Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

Czytaj Dalej

Komuniści w Polsce i ich stosunek do państwa polskiego do 1939 r.

, kiedy to zmieniła nazwę na Komunistyczną Partię Polski, działającą do 1938 r. w Białymstoku Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (TKRP) na czele z Marchlewskirn, Dzierżyńskim, Kormem i Unchlichem. Chciano okroić państwo polskie.

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościowe państwo: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pod względem obszaru (800 tys. km 2 wraz z Inflantami) ustępowała jedynie Rosji i Turcji. Mimo to uważam, że państwo to nie było silne i nie ma takich czynników, które stanowiłoby...

POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Każde niemal ugrupowanie podziemne wydawało swoją prasę. Organizatorzy polskiego państwa i wojska podziemnego od początku okupacji ogromne ryzyko i płacili najczęściej życiem za swą pracę.

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - POLSKA (3.V.1791 r.)

Mimo wyraźnego wpływu ideologii oświecenia, zwłaszcza francuskiego, konstytucja była dziełem myśli polskiej, odpowiadającym potrzebom i możliwościom chwili. Charakter państwa uległ tylko ograniczonej zmianie - Polska stała się monarchią konstytucyjną, ale hegemonem pozostawała szlachta.

Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego

Są ta lata w których Polska powstawała, zaczynała się kształtować. Polska podlegała pod nie i dlatego Thietmar podaje imiona dwóch pierwszych biskupów polskich: Jordana i Ungerna.

Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego (992 - 1025)

interwencja Henryka doprowadziła do osadzenia na tronie czeskim brata Rudego- Jaromira , zaś sam Chrobry musiał Pragę opuścić, gdyż w Czechach wybuchło powstanie przeciw rządom polskim.

Podstawy i przebieg zjednoczenia plemion słowiańskich w państwie Polskim w X wieku

państwo Wiślan zostało przyłączone do Polski. Plemiona polskie zaznaczyły się stosunkowo późno w historii feudalnej Europy. Na ziemiach polskich w IX i X w.

Polska pierwszych Piastów - KRYZYS PAŃSTWA POLSKIEGO

Poczucie bezpieczeństwa było coraz mniejsze wraz ze wzrostem terenów Polski i nieustannych wojen, toczonych ze zmiennym szczęściem. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły Niemcom, a Grody Czerwieńskie Rusi.

POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

- Razem z chrześcijaństwem przyszła do Polski sztuka wznoszenia budowli kamiennych. W roku 990 w skład patrymonium Mieszkowego wchodziły także takie dzielnice jak: Pomorze , Wielkopolska , Małopolska , Mazowsze , Śląsk , a więc w kształcie terytorialnym był to zakres obecnego terytorium Polski.

Powstanie państwa polskiego - Plemiona polskie

Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzinie, Goplanie.

Powstanie państwa polskiego - Państwa Wiślan i Polan

Nad górną Wisłą doszło do zjednoczenia dość znacznych terenów. Ośrodki tego państwa stanowiła Wiślica i Kraków, a na wschodzie miało on sięgać po Bug i Styr. Władca tego państwa został później pokonany przez księcia Wielkomorawskiego Świętopełka, potem został ochrzczony i terytorium jego...

Powstanie państwa polskiego - Państwo Mieszka

Polska w 1000 r miała około miliona ludności i 250 tys. Tereny zagospodarowane przez ludność stanowiły 1/3 terytorium Polski.

Powstanie państwa polskiego - Chrzest Polski

Jako państwo chrześcijańskie Polska została zaliczona do społeczności chrześcijańskiej, a jej władca traktowany był na równi z innymi książętami.

Próby zjednoczenia państwa Polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego

Henryk zwyciężył w owych walkach, resztę życia poświęcił na starania o zdobycie korony królewskiej, która stałaby się dowodem jego wyższości nad innymi książętami a co ważniejsze -symbolizowałaby jedność i suwerenność Polski.

Rozbicie państwa polskiego

Dużą rolę odegrały też zabytki piśmiennictwa polskiego: "Kazania Świętokrzyskie"; "Kronika polska" Wincentego Kadłubka. Wacław zaś opanował wszystkie jego posiadłości a w 1300 roku został koronowany na króla Polski.

Rozbicie dzielnicowe - Zjednoczenie państwa polskiego przez Władysława Łokietka

Władysław Łokietek powrócił do Polskli przy wojskowej pomocy węgierskiej. Oparcie zdobył najpierw w ziemi sandomierskiej, gdzie zapewne przygotował sobie jakieś punkty oporu i uzupełnił swoją siłę zbrojną po części miejscowym rycerzom, a po części ludnością wieśniaczą. Bunt rycerstwa dzielnicy...

Trzech władców Polski, którzy twoim zdaniem przyczynili się do rozwoju państwa polskiego

Starania w Stolicy Apostolskiej o otrzymanie zgody na koronację przyniosły pozytywny skutek, w 1320 koronował się na króla Polski.

Tworzenie niepodległego państwa polskiego

Rosja negatywnie ustosunkowała się do odrodzenia niepodległej Polski z uwagi na to że: - Polska stała się zaporą w rozszerzeniu rewolucji na zachód, co uniemożliwiło pomoc Rosji, rewolucjonistom w Niemczech i Austrii.

Walka o granicę zachodnią państwa polskiego

Delegat polski na konferencję w Spaa, zabiegający o pomoc Francji i Wielkiej Brytanii, musiał wysłuchać w pokorze brutalnych antypolskich wystąpień Lloyda George'a.

Widmo zagłady - POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

wydawano podziemnie 30 tytułów, w 1940 r. Organizatorzy polskiego państwa i wojska podziemnego od początku okupacji ogromne ryzyko i płacili najczęściej życiem za swą pracę.