Dzień Służby Cywilnej

Czytaj Dalej

Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

politykę kadrową w sektorze publicznym to: legalność działania (na podstawie prawa i w jego ramach) odpowiedzialność lojalność wobec państwa i demokratycznej władzy uczciwość racjonalność działania bezstronność (apolityczność) sprawność Wśród rozwiązań technicznych, które służą uniezależnieniu służby cywilnej od rządu istotne jest mianowanie urzędnika i stabilizacja jest stosunku służbowego, a ...

Modele służby cywilnej we współczesnym świecie.

Przez model służby cywilnej rozumieć należy ogół rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnoszących się do podstawowych składowych systemu zarządzania personelem: rekrutacji i typu zatrudnienia, awansu, szkolenia i wynagrodzenia, które wynikają z przyjęcia ogólnych złożeń teoretycznych w zakresie tego zarządzania w służbie cywilnej.

Służba Cywilna a partie polityczne w RP

Polska zaliczana jest do grupy krajów, które zastosowały mieszany system służby cywilnej z nieznaczną przewagą rozwiązań charakterystycznych dla modelu pozycyjnego.

Służba cywilna

- cała idea tworzenia i funkcjonowania służby cywilnej, polega na odpartyjnieniu państwa i na odizolowaniu w możliwej części funkcjonowania administracji publicznej, od ciągle zmieniających się, w ślad za swoimi dochodzącymi do władzy partiami ludzi, obsadzających partyjnie większość stanowisk publicznych.

Dlaczego służba cywilna jest tak ważna

- W celu ustanowienia standardów postępowania, których powinni przestrzegać urzędnicy i pracownicy służby cywilnej, oraz wspomaganie ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi i obywatelskimi powstał KODEKS SŁUŻBY CYWILNEJ.

Członek korpusu służby cywilnej powinien...

1. Pracować sumiennie

2. Swoje obowiązki wykonywać rzetelnie

3. Nie uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie

4. Racjonalnie gospodarować majątkiem i środkami publicznymi

5. W rozpatrywaniu spraw nie powinien kierować się emocjami

6. Być...

Co to jest służba cywilna

Przynależność do korpusu służby cywilnej daje szczególny status prawny określający prawa i obowiązki pracowników i urzędników, warunki przyjmowania do niej oraz rozwój ich zawodowej kariery.

Jakie są podstawy prawne istnienia służby cywilnej w Polsce

artykuł 153, który mówi, że: „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej” - Ustawa z 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej.

Jaki cel przyświecał uchwaleniu ustawy o służbie cywilnej

- dostosowanie administracji polskiej do standardów obowiązujących w jej krajach członkowskich Unii Europejskiej - objęcie jednolitym, nowoczesnym ustawodawstwem całej kadry urzędniczej administracji rządowej - zapewnienie równego, otwartego i konkurencyjnego dostępu do służby cywilnej - dostosowanie przepisów dotyczących służby cywilnej do Konstytucji RP

Jaka jest różnica między pracownikiem a urzędnikiem służby cywilnej

Pracownikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę, natomiast urzędnikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na podstawie mianowania dokonanego w trybie przewidzianym ustawą o służbie cywilnej.

Jakie są obowiązki członka korpusu służby cywilnej

Członek korpusu S.C. jest zobowiązany:

- przestrzegać Konstytucji RP i innych przepisów prawa,

- chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i obywatela,

- racjonalnie gospodarować środkami publicznymi,

- rzetelnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, dochowywać tajemnicy ustawowo...

Jakie systemy służby cywilnej obowiązują w krajach Unii Europejskiej

- system „kariery”- służba cywilna podzielona jest na trzy lub cztery poziomy, a każdy z nich obejmuje szereg stopni. Na korpus służby cywilnej składają się poszczególne stanowiska w ministerstwach i innych urzędach państwowych.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Zasady ogłaszania naborów do korpusu służby cywilnej

Dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację o wolnych stanowiskach w urzędzie poprzez ogłoszenia w siedzibie urzędu oraz Biuletynie Służby Cywilnej Prezes Rady Ministrów wskazuje absolwentom KSAP pierwsze stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Podstawowe warunki zatrudnienia w polskim korpusie s.c. w myśl ustawy

- Posiadanie obywatelstwa polskiego.

- Korzystanie w pełni z praw publicznych.

- Osoba nie może być karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

- Poosiadanie niezbędnych kwalifikacji (przygotowanie zawodowe).

- Poosiadanie nieposzlakowanej opinii.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Warunki mianowania na urzędnika w polskim korpusie s.c.

- Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w służbie cywilnej.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Postępowanie kwalifikacyjne

- W przypadku pracownika służby cywilnej jest przeprowadzane prze dyrektora generalnego urzędu. jest przeprowadzane przez Szefa Służby Cywilnej przy pomocy zespołu sprawdzającego składającego się z co najmniej 5 osób.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Ogólne zasady rekrutacji w krajach członkowskich UE

- Przy rekrutacji i selekcji do służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej podstawowe znaczenie ma zachowanie zasad konkurencyjności o przestrzeganie ujednoliconych i powszechnie znanych kryteriów i warunków wstępnych.

Państwowa służba cywilna

o zmianie ustawy o państwowej służbie cywilne nazwał funkcjonariuszy pracownikami państwowymi i podzielił ich na pracowników służb specjalnych i pracowników służby ogólnej.

Sytuacja prawna urzędników państwowej służby cywilnej w RP

Odpowiedzialność cywilną (majątkową) i karną urzędnicy państwowi ponoszą wówczas, gdy naruszą przepisy prawa cywilnego i prawa karnego.