Dzień Szaka-L'a (Bafangoo, część 2.)

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ZNALEZIENIA RELIKWII ŚW. SZCZEPANA

O ile do tego, co o św. Szczepanie opowiadają Dzieje Apostolskie [6, 5-15; 7, 1-60; 8, 2], legenda niczego nie umiała dorzucić, o tyle ze szczególniejszą gorliwością zajęła się cudami, jakie ten popularny święty miał działać po śmierci. Posiadamy wskutek tego bardzo znaczną ilość ich opisów...

Z MINIONYCH DNI. Fragmenty powieściowe, powieść G. Daniłowskiego

Z MINIONYCH DNI. Fragmenty powieściowe, powieść G. Daniłowskiego, prwdr. w „Gazecie Pol." 1901, wyd. os. w Warszawie 1902. Utwór zarysowuje dzieje osiadłej na kresach wsch. rodziny szlach. o żywych tradycjach patriot., której dwaj ostatni przedstawiciele, bracia Gintowtowie: Ignacy, gospodarujący na roli...

TYSIĄCA DNI WOJNA 1899-1903

W okre­sie prezydentury konserwatysty Rafaela Nu-ńeza (1825-1894) i jego następcy Miguela Ań tonią Cara (1843-1909) republiką Kolu­mbii wstrząsały często zaciekłe walki poli­tyczne między liberałami i konserwatystami. W 1898 konserwatyści wybrali Manuela Sanclemente (l 820?-1902) na następcę Ca­ra...

„Wychowanie na co dzień” 1-2 nr 2005 rok.

Czasopismo „Wychowanie na co dzień” składa się z następujących rozdziałów: „Aktualne problemy pedagogiczne”, „Środowisko i wychowanie”, „ Teoretyczne plany wychowania”, „ Problemy funkcjonowania szkoły”, „Wychowania przedszkolne”, „Metody nauczania i wychowania”, „Poradnictwo”, „Kronika”, „Lektury stare i nowe”, „Wkładka metodyczna”. Rozdział „Aktualne problemy pedagogiczne”, zawiera taki artykuł jak „Europejski drogowskaz celów ...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

W legendzie o św. Janie apostole [jednej z piękniejszych u Jakuba de Voragine] splatają się w jedno motywy bardzo stare, sikające głęboko w starożytność chrześcijańską, z wątkami stosunkowo świeżej daty'. Anegdota o spotkaniu apostola z heretykiem Ceryntem pojawia się już u św. Ireneusza...

LEGENDA NA DZIEŃ OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Legenda o św. Błażeju nie należy do najciekawszych w dziele Jakuba de Voragine i nie zasługiwałaby może nawet na uwzględnienie, gdyby nie okoliczność, że znaczne jej partie zachowały się w starym przekładne polskim jeszcze z końca XIV w., co do którego wyrażano przypuszczenie, że był dokonany...

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Z dość obszernej legendy na dzień Zwiastowania, wypełnionej przeważnie popularno-teo-logicznymi rozważaniami, wybieramy tylko dwa piękne opowiadania, którymi autor ilustruje skuteczność i dostojeństwo Pozdrowienia Anielskiego jako modlitwy. Należy jc sobie wyobrażać jako rozgrywające się w...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. PIOTRA MĘCZENNIKA

Św. Piotr z Werony jest najmłodszy ze wszystkich bohaterów Złotej legendy, poniósł śmierć męczeńską [z ręki mordercy należącego do sekty manichejskiej] w r. 1252. Byt on, podobnie jak Jakub de Voragine, dominikaninem, należał do prowincji lombardzkiej swego zakonu, a przed śmiercią zajmował...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO APOSTOŁA

Św. Jakub apostoł [zwany Młodszym - w odróżnieniu od drugiego apostoła tegoż imienia, którego święto obchodzi Kościół 25 lipca - lub Sprawiedliwym dla swej wierności prawu Mojżeszowemu, cenionej także i przez Żydów], autor listu wchodzącego w skład kanonu Nowego Testamentu, był pierwszym...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH WITA I MODESTA

O św. Wicie nie wiemy właściwie nic poza. tym jednym - chyba autentycznym - szczegółem, że miał ponieść śmierć męczeńską jeszcze jako dziecko prawie, bo w wieku lat 12. Zapewne dlatego był niezmiernie popularnym świętym, co znalazło wyraz także w literaturze hagio-graficznej, bo mamy...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

Postać Marty z Betanii, siostry Łazarza [Jan 11, 1-46], która tak gościnnie podejmowała Juystusa w swym domu [Łk 10, 38-41], oplotła następnie piękna legenda, j ale by chciała wynagrodzić jej fakt, żc nie majlepszą cząstkę obrała*. Choć Ewangelia przedstawia nam j:| uczej jako typ praktycznej...

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wobec braku jakichkolwiek opowieści nowotestamentowych o ostatnich chwilach Minki Boskiej legenda znalazła tu szerokie pole do rozwinięcia różnorakich pomysłów. Byl to zwłaszcza temat niezmiernie ulubiony w hagiografii greckiej, która opracowywała go wielokrotnie I.BIK? nr 1055-57, 1081, 1085, 108^-90...

LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Już w połowie II w. natrafiamy w tradycji chrześcijańskiej na ślady legend, które skrystalizowały się następnie w greckim pisemku zwanym popularnie ProtoemangeHą Jakuba, a dokładniej Historią Jakubemą o narodzinach Maryi [BHG nr 1046]; pisemko zaś samo nie jest zapewne późniejsze niż przełom w...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH PROTA I JACKA

Legenda przypadająca na dzień, kiedy Kościół obchodzi wspomnienie świętych Prota i Jacka [Hyacinthus] jest właściwie całkowicie poświęcona ich towarzyszce św. Eugenii, ninili której oni grają w całym opowiadaniu zaledwie role niemych statystów. Jest co wynikiem faktu, że samodzielna legenda o tych...

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Święto Podwyższenia [inaczej - i słuszniej - powrotu] Krzyża św. obchodzi Kościół na pamiątkę odzyskania jego relikwij, wywiezionych przez Persów w r. 614 po zdobyciu Jerozolimy, a rewindykowanych po zwycięskiej wojnie przez cesarza Herakliusza w r. 629. Opowiadanie na dzień tego święta u Jakuba...

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

LEGENDA NA DZIEŃ BISKUPA WERNERA

W rękopisie Złotej legendy stanowiącym dawniej własność Biblioteki Zamoyskich [obecnie Biblioteki Narodowej w Warszawie BOZ 54], spisanym w r. 1454, jak o tym świadczy subskrypcja na k. 469, a przedstawiającym dość typowy egzemplarz polskiej wersji tego dzielą [k. 235'-241 żywot św. Wojciecha, k...