Dzienniki Łodzi do 1939 roku

Czytaj Dalej

Geneza i rozwój faszyzmu w Niemczech do 1939 roku. Dojście Hitlera do władzy

Lata stabilizacji gospodarczej nie sprzyjały nazistom, ale wielki kryzys gospodarczy, który wybuchł w 1929 otworzył im drogę do władzy.

OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

*najszybciej dziecko rośnie między 2-3 rokiem, w 5roku wzrost jest dwa razy większy niż w momencie urodzenia.

Komuniści w Polsce i ich stosunek do państwa polskiego do 1939 r.

Początki polskiego komunizmu wywodzą się Z ruchu socjalistycznego, który wykazywał dwie tendencje:

l. Socjalizm narodowy na czele z Limanowskim

Ruch internacjonalistyczny z Waryńskim na czele. To z niego wyłoniły się partie komunistyczne.

W 1882 r. powstał I Proletariat z Waryńskim na czele...

Polskie partie polityczne po Powstaniu Styczniowym do 1914 roku w ujęciu trójzaborowym

Po rewolucji 1905 roku zaognienie sporów i ostatecznie rozpad na PPS Frakcję Rewolucyjną (Pilsudski) i PPS Lewica (młodzi) - bliska SDKPiL. W czasie rewolucji 1905 roku w pewnym zakresie współpraca z PPS z zaboru rosyjskiego.

Próby reform w Rzeczypospolitej do 1788 roku

W 1764 roku po śmierci Augusta II w granice Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie, a pod ich bokiem zawiązał się sejm konwokacyjny. We wrzesniu 1764 roku odbył się sejm elekcyjny, zgodnie z wcześniejszymi umowami królem polskim został S.

Wojna obronna we wrześniu 1939 roku. Ocena postawy Polaków i jej przebiegu

Gdyby polityka sojuszników Polski była inna, to wojna obronna 1939 roku mogła by mieć poprzez swój sukces wpływ na zupełnie inny układ geopolityczny po zakończeniu wojny.

Życie polityczne i organizacje spisków w Królestwie Polskim do 1830 roku

Wśród wojskowych w 1819 roku pod kierunkiem maj. W miejsce dawnego związku powołano nową organizacje o nazwie Towarzystwo Patriotyczne w 1821 roku.

DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW

DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW, utwór prozą S.

Polityka wewnętrzna III Rzeszy do 1939

 

Politykę wewnętrzną III Rzeszy wyznaczyła ideologia głoszona przez Adolfa Hitlera. Od początku sprawowania swojego urzędu zaczął on budować państwo totalitarne, faszystowskie; takie, w którym jednostka jest podporządkowana państwu. Zlikwidowano wolność słowa i zgromadzeń.

Wyeliminowano inne...

Polityka zagraniczna III Rzeszy do 1939 r.

W tym samym roku Berlin zawarł z Japonią (tzw.

Europa w drugiej połowie 1939 roku

 

Próby pozyskania przez W. Brytanię i Francję ZSRR do udziału w sojuszu antyniemieckim (trwające od IV do VIII 1939) nie powiodły się. Podwójna gra Stalina (poufne rozmowy z państwami zach. i tajne z Niemcami) zakończyła się zawarciem (23 VIII 1939) niemiecko-radzieckiego układu (Ribbentrop-Mołotow)...

PPS - powstanie i program do 1914 roku

 

Słabość partii socjalistycznych działających w kraju (II Proletariat, Związek Robotników Polskich) była powodem zwołania do Paryża (17-21 XI 1892) zjazdu 18 działaczy emigracyjnych i krajowych, którzy mieli określić program działania.

Przyjęty przez zjazd „Szkic programu PPS” zawierał hasła...

Ruch ludowy do 1914 roku - geneza i program

 

Chłopi polscy stanowili tę warstwę społeczną, która najpóźniej obudziła się do życia społecznego i politycznego. Przyczyna tego było przede wszystkim późne zniesienie poddaństwa, późne uwłaszczenie i brak własnej państwowości.

Proces uświadamiania chłopstwa przebiegał różnie w trzech...

Ruch narodowo - demokratyczny do 1914 roku – geneza i program

 

W II poł. XIX w. wśród Polaków przeważały prądy kosmopolityczne, czyli internacjonalistyczne i antypatriotyczne. Sytuacja ta uległa zmianie pod koniec XIX w., gdy w całej Europie rozwijały się ruchy nacjonalistyczne.

W 1887 płk Zygmunt Miłkowski (pseud. Tomasz Teodor Jeż + L. Michalski i H...

Wojna polsko - niemiecka 1939 roku

 

Kiedy nie powiodły się plany podporządkowania Polski polityce niemieckiej, Hitler pod koniec marca 1939 wydał rozkaz przygotowania „Fall Weiss” - planu ataku na Polskę bez wypowiedzenia wojny. O tym jak sobie tę wojnę Hitler wyobrażał, świadczy fragment jego przemówienia do oficerów z 22 VIII 1939:...

Sytuacja wewnętrzna w Rosji po śmierci Piotra I (do 1740 roku)

 

Po śmierci imperatora Piotra I (1725) Rosja weszła w okres tzw. przewrotów pałacowych. Na tronie zmieniali się panujący (głównie kobiety) w różnym stopniu spokrewnieni z Piotrem. Walka o władzę toczyła się między dawnymi współpracownikami cesarza, takimi jak Mienszykow, a także wdową po Piotrze...

Rewolucja angielska (do 1649 roku)

Długi Parlament, który działał aż do roku 1653.

Elekcja Zygmunta III Wazy i jego polityka do 1609 roku

Po śmierci Zamoyskiego w tym samym roku, kierownictwo nad popularystami przejął wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski pod wodzą którego doszło w roku 1606 do rokoszu szlacheckiego zwanego też sandomierskim.

Przyczyny klęski wrześniowej 1939 roku

Przyczyn klęski państwa polskiego we wrześniu 1939 roku nie można jednoznacznie zdefiniować. Rzeczypospolita okresu międzywojennego to państwo wielonarodowe, w którym Polacy stanowili 69% społeczeństwa według spisu powszechnego z 1921 i 1931 roku.

Historia Oporowa od powstania do 1945 roku.

11 marca 1453 roku zmarł zostawiając posiadłości oporowskie najmłodszemu bratu – Piotrowi. W walkach z Krzyżakami pod Chojnicami został wzięty do niewoli, za co król wynagrodził go w 1433 roku urzędem chorążego większego łęczyckiego.