Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Czytaj Dalej

Historyczno-kultuiowe i społeczne uwarunkowania opieki, edukacji, rehabilitacji: wartościowania życia osób niepełnosprawnych

nosos 'choroba'), w której niedorozwój człowieka traktowany jest jako jednostka chorobowa, aż do naukowego, inter­dyscyplinarnego i dynamicznego dostrzegania przyczyn zaburz w rozwoju, możliwości dokonywanie korzystnych zmian i prognoz; od wrogości i izolacji przez opiekę, segregację i konfrontację osób niepełnosprawnych, aż do ...

Zmiana tradycji kulturowej dotyczącej osób niepełnosprawnych, ich roli i miejsca w społeczeństwie polskim

Wspólnie korzystna, kreatywna działalność różnych grup i ka­tegorii dzieci z odchyleniami w rozwoju może odbywać się poprzez dotych­czasowe formy i zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, imprezy środowiskowe, samorządowe, kulturalne itp.

Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych opracowane i przyjęte przez ONZ

Mobilizowanie zasobów ludzkich, wykorzystywanie sił społecznych lokalnych środowisk oraz aktywnego, partnerskiego współdziałania osób niepełnosprawnych zagwarantować ma szansę godnego życia dla wszy­stkich tych jednostek, które wymagają społecznego wsparcia z tytułu po­siadanych różnych dysfunkcji, a także ze ...

Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie

W funkcjonowaniu sektora publi­cznego jako działu gospodarki widoczne jest ograniczanie zakresu usług świadczonych przez państwo, co powoduje, że rząd nie zapewnia pełnej ochrony bezpieczeństwa ludzi słabych, chorych, bezrobotnych i z różnych powodów niepełnosprawnych.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych

Ostrowska, 1998) W nauce i praktyce społecznej spotykają się tu dwa różne strategiczne stanowiska: pierwsze zakłada pełne włączenie tych osób w życie pozostałych członków społeczeństwa, bo przecież nie różnią się one aż tak bardzo od innych bliźnich (jest to wariant optymistyczny); drugie wyraża obawy, że próby procesu ...

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

twórcza aktywność artystyczna, plastyczna, muzyczna, taneczna, teatralna, sport, psychogimnastyka, technika, turystyka, rekreacja, wypoczynek); -zasada niezbędnego, optymalnego wykorzystania oprzyrządowania i oprotezowania; -zasada wyzwalania otwartości, bezpośredniości i spontaniczności w komunikowaniu się z ...

Osoby niepełnosprawne w świadomości i postawach społeczeństwa

Wnoszą one do kultury społeczeństw elementy zrodzone z walki z cierpieniem, refleksji nad losem, wnoszą elementy odporności psy­chicznej, cichego bohaterstwa, moralnej wielkości wyrażanej życiem, a nie mó­wieniem.

Środowiskowe mechanizmy powstawania uprzedzeń, stereotypów oraz społecznej akceptacji autonomii osób niepełnosprawnych

Ich pragmatyczny relatwizm moralny nie łączy się z humanizmem, antropocentryzmem i rzeczywistą emancypacją każdego człowieka, lecz jest reminiscencją dawnego totalizmu, autorytary­zmu, w którym centralistyczne, biurokratyczne, unifikacyjne rozwiązania traktowano jako uzasadnione wspólnymi racjami ...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania

Często jednak właśnie najbliższe otoczenie osób z odchyleniami od normy nie pozostawia im możliwości, prawa, przywileju samorealizacji własnych wyborów, przez co tym bardziej zwiększa ich uzależnienie, pozornie pokonuje bezradność, nie dając konkretnej odpowiedzi na pytania: jak żyć z samym sobą i jak żyć z innymi.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako samodzielność wykonywania zadań

ze zmniejszonej sprawności umysłowej, ale także z niewiary we własne siły i z nieumiejętności stałej kontroli nad popra­wnością podejmowanych czynności i ich efektami.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przejaw i rezultat procesu przystosowania

