Dzień na rynkach

Czytaj Dalej

Determinanty wyboru kanałów dystrybucji na rynku dóbr konsumpcyjnych

Dzięki takiemu systemowi firma dość dokładnie pokrywa rynek siecią tzw.

Kanały dystrybucji na rynku dóbr inwestycyjnych i rynku usług

Rynek usług charakteryzuje zero lub jednoszczeblowy typ kanałów.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Użytkownicy

Osoby, które będą użytkować produkt lub usługę, często użytkownicy wysuwają propozycje zakupu i współokreślają wymagania dotyczące produktu.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Doradcy

Osoby, które wpływają na decyzje zakupu, często pomagają określić wymagania dotyczące produktu oraz dostarczając informacji potrzebnych do oceny produktów alternatywnych, szczególnie ważna rolę pełni tu personel techniczny.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Decydenci

Osoby, które decydują o wyborze nabywanego produktu lub o wyborze dostawcy.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Nabywcy

Osoby posiadające formalne uprawnienia do wyboru dostawcy oraz ustalania warunków zakupu, odgrywają główną rolę w wyszukiwaniu ofert i negocjowaniu warunków.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Strażnicy

Osoby, których zadaniem jest blokowanie dostępu sprzedawcom lub płynących od nich informacjom do centrów zakupu.

Sukcesy na rynku prasowym

 

O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka", która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów, drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i...

POPYT NA RYNKU TOWARÓW I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Charakter popytu na towary przemysłowe stawia niepowtarzalne wyzwania – a także możliwości – przed menadżerem marketingu.

>

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Zanim przedsiębiorstwo zaistnieje na rynku międzynarodowym, czyli zacznie funkcjonować w warunkach globalizacji rynkowej, musi podjąć szereg decyzji, które determinują jego powodzenie lub porażkę w nowych realiach rynkowych.

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

  Z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować strategię koncentracji rynkowej, która polega na powolnym i systematycznym zwiększaniu liczby rynków na których przedsiębiorstwo prowadzi działania marketingowe lub strategię dywersyfikacji rynkowej, w której przedsiębiorstwo wchodzi początkowo jednocześnie na wiele rynków a w miarę upływu czasu eliminuje z rynków mniej ...

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy pracobiorcy charakteryzujący się niedoborem siły roboczej oraz nadwyżką popytu na pracę przekształcił się w rynek pracodawcy z nadwyżkami podaży pracy oraz z jawnym bezrobociem.

Równowaga na rynku pracy

ekonomiści z niższym uposażeniem preferują spokój i bezpieczeństwo swojej pracy i dlatego nie opuszczają miejsc swojej pracy i nie przekształcają się w strażaków z wyższym uposażeniem- wówczas nie nastąpią żadne przemieszczenia między dwoma rynkami pracy.

Zachowanie konsumenta na rynku

Człowiek który nie posiada niczego , co ma wartość rynkową w wymiarze gospodarczym nie istnieje.

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku

Praktyką taką jest nadużywanie przez spółkę Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Dzień na Harmenzach"

T. Borowski jako ocalony, wptyw biografii pisarza na jego twórczość

T. Borowski należy do generacji pisarzy nazwanych "pokoleniem Kolumbów";urodzony w 1922 roku, dzieciństwo i wczesną młodość przeżył w Polsce niepodległej; w czasie II wojny światowej przeszedł przez piekło obozów koncentracyjnych...