIK DLA DZIECI, czasopismo, wyd.