Sytuacja w szkole dzieci z rodzin alkoholików

W swojej pracy chciałabym przybliżyć sytuacje szkolną dzieci z takich właśnie rodzin, które stają się ofiarami destrukcyjnej działalności dorosłych. Rodzina jest to mała grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych .

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło uregulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (księga III, tytuł XV i XXI). Podpisując umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego to zlecenie. Zleceniobiorca powinien działać samodzielnie. Pozwala to odróżnić umowę zlecenie od umowy o pracę, która wykonywana jest pod kierownictwem. Jednak podstawowa różnica pomiędzy stosunkiem zlecenia a umową o dzieł to fakt, iż w ...

Dzieci z rodzin alkoholików

Opisuje się często pięć obronnych wzorów funkcjonowania dzieci z rodzin o problemie alkoholowym:  „Bohater rodzinny” - podpora rodziny.  „Rodzinna maskotka” - jest w centrum uwagi i zainteresowania rodziny.

Sytuacja rodzin z osobą chorą psychicznie.

Rodzina pogodzona z sytuacją może radzić sobie spokojnie, skutecznie, w sposób najbardziej dostosowany do sytuacji. Rodzice lub członkowie rodzin bywają uczestnikami specjalnych spotkań grupowych, na których omawia się sprawy związane z leczeniem pacjenta i z udziałem rodziny w tym procesie.

Psychopatologia "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym z rodzin patologicznych"

„Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnych z rodzin patologicznych” I – Rozwijanie zainteresowań uczniów: - prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji - rozmowy na temat własnych zainteresowań - omówienie sposobów radzenia sobie z wszelkimi niepokojami - zapoznanie uczniów z treścią Konwencji o Prawach Dziecka - zorganizowanie warsztatów „ Jak radzić sobie ze stresem” prowadzonych przez pracowników poradni ...

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego (na podst. tekstu prof. R. Ingardena)

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego Autor pracy: mgr Paweł J. N.-P. Zagadnieniem jedności konstrukcyjnej dzieła w kontekście mechaniki ciała stałego zajmował się Roman Ingarden. Ten żyjący i tworzący do lat 70-tych XX wieku polski filozof i myśliciel był twórcą teorii epistemologicznych, ontologicznych i estetycznych. Według Ingardena nie można mówić o dziele sztuki architektonicznej lecz o samym dziele ...

Analiza formalna dzieła malarskiego

TWORZYWO (technika i technologia dzieła) Obraz wykonany został techniką olejną na płótnie o wymiarach 81x65 cm. Autor posługuje się bezbłędnie odpowiednimi środkami malarskimi oraz nasyceniu dzieła ową niematerialną „stroną duchową”, bez której, jak twierdził „dzieło istnieć nie może”. INDEKS ELEMENTÓW PROSTYCH (światło, barwa, bryła, linia, faktura, przestrzeń, ruch) 1.Światło - rodzaj światła: -światłocień, półpełne, rozproszone - ...

DZIEŁO SZTUKI

Podstawowa ka­tegoria —> estetyki dotycząca przed­miotu zdolnego wywołać —> przeżycie estetyczne. Naczelnym proble­mem związanym z tą kategorią jest sama definicja d.s., utrudniona przez fakt istnienia różnorodnych gatun­ków —> sztuki. Najogólniejsze okre­ślenie d.s. stara się więc objąć swym zakresem...

psychoterapia rodzin

psychoterapia rodzin; obejmuje oddziaływaniami psychoterapeutycznymi nie tylko chorego, ale również jego rodzinę, kładąc nacisk na poprawę stosunków interpersonalnych, kształ­towanie właściwych postaw i.

Zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych

zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych; w celu przyjścia z pomocą finansową rodzinom posiadającym dzieci z trwałym kalectwem, w połowie lat 70 zostały wprowadzone zasiłki wychowawcze.

Jak dzielą się metody terapii chorych z afazją?

Niezmiernie ważne jest także szkolenie rodziny chorego w zakresie przestrzegania tych zasad Rodzina bowiem w częstych, codziennych kontaktach z chorym nierzadko popełnia błąd polegający na okazywaniu zniecierpliwienia faktem, że nie może on porozumiewać się równie sprawnie, jak przed chorobą, i na rezygnowaniu z prób korzystania z lego, co chory wprawdzie w sposób niedoskonały, ale umożliwiający porozumiewanie się siara się wyrazić.

Jedność dzieła artystycznego

Muzyka Beethovena znakomicie odzwierciedla przemiany, jakie zaszły w tym czasie: jegopierwsze utwory sa jeszcze muzyka uytkowa, ostatnie dzieła sa wyrazem jego indywidualnejpostawy wobec ycia, wyznaniami i przesłaniami. Zanik słuchu przyczynił sie u artysty docałkowitej koncentracji na muzyce, która jest...

ROZWÓJ MISJI - Wspólne dzieło

Misje na początku czasów nowożytnych stały się wspólnym dziełem Kościoła i państwa. Władcy dwóchpierwszych potęg kolonialnych, Hiszpanii i Portugalii, kierowali się przekonaniem, że podbite krajepogan są całkowitą własnością monarchy. On zaś, odpowiedzialny za zbawienie także tych nowych...

Stolica Apostolska i dzieła misyjne

Zacieśnione pojęcie działalności misyjnej funkcjonowało jeszcze przy końcu pontyfikatu Piusa IX. Rozumianoją przede wszystkim jako działalność wśród chrześcijan Kościołów Wschodnich i katolickichemigrantów w Ameryce Północnej. W papieskich dokumentach prawie się nie mówi o misjach wśródpogan. Takie...

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...

ZALECENIA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN gdzie występuje choroba parkinsona

Często pacjenci czy też członkowie ich rodzin stawiają pytanie o zdolność do prowadzenia pojazdu.

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzin

W tym rozdziale koncentrujemy się na pokazaniu różnic pomiędzy definiowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży i w populacji dorosłych, uwzględniając przy tym różne fazy rozwoju młodych ludzi, ich sytuację społeczną/ rodzinną i (w szczególności) ich pozycję w rodzinie.