Dzień Samorządu Terytorialnego

Czytaj Dalej

Samorząd terytorialny

  Istotą samorządu terytorialnego jest oddanie w ręce lokalnej społeczności zarządu na danym terenie. Jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Samorząd terytorialny

obowiązuje w Polsce nowy podział terytorialny obejmujący: - gminę, - powiat - województwo. Samorząd terytorialny stanowią regionalne, powiatowe i gminne wspólnoty samorządowe, umiejscowione na trzech stopniach samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny - GMINA

Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Samorząd terytorialny - POWIAT

Występują dwa rodzaje powiatów: zasadnicza jednostka podziału terytorialnego, która obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin - powiat ziemski albo cały obszar miasta - miasto na prawach powiatu.

Samorząd terytorialny - WOJEWÓDZTWO

1, że województwo oznacza: jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową oraz największą jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej.

Samorząd terytorialny – podstawowe cechy

Korporacyjny, zrzeszeniowy, wspólnotowy charakter Członkiem samorządu staje się z mocy ustawy a nie dobrowolnie Samorząd wykonuje zadania należące do administracji publicznej Zasada samodzielności – zasada decentralizacji Posiadanie osobowości prawnej powstaje tylko z mocy prawa krajowego i działa w granicach przez prawo określonych, członkami wspólnoty samorządowej z mocy prawa są wszyscy mieszkańcy jednostki ...

Samorząd terytorialny a samorząd gospodarczy

Samorząd gospodarczy - jest organizacyjną formą zrzeszania się przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych i samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny a samorząd zawodowy

Samorząd zawodowy –- powołana przez ustawę organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego bądź pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę oraz realizująca zadania określone w przepisach prawa i/lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy...

Samorząd terytorialny w ujęciu politycznym

Samorząd terytorialny może stać się jednym z najważniejszych filarów społeczeństwa obywatelskiego Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, przy czym wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

Samorząd terytorialny w ujęciu prawnym i ekonomicznym

Ujęcie ekonomiczne samorządu – jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do ich zadań, natomiast zmiany w zakresie zadań i kompetencji następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych, przy czym dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z dochodów własnych oraz subwencji i dotacji.

Etapy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r

Marzec 1990 – ustawa o samorządzie terytorialnym 1990 – 1991 – ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania Stan samorządu do 1998 r.

Istota samorządu terytorialnego według prof. Z. Leońskiego

Decentralizacja władzy publicznej zapewniona konstytucją z 1997 roku Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej Wspólnotę samorządową stanowi ogół mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego Samorząd terytorialny jest instytucją gwarantowaną Konstytucją Inne formy samorządu mają mniejsze znaczenie od samorządu terytorialnego Na najniższych szczeblach samorządu chodzi ...

Geneza i powstanie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

Stworzenie ogólnych zapisów w Karcie (poszanowanie specyfiki każdego państwa) Międzynarodowy Związek Terytorialny Administracji – wyjaśnienia dla wprowadzenia i ujednolicenia stosowania Karty.

Samorząd terytorialny według Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

Karta zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia pewnych ogólnych reguł dotyczących samorządu terytorialnego Terytorialna administracja samorządowa – to prawo i obowiązek obywateli do regulowania i kształtowania istotnych spraw publicznych zgodnie z wolą mieszkańców.

Północnoeuropejski model samorządu terytorialnego

Warunki pozwalają często na ograniczenie szczebli samorządowych (do dwóch lub jednego) Duże terytorialne i ludnościowo jednostki samorządowe Ten typ samorządów występuje w: Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Południowoeuropejski model samorządu terytorialnego

Cechy charakterystyczne: Stosunkowo wąski zakres wykonywanych funkcji Mała swoboda podejmowania decyzji Duża intensywność kontaktów z władzami centralnymi Relatywnie duża liczba szczebli samorządowych Duża liczba jednostek samorządowych Małe rozmiary jednostek samorządowych Model ten opiera się na rozwiniętych strukturach hierarchicznych (przeciętnie 3 szczeble samorządowe) Małe i liczne jednostki pozbawione ...

Główne akty prawne regulujące samorządy terytorialne w Polsce

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi Prawo UE, zwłaszcza: Traktat z Maastricht, Karta Podstawowych Praw UE, wspólnotowa klasyfikacja jednostek terytorialnych dla celów statystycznych Ustawa z 8.

Samorząd terytorialny w Austrii

Na szczeblu ponadgminnym nie występuje samorząd terytorialny. Gmina stanowi korporację terytorialną z prawem do samorządu i jednocześnie jednostkę podziału terytorialnego.

Samorząd terytorialny w Niemczech

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (z dnia 23 maja 1949 roku) ogólnie reguluje problematykę samorządu terytorialnego, aby zrozumieć strukturę samorządu terytorialnego z Niemczach, należy przedstawić ogólną strukturę państwa.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Gmina

Gmina niemiecka, jako korporacja terytorialna swą autonomie opiera na autonomii terytorialnej i administracyjnej, władztwie organizacyjnym, prawie stanowienia przepisów prawa miejscowego ( w szczególności statutów gminnych, budżetu, podatków lokalnych, nakazów i innych przepisów), autonomii finansowej.