Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej

Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej

Czytaj Dalej

DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem

Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem, poemat M.

Bitwa pod Wiedniem (rok 1683)

  Osiemdziesięciotysięczna armia turecka pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy stanęła pod murami Wiednia w 1683 roku. Niektórzy historycy nie chcą uznać roli króla i Polaków w bitwie pod Wiedniem.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Secesyjna wojna, Civil War, wojna domowa w USA 1861-1865 pomiędzy stanami południowymi (Konfederacja Południa) a stanami północnymi (Unia), spowodowana wystąpieniem z USA, czyli secesją, 11 stanów Południa i utworzeniem przez nie odrębnego państwa - Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych.

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

W powieści Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa przedstawia dom polski jako ostoję tradycji i pa­triotyzmu w trudnych latach nie­woli narodowej.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji. Wojna była wielką tragedią dla milionów ludzi.

Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Polska popadła w niewolę w 1795 roku, na wiele dziesiątków lat zniknęła z map Europy.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Jej rozpaczliwe wyznania kreślą obraz przeżyć młodych i ich wojenny los.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w. Tematem tu jest technika ludobójstwa, mechanizmy mordowania człowieka, które po ponad czterdziestu latach od wojny wydają się fantazją trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Zło staje się zbyt powszechne, aby czyjkolwiek głos mógł ocalić ojczyznę: "Darmo szczeka stary pies, to będzie miał zyskiem, Że mu się wręcz, albo też dostanie pociskiem.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Spokojne i szczęśliwe życie rodziny Kochanowskich zostało nagle zakłócone, kiedy pod koniec 1579 roku zmarła ich ukochana córeczka Urszulka, mająca niespełna trzy lata. Ustawiczne wojny, rokosze i inne burzliwe wydarzenia stwarzały okazję do opisywa­nia przygód.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Spokojne i szczęśliwe życie rodziny Kochanowskich zostało nagle zakłócone, kiedy pod koniec 1579 roku zmarła ich ukochana córeczka Urszulka, mająca niespełna trzy lata. Ustawiczne wojny, rokosze i inne burzliwe wydarzenia stwarzały okazję do opisywa­nia przygód.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Ramowy plan wypowiedzi: Teza: Wyróżniamy różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Różne postawy znanych ludzi na temat okrucieństw II Wojny Światowej.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Ukazuje on dramatyczną sytuacje młodych ludzi urodzonych w latach 1920-1921, których młodość przypadła na czas wojny. Utrzymana w poetyce czarnego humoru ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji i wyśmiewa mechanizmy społeczne rządzące się chorą logiką.

ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

Poeci odrealniają świat, by uciec od wojennego koszmaru - operująromantyczną metaforą.

DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

FORMA I TREŚĆ DZIEŁA

To, co nazywa się potocznie formą dzieła literackiego, jest jego podwójnym uporządkowaniem. W dziele mianowicie kształt (formę) uzyskuje zarówno jego tworzywo, a więc wykorzystane znaki językowe, ich brzmienia i znaczenia, jak i sfera przedstawionych zjawisk, a więc pewne...

KOMUNIKACJA LITERACKA - Funkcje dzieła literackiego

Funkcje dzieła literackiego — to zespół jego zdolności do zaspokajania potrzeb duchowych ludzi, którzy je czytają, a zarazem do wywoływania nowych potrzeb, oczekiwań i aspiracji czytelniczych. To, jakie funkcje są dziełu przypisywane, zależy od warunków społeczno-kultura-Inych, w jakich jest ono...

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Metody analizy dzieła filmowego

Jeśli odbiorca pragnie w pełni zrozumieć film, który obejrzał, zwłaszcza jeśli jest to wartościowe dzieło, to powinien dokonać jego analizy.

Każdy odbiorca interesujący się sztuką filmową w kontakcie z filmem przechodzi trzy etapy: poznaje dzieło, interpretuje je...

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

RADZIECKO - FINSKA WOJNA 1939-40

Na Przesmyku Karelskim rozpoczęła się wojna pozycyjna, a na ogrom­nym froncie karelskim Finowie, stosując szeroko manewr obejścia, gromili wysunięte dywizje radziec­kie.