Podejmowane przez te osoby próby pełnienia ról społecznych wymagają pozytywnych wzmocnień motywacyjnych do ujawnienia się potrzeby auto­nomii jako wartości sprzyjającej rozwojowi poczucia sensu życia, samo­stanowienia, jako możliwości opanowywania umiejętności podejmowania prostych decyzji dotyczących samego siebie oraz uzyskiwania choćby ...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako siła wyzwalająca własną aktywność jednostki

Jednakże wymaga­nia wobec tych osób nie mogą być przesadne, gdyż wartość człowieka nie wynika wyłącznie z ilości posiadanej wiedzy, umiejętności, sprawności lub uzdolnień, lecz z jego filozofii bycia sobą w relacjach z innymi ludźmi, w których dominuje dobroć i zgoda, prawda i sprawiedliwość.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przygotowanie do życia w integracji społecznej w środowisku

Obszary wspólnych badań mechanizmów wychowania i socjalizacji osób niepełnosprawnych można ustalić dopiero wtedy, kiedy uzna się wza­jemną zależność dwóch procesów: a) zobiektywizowanej społeczno-kulturowej instytucjonalizacji, b) wewnątrzpsychicznego (subiektywnego) formo­wania się ich indywidualnych osobowości (za K.

Geneza idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i jej cele

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jest kolejnym, nowym eta­pem ewolucji poglądów dotyczących stosunku społeczeństwa do problemów życiowych i rehabilitacji osób z odchyleniami od normy, jest ona przejawem humanitarnej akceptacji ich miejsca oraz podmiotowej roli w życiu społecznym.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych

Jest to pomoc w rozwiązywaniu trudnych, indywidualnych życiowych problemów po­szczególnych osób (ich rodzin) wynikających z niepełnosprawności (choro­by) oraz działania profilaktyczne i wczesna interwencja dotycząca uszko­dzeń, niesprawności - upośledzeń, czy też zapobieganie ...

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Poradnictwo genetyczne i wczesna interwencja w rewalidacji

Potwierdza się ponadto w praktyce klinicznej duża efektywność wczesnej rewalidacji, co zasadniczo łączy się z wczesnym wykrywaniem wad rozwojowych i wczesnym ich leczeniem.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Poradnictwo rodzinne w procesie rewalidacji

Gdy rozszerza się zakres wiedzy o dziecku (lub innej osobie z kręgu rodziny), jego możliwościach rozwojowych i przyjścia mu z pomocą, to zmniejsza się poczucie przygnę­bienia nieszczęściem, beznadziejności i wzrasta zarazem chęć do wysiłku i działania.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Indywidualne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

Porady specjalistycznej wymagają zwłaszcza osoby odczuwające potrze­bę wyzwolenia aktywności, zaradności i wiary we „własne siły" oraz te, któ­re z uwagi na stan psychofizyczny mają trudności z realizacją zadań wynikających „z przepisu" danej roli.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Rewalidacyjne doradztwo zawodowe

Prawidłowo udzielona porada jest pewną formą pomocy na rzecz osoby niepełnosprawnej (jedną z form ochrony zdrowia w sensie fizycznym - speł­nia zarazem swą funkcję społeczną), z której osoba może skorzystać bądź nie, przy czym ona sama (a jeśli zajdzie taka potrzeba - jej rodzina) ...

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Doradca rehabilitacyjny a wspomaganie dziecka i rodziny

Niezależnie jednak od tego, czy doradca będzie ekspertem, informatorem, spo­legliwym opiekunem, czy też przyjmie postawę leseferysty, powinien znać i umieć stosować wiedzę o istocie niepełnosprawności, a w szczególności: znać rodzaje i stopnie niesprawności, możliwości rozwojowe, w tym zachowane sprawności i umiejętności, postawy (z ...