Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Czytaj Dalej

Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent RP przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent na wniosek RM wydaje rozporządzenia z mocą ustawy.

Mój dzień - przykład

 

Ich stehe um 6 Uhr auf-Wstaję o 6. Dann ich fruhstucke mich-Potem jem śniadanie.Um 9:00 verlasse ich mein Haus O 9:00 opuszczam mój dom. Um 8:00 Uhr beginne ich den Unterricht-O 8.00 zaczynam lekcje . Ich bleibe in der Schule 5 bis 7 Stunden-zostaję w szkole 5 do 7 godzin.Gegen 18:00 Uhr bin ich nach Hause...

Opis dnia - przykład

 

Ich bin um 7 Uhr auf gemacht.

Ich bin um 7:10 Uhr aufgestagen und Ich bin ins Bad gegangen.

Dann ach habe Ich geduscht und Zächne gepuntet und Ich habe nich angenongen.

Um 7:30 Uhr habe Ich zum Frühstück gegesen. Später bin Ich zum Schule geahen.

Ich bin in der Schule won 10 bis 14 Uhr gewessen.

Um 14:30...

Słówka - dni wolne

 

Die Ferien – wakacje ( wolne)

Die Sommerferien – wakacje

Wann sind die Sommerferien in Polen? - kiedy zaczunają się wakacje w Polsce

Die Sommerferien in Polen sind im Juli und Augusat. - Wakacje w polsce w polsce są w lipcu i sierpniu.

Die sommerferien in Polen vom ersten Juli bis zum 31 August.

Was...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

I. Wstęp

1.Jan Kochanowski pierwszym twórcą w którego twórczości spotykamy zagadnienie domu i rodziny: “Na dom w Czarnolesie”, “Treny”, pieśń “Wsi spokojna,wsi wesoła...”.Przedstawienie powinności gospodarza i pozostały członków...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

I. Wstęp

1.Jan Kochanowski pierwszym twórcą w którego twórczości spotykamy zagadnienie domu i rodziny: “Na dom w Czarnolesie”, “Treny”, pieśń “Wsi spokojna,wsi wesoła...”.Przedstawienie powinności gospodarza i pozostały członków...

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

na terenie połu­dniowej Albanii zaczęła działać par­tyzantka komunistyczna, na czele której stanął Enver Hodża.

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

na terenie połu­dniowej Albanii zaczęła działać par­tyzantka komunistyczna, na czele której stanął Enver Hodża.

BAŁKANY - działania wojenne 1941 r.

Działania wojenne na Bałkanach rozpoczęły Włochy, które 7 kwiet­nia 1939 r. W Belgradzie w wyniku zamachu stanu 27 marca 1941 r.

BAŁKANY - działania wojenne 1944 r.

Tymczasem wojska radzieckie, kierując się na południo­wy zachód, przeszły 30 sierpnia przez rejon pól naftowych Ploesti i dzień później, wbrew stanowisku rządu rumuńskiego, wkroczyły do Bukaresztu.

BELGIA - działania wojenne 1940 r.

Marynarka wojenna dysponowała niewielkimi jednostkami przezna­czonymi do służby patrolowej na wodach przybrzeżnych.

CZECHOSŁOWACJA - działania wojenne 1944-45

Była to ostatnia operacja wojenna w Europie.

DANIA - działania wojenne 1940 r.

W 1940 r. Dania stała się celem nie­mieckiego ataku, choć rząd prowa­dził politykę neutralności, a 31 maja 1939 r. podpisał z Niemcami układ o nieagresji. Mimo to 9 kwiet­nia 1940 r. o godz. 4.20 poseł nie­miecki w Kopenhadze C. Renthe--Fink wręczył duńskiemu ministro­wi spraw zagranicznych Peterowi...

FRANCJA - działania wojenne 1940 r

żołnierzy, ale początkowo powstrzy­mywał się przed frontalnym atakiem w Alpach Zachodnich, ograniczając działania wojenne do nalotów na Bizertę i Tulon; do ofensywy przy­stąpił dopiero 21 czerwca. Dzień później Petain utworzył nowy rząd, który wystąpił z propozycją przerwania działań wojennych.

HOLANDIA - działania wojenne 1940 r.

Plan nie powiódł się, gdyż I korpus holenderski w porę postawiony w stan gotowo­ści odparł ten atak.

JAPOŃSKA MARYNARKA WOJENNA

Marynarka wojenna dysponowała własnym silnym lotnictwem, mogła więc koordynować działania samo­lotów, które w wojnie na Pacyfiku okazały się najgroźniejszą bronią. Amerykanie byli jed­nak w stanie nie tylko uzupełniać stan floty, ale także zwiększać jej li­czebność i siłę.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

Nowe miejsce postoju dawało możliwość atakowania konwojów z dostawa­mi sprzętu wojennego dla Związku Radzieckiego i wzmacniało obronę Norwegii, w ocenie Hitlera zagro­żonej inwazją aliancką. , wobec zdecydowanej przewagi lotnictwa i marynarki wojennej aliantów, zostały znacznie ograniczone.

MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

Do portów brytyjskich przeszła mniejsza część francuskich okrętów, choć stanowiły znaczącą siłę: do Plymouth i Portsmoufh we-szły 2 stare pancerniki, 8 niszczy cieli, 3 okręty podwodne oraz mniejsze jednostki, w * Aleksandrii zaś pozostały 1 pancernik, 4 krą­żowniki i 3 niszczyciele. W Londynie została wówczas utworzona Marynarka Wojenna Wolnej Francji (FNFL).