„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Ukazane są oczami niezwykle wrażliwego małego chłopca, wychowującego się w cieplarnianych warunkach dobrze sytuowanej rodziny. Istnieje szansa, że odbywszy karę, Roskolnikow powróci jednak do normalnego życia, zwyciężą uczucia rodzinne, bohater znajdzie swoją drogę.

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Król, chcąc mieć posłuch u swoich poddanych, nie może zmieniać zdania i narażać się na śmieszność, niezależnie od tego czy w grę wchodzi życie człowieka obcego czy też członka rodziny królewskiej.

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką

Z tych samych powodów nie wolno lekceważyć i pogardliwie traktować człowieka, który stale czyta Chatkę Puchatka, tylko dlatego, że bohaterowie tej książki przypominają mu członków rodziny.

Program reform w dziełach prekursorów oświeceniowych (Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski, bracia Załucsy) .

Od roku 1740- tj. od założenia pijarskiego Collegium Nobilium dla młodzieży szlacheckiej - rozpoczęła się w tym zakonie reforma szkolnictwa, do której w latach następnych dołączyli jezuici. W 1747 biblioteka prywatna braci Załuskich została przekształcona w pierwszą w Europie bibliotekę publiczną...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a potrzeby członków rodzin

Zdarza się, że chory jest jedynymczłonkiem rodziny gotowym mówić o powadze swojej choroby, rodzina tkwiąca wzaprzeczeniu nie przyjmuje rzeczywistości do wiadomości.

Przedstaw klasyfikację dzieł Arystotelesa. Co to jest „Novum Organum” problemy? Indukcja, dedukcja, nauka według Arystotelesa

Arystotelesa (zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos) na:

pisma logiczne (noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/)

pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa "

pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka Arystotelesa...

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria dzieła sztuki

Jest to teoria przedmiotów, które zostały wytworzone po to, aby konkretyzować piękno, ażeby ucieleśniać w sobie wartości estetyczne. Nie zawsze jednak tak pojmowano zadania sztuki i faktycznie utwory artystyczne pełnią różnorakie funkcje pozaestetyczne.

Stąd wprowadza się rozróżnienie między dziełem...

Typy rodzin

Kryterium liczby członków: - rodzina mała nuklearna - rodzina poszerzona, wielopokoleniowa - zmodyfikowana rodzina poszerzona – związek rodzin nuklearnych będących w częściowej zależności od siebie (wymiana usług) zachowujących odrębność ekonomiczną, brak hierarchii władzy - rodzina poligamiczna: poliginiczna lub polianryczna Kryterium źródła utrzymania: - chłopska - robotnicza - ...

Przebieg procesu adopcyjnego - Wsparcie dla funkcjonujących rodzin adopcyjnych i zastępczych

Pracownicy Ośrodka oferują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w razie wystąpienia problemów w rodzinie. Organizowane będą spotkania grup wsparcia oraz Zjazdy Rodzin Adopcyjnych.

KONCEPCJE EDUKACJI MEDIALNEJ - Koncepcja dzieła labiryntowego A. Chmiela

Stanowi impuls do świadomego uczestniczenia widza w odbiorze dzieła medialnego, gdyż to on jest głównym decydentem i interpretatorem treści i wartości z niego płynących. Widz zmuszony jest w pewnej mierze do współtwórczości z artystą wówczas, gdy musi samodzielnie interpretować, wgryzać się...

Akwarium - Ile czasu muszę poświęcić?

W dzisiejszym, kapitalistycznym świecie czas jest często cenniejszy, niż pieniądz. Myśląc o założeniu akwarium obawiamy się więc, czy opieka nad nim nie będzie pochłaniała nam zbyt dużo czasu. Przy prawidłowo utrzymanym zbiorniku (regularne wykonywanie czynności pielęgnacyjnych) łączny czas...

Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792)

3 ) królewski - rodzina Poniatowskich .

Jak dzielą się epoki historyczne w Egipcie?

W starożytnym Egipcie, o którym będzie mowa w tym rozdziale, sztuka mumif Skowania zwłok rozwijała się przez długie stulecia. Dla właściwej orientacji przy opisywaniu rozwoju mumio znawstwa musimy najpierw wyjaśnić jak wygląda obowiązujący podział epok historycznych w Egipcie. Bazuje on na starym...

Najem dzieła (locatio - conductio operis)

Treścią tego kontraktu było to, że wykonawca (conductor) zobowiązywał się wykonać dla zamawiającego (locator) określone dzieło (opus), zamawiający zobowiązany był do zapłacenia mu umówionego wynagrodzenia.

Była to forma korzystania z cudzej pracy, ale nie chodziło tutaj o ilość pracy, lecz o jej...

Kontrakt najmu dzieła

Kontrakt najmu usług – locatio conductio operarum – pracujący locator zobowiązywał się wykonać dla conductor(a) pewne usługi w zamian za wynagrodzenie pieniężne pensio. Konieczne było zgodne porozumienie stron i oznaczenia płacy. Przedmiotem najmu usług mogły być tylko proste prace niewykwalifikowane...

CO RÓŻNI UMOWĘ o Dzieło od UMOWY Zlecenia

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuję się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Charakterystyczną cechą umowy zlecenia...

Na czym polega metoda algorytmiczna zwana „dziel i zwyciężaj”?

Metoda „dziel i zwyciężaj” postępuje zgodnie z zasadą, że jeśli jakiś problem jest za duży by uporać się z nim w całości, to należy spróbować podzielić go na mniejsze części o takiej samej strukturze. Ta metoda algorytmiczna związana jest ściśle z procedurami rekurencyjnymi.

Przykładem...

Jakie znasz rodzaje rodzin

Rodzaje rodzin: 1)Podział ze względu na liczebność grup małżeńskich: - poligamiczne – 1 mężczyzna + wiele kobiet - poliandryczne – 1 kobieta + wiele mężczyzn - monogamiczne – 1 mężczyzna + 1 kobieta 2) Podział ze względu na hierarchię prestiżu i władzy w rodzinie: - patriarchalne – to taka rodzina w której wyraźnie zaznaczają się uprawnienia ojca, dziadka, czy najstarszego w rodzinie do ...

BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW)

BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW), seria wydawn.literatury pol. i obcej, wyd. w Warszawie od 1897 do ok. 1928,zainicjowana przez F.J. Granowskiego i S. Sikorskiego, 1899prowadzona przez Granowskiego, 1900-04 przez A.T. Jezierskiegoi J. Gadomskiego, który nast. objął redakcję i wydawnictwo,-po jego śmierci 1906...

CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich

Tygodnik literacko-powieściowydla rodzin polskich, czasopismo wyd.