Dziennik

Czytaj Dalej

Analiza dzienników

Podkreśla się miedzy innymi, że nie wszyscy spośród młodzieży piszą dzienniki, a prawie wcale nie piszą dzienników dzieci do lat 11-12. dokonywaną w obrębie jednego dziennika) i międzypamiętnikową (obejmującą wiele dzienników).

Gatunki publicystyczne - Dziennik

Dziennik to zbiór zapisków, notatek, refleksji, najczęściej ze wskazaniem dnia (daty) ich zapisa­nia, gromadzony zwykle przez wiele lat, czasem nawet przez całe dorosłe ży­cie. Obok wywiadu, pamiętnika i alfabetu wspomnień dziennik stał się w XX w.

Omawianie z pacjentką zapisów w dzienniku

Mniej więcej na środkowym etapie procesu terapeutycznego omawianie dziennika może przybrać bardziej zwięzłą formę. Tak jak podczas całej TPB, celem prowadzenia dziennika jest zachęcenie pacjentki, aby stała się swoim własnym terapeutą.

ROZWÓJ DZIENNIKÓW PO OKRĄGŁYM STOLE

Jest to „Nasz Dziennik”, własność fundacji „Nasza Przyszłość”. Podsumowując, transformacja ustrojowa po 1989 znacznie wpłynęła na ogólny rozwój prasy, a szczególnie rozwój dzienników.

Dzienniki urzędowe organów centralnych

W wymienionych dziennikach mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych.

Dzienniki odżywiania: ograniczenia metody

Co więcej, u niektórych pacjentek może występować tendencja, aby wypełnić dziennik nie zgodnie ■■■: z prawdą, lecz z tym, co ich zdaniem chce zobaczyć terapeuta.

Dzienniki i ich rodzaje

Szczególne miejsce w tradycji dzienników w Polsce zajmuje dziennik dla publiczności Witolda Gombrowicza. W edycji książkowej „Dziennik” ukazał się po raz pierwszy w latach 1957-1966.

POJĘCIE „DZIENNIK”

Ogólnie dzienniki można podzielić ze względu na zasięg ukazywania się oraz tematykę, jaką dany dziennik porusza.

Dziennik Ustaw RP

Należy do dzienników promulgacyjnych. Dziennik Ustaw możemy jednocześnie zaliczyć do oficjalnych, powszechnie dostępnych źródeł poznania prawa, gdyż znajdują się w nim ustanowione przez odpowiednie, kompetentne do tego celu organy państwowe.

Wady dzienników

Koszty zamieszczenia reklamy, zwłaszcza w dziennikach ogólnopolskich, mogą być wysokie1.

Formy reklamy w dziennikach

inserty (luźne wrzutki do numeru) lub banderole opasujące dziennik.

Mary Berg - Dziennik z Getta Warszawskiego

Dziennik Mery Berg, pierwszy autentyczny dokument z dziejów warszawskiego getta, został opublikowany w języku angielskim przez L. Jak przyznaje, zaczęła dziennik pod wpływem chwilowego impulsu, poczynając od 1 sierpnia 1939 roku.

Dzienniki Urzędowe org. centralnych

Dzienniki te wydawane są za zezwoleniem PRM, oraz o wydaniu niektórych dzienników można znaleźć postanowienia w ustawach.

DIARIUSZ, dziennik

DIARIUSZ, dziennik, forma narracyjna stanowiąca jedną z odmianpiśmiennictwa patniętniczego (—» pamiętnik), rozwiniętaw Polsce zwł. Piotrowskiego Dziennik wyprawy.

DZIENNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek „Dziennika Polskiego"

DZIENNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek „Dziennika Polskiego", czasopismo wyd.

KURIER POLSKI, dziennik

KURIER POLSKI, dziennik, wychodzący w Warszawie 12 XII 1829-7 IX 1831, wyd. , zapełnianemu przede wszystkim przez Mochnackiego, stał się, wraz z —> „Dziennikiem Powsz! Dziennika Warsz.

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik prywatny

Szczególnie cenne są dzienniki pisarzy (artystów), np. Tyrmanda, także polityków i dziennikarzy, np.

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik, traktowany głównie jako dzieło literackie

Niejednolity, mie­szanina różnych gatunków prozy (dziennik, pamiętnik, pamiętnik z podróży, reportaż, esej, opowiadanie.

Zalety dzienników

Posiadanie wizerunku nośnika nowości Prasa jest traktowana jako katalog - czytelnicy poszukują w niej informacji, ogłoszeń Możliwość docierania zarówno do populacji całego kraju, jak i społeczności regionalnych (w przypadku dzienników ogólno­polskich - za pośrednictwem dodatków lokal­nych)1 Możliwość umieszczania kuponów lub insertów w postaci folderów, ulotek itp.

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”

W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Zgromadzenia Narodowego, Sejmu, Senatu, wyroki Trybunału Stanu i postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ogłoszenie ich w tym dzienniku jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.