Dzień walki z AIDS

Czytaj Dalej

Mój dzień - przykład

Um 18:30 habe ich zu Mittag essen-O 18:30 jem obiadNach dem Mittagessen mache ich meine Hausaufgabe und lerne-Po obiedzie odrabiam pracę domową i uczę się. Sich schlafen legen um 1 Uhr und einschlafen-Przeważnie ide o 1 do łóżka Ich schlafe gewöhnlich 6-8 Stunde-Śpię zwykle 6-8 godzin.

Opis dnia - przykład

Dann ach habe Ich geduscht und Zächne gepuntet und Ich habe nich angenongen. Um 14:30 Uhr bin Ich nach House zürch gekommen.

Słówka - dni wolne

Spazieren gehenn – spacerować das Schwimmen – pływać Sprachen lernen – uczyć się zyków Neue Menschen kennen lernen – poznawać nowych ludzi Sport treiben – uprawiać sport Viel besichtigen – dużo zwiedz Neue Orte, neue Lẩnder kennen lernen – poznawać nowe miejsca, kraje Gut Essen und trinken – dobrze jeść i pić In der sonne liegen ...

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Judym doskonale wie, z czym ma podjąć walkę - pochodzi z rodziny warszawskiego szewca alkoholika, od dziecka zna dzielnice biedoty, brudne podwórka - jedyne miejsca zabaw rzeszy dzieciaków, i przeludnione mieszkania.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim,

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim,

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

--pamięć o powstaniu styczniowym: * powstanie symbolem połączenia niższej i wyższej klasy społecznej: w nim to razem zginęli i spoczywają w jednej mogile ramię przy ramieniu Andrzej Korczyński z dworu i Jerzy Bohatyrowicz z zaścianka.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

--pamięć o powstaniu styczniowym: * powstanie symbolem połączenia niższej i wyższej klasy społecznej: w nim to razem zginęli i spoczywają w jednej mogile ramię przy ramieniu Andrzej Korczyński z dworu i Jerzy Bohatyrowicz z zaścianka.

BIRMA - walki 1941-45

ofensywa rozpoczęła się z miesięcz­nym opóźnieniem i w znacznie mniejszym zakresie. Wojna o Birmę zakończyła się, choć jeszcze przez kilka mie­sięcy trwały utarczki z rozbitymi wojskami japońskimi, które schro­niły się w górach.

CHAŁCHYN-GOŁ - walki 1939 r.

Jednocześnie brak rozstrzygnięcia w *Chinach, gdzie japońskie wojska nie potrafiły osiągnąć ostatecznego zwycięstwa i były wiązane przez armię chińską, zadecydował o zwro­cie na południe z zamiarem opa­nowania krajów zasobnych w su­rowce mineralne oraz odcięcia Chin od pomocy materiałowej państw ...

CHASAN - walki 1938 r.

Japonia zareago­wała na to wysyłając do walki prze­ciwko Związkowi Radzieckiemu od­działy Armi i *Kwantuńskiej . przystąpi­ły do kontrataku i po krwawych bo­jach trwających do 11 sierpnia wy­parły Japończyków z zajętego terenu(*Chałchyn-goł, walki 1939 r.

CHINY - walki 1941-45

Prawdopodobnie incydent został sprowokowany na polecenie Stalina, który, podobnie jak przywódca ko­munistów chińskich Mao Tse-tung (Mao Zedong), chciał doprowadzić do wybuchu wojny japońsko-chiń-skiej, aby zapobiec agresji Japonii na Związek Radziecki.

DIEPPE - walki 1942 r.

Ko­mandosi przedostali się przez zapo­ry z drutów kolczastych grodzących wstęp na skarpę, doszli w pobliże baterii i ostrzeliwali ją z karabinów maszynowych aż do wyczerpania amunicji.

EGIPT - walki 1940-41

Włoska 10 armia zajęła stanowiska na pograni­czu Egiptu, a 5 armia na pograniczu z Tunezją. żołnierzy) Brytyjczycy 10 i 11 grudnia rozbili trzon sił 10 armii włoskiej i wyparli nieprzyjaciela z Egiptu.

KIJÓW - walki 1941-43

Nikołaj Watutin), aczkolwiek rea­lizacja rozkazu Stalina, który nie licząc się z sytuacją zażądał, aby miasto zostało wyzwolone na rocz­nicę rewolucji październikowej, kosztowała wiele niepotrzebnych ofiar.

MADAGASKAR - walki 1942 r.

5 brytyjskich okrętów desantowych oraz 10 transportow­ców (wśród nich polski transatlan­tyk Sobieski), osłanianych przez okręty *Force H z Gibraltaru i Flo­ty Wschodniej (2 pancerniki, 2 lot­niskowce, 2 krążowniki, 9 niszczy­ciel i oraz trałowce, korwety i jedno­stki pomocnicze) dowodzone przez wiceadm.

MERSA MATRUH - walki 1942 r.

Neil Rit-chie) broniły się przed wojskami niemiecko-włoskimi, ścigającymi siły alianckie po bitwie pod *Gha-zalą. po zacię­tych walkach Mersa Matruh zosta­ło zdobyte przez *Afrika Korps, oddziały 8 armii zaś (dowodzone już przez gen.

SINGAPUR - walki 1942 r.

Do walki w sektorze południowym wy­znacz trzy brygady ochotników; zachodniego miały bronić australij­ska 8 dywizja (dwie brygady) i hin­duska 44 brygada piechoty; północ­nego - III korpus, w skład którego weszła hinduska 11 dywizja obej­mująca również pozostałości hindu­skiej 9 dywizji (2 brygady).

TOBRUK - walki 1941 - 1942

11 kwietnia wojska niemiecko-włoskie przystąpiły do oblężenia i do 5 maja dwukrotnie bez powodzenia szturmowały twier­dzę (zdobyły jedynie wzgórze Ras el Medauar).

DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Chce on aby język polski był czysty i naturalny.