DZIEŁO LITERACKIE

DZIEŁO LITERACKIE, całościowy i syntetyczny, nacechowany sensem wytwór językowy, zbudowany wg reguł artyst. i pełniący funkcje estet.; współcześnie traktowany jako zjawisko samoistne, w odróżnieniu od zwerbalizowanych wytworów nauk. w najszerszym znaczeniu, praktycznych (użytkowych) - w sensie...

KOMPOZYCJA dzieła literackiego

KOMPOZYCJA, budowa świata przedstawionego —> dzieła lit., układ i powiązanie jego elementów, sieć wzajemnych relacji między —> motywami oraz stosunków łączących poszczególne motywy z całościowym schematem konstrukcyjnym. K. spełnia wobec materiału tematycznego znajdującego się w polu widzenia...

KRONIKI, średniow. dzieła hist.

KRONIKI, średniow. dzieła hist., w Polsce występujące zasadniczo w postaci niewłaściwej. Nazwa k. (gr. chronikón, l. mn. chronika) w starożytności odnosiła się do opracowania hist. obejmującego dzieje całego znanego wówczas świata, od „początku" do czasów autorowi współcz., a ułożonego wedle...

LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera

LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera, wyd. t.1 w Krakowie 1843, t. 1-3 w Wilnie 1855. Pierwszy w Polsce systematyczny wykład estetyki filoz., ujęty w popularną lit. formę, zawiera w cz. 1 wykład ogólnych zasad estetyki, w cz. 2 dzieje fantazji artyst. (planowana cz. 3 miała być rozbiorem poszczególnych...

MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej"

MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej", dwutygodnik lit., wyd. w Krakowie XII 1822 - III 1823 (z dod.: 1822 „Krakus", 1823 „Pielgrzym z Tenczyna". Dzieło poświęcone obyczajom i starożytności narodowej) przez K. Majeranowskiego. Jako...

O LITERATURZE POLSKIEJ W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM, dzieło M. Mochnackiego

O LITERATURZE POLSKIEJ W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM, dzieło M. Mochnackiego, pomyślane jako t. 1 nie zrealizowanej większej całości, wyd. w Warszawie 1830, stanowiące podsumowanie myśli autora o literaturze, jej istocie i funkcji, oraz ocen przedpowstaniowego romantyzmu. Zarysowując teorię kultury, a w jej...

O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz. Budnego

O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz. Budnego, wyd. w Łosku 1583; poświęcone trwającym wówczas wśród braci pol. debatom, czy „prawdziwi chrystyjanie" mogą obejmować urzędy państw, (zwł. sędziowskie), służyć w wojsku, posiadać majątki i korzystać z pracy poddanych. Budny w...

OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego

OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, poemat dydaktyczny W. Roździeńskiego wyd. w Krakowie 1612, ozdobiony prymitywnymi drzeworytami. dedykowany A. Kochcickiemu. Utwór liczy przeszło 2100 wierszy. Pod względem treści jest dziełem wyjątkowym nie tylko w Polsce...

DZIEL I RZĄDŹ

Siej niezgodę, byś mógł łatwiej rządzić, łac. dmde et impera, dewiza królów: Filipa II Macedońskiego i Ludwika XI (w postępowaniu z arystokracją), króla Francji, przypisywana jednak na ogół Makiawelowi (zob.).

STRZECHA. Pismo ilustrowane dla rodzin polskich, miesięcznik

Pismo ilustrowane dla rodzin polskich, miesięcznik, wyd.

OFFICINA FERRARIA ABO HUTA I WARSTAT Z KUŹNIAMI SZLACHETNEGO DZIEŁA ŻELAZNEGO

1560-przed 1622), kuźnika, później zarządcy kuźnic, ze starej śląskiej rodziny hutniczej.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz., wyd. przez T. Mostowskiego 1803-05 w jego drukarni, przy współpracy J. Adamczewskiego, J. Lipińskiego i F.K. Dmochowskiego. Z zaplanowanych 20 „oddziałów", po 5 t. każdy, ukazało się 261., obejmujących m. in. utwory J...

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol.

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol., wyd. nakładem TN we Lwowie 1907-11 i 1935, przez firmę Gubrynowicz i Syn; objęła w 6 tomach: W. Potockiego Ogród fraszek (t. 1-2 1907) w opraa A. Brucknera, I. Krasickiego Satyry i listy (1908) w oprać. L. Bernackiego, J. T. Trembeckiego...

ŹWIERCIADŁO albo Kstałt, dzieło zawierające zespół utworów M. Reja

należy do licznej rodziny traktatów renesansowych zw.

ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia

ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia, napisane 1515-17 na polecenie Elżbiety Jagiellonki. Wyd. w Krakowie po 4 V 1522 (in folio) u. H. Wietora, z drzeworytami H.L. Schaufeleina, oraz tamże t.r. w red. J. Sandeckiego przez J. Hallera (in quarto). Podstawą był tekst łac...

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi, wyd. w Wilnie 1579. Zawiera życiorysy świętych Kościoła kat., ułożone w porządku kalendarzowym. W dużym stopniu jest to kompilacja z prac średniow. i współcz. historyków kośc. oraz ksiąg ojców Kościoła. Dzieło Skargi...

Umowa o dzieło

Definicja

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która została określona w Kodeksie Cywilnym w art. 627-646. Przez umowę o dzieło rozumie się, iż przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązuje się do...

Początki literatury amerykańskiej i najważniejsze dzieła

Tytułowy bohater Amerykanina (1877) - businessman zza oceanu - pragnie pojąć za żonę kobietę pochodzącą z bogatej rodziny francuskiej. Konkurent musi jednak pogodzić się z porażką, ponieważ rodzina nie jest w stanie zaakceptować takiego mezaliansu.

RUBINOWE TYCHY (2011) - MOZAIKA z kamieni szlachetnych i dekoracyjnych oraz złota próby 0,585 - Urząd Miasta Tychy - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki - (dzieła wybrane)

RUBINOWE TYCHY (2011) - mozaika - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Opis mozaiki Rubinowe Tychy:

Do zamocowania kamieni symbolizujących plan miasta - mozaikę Rubinowe Tychy i służącym mi jako nośnik o konturach...

RUBINOWY ZEGAR SŁONECZNY - TYCHY Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Autorami Tyskiego zegara słonecznego są: Członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska Henryk Jan Dominiak przedsiębiorca, artysta rzeźbiarz, malarz, gnomonik i wreszcie założyciel i dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach oraz fizyk dr Lucjan Pajdzik z uniwersytetu w...