Przygotowanie matki lub rodziców do opieki nad dzieckiem w domu

Przygotowując rodziców do opieki nad dzieckiem w domu należy poinformować ich i zachęcić do częstej kontroli stanu zdrowia dziecka w poradni dla wcześniaków.

Ochrona prawna dziecka i rodziny - Konwencja o prawach dziecka

  Konwencja o prawach dziecka stanowi zobowiązanie dla Państw-stron wobec dzieci i ich rodzin, zobowiązanie do tego,  że będą podjęte programy i działania na rzecz dzieci zmierzające  do wyeliminowania ubóstwa, przemocy,  że zostaną podjęte strategie na rzecz równych szans edukacyjnych i rozwoju wszystkich dzieci, a w obszarach potencjalnych zagrożeń podjęte zostaną działania profilaktyczne i prewencyjne.

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Jean Piaget

Najlepiej widać to w zabawach tego okresu: różne przedmioty są włączane w działanie dziecka jako „coś co oznacza co innego”, ale też samo dziecko przyjmuje na siebie rolę, którą odgrywa w formie symbolicznej.

Dziecko w reklamie

Schemat dziecięcości służy wyzwalaniu życzliwych zachowań instynktownych jako "hamulec agresji", chroni dziecko przed biciem czy dręczeniem przez silniejszych osobników rodzaju ludzkiego.

Subiektywna recenzja jednego z utworów Janusza Korczaka- "jak kochać dziecko?"

W Korczakowskiej pedagogice małego człowieka, a nawet w szerszej, europejskiej refleksji nad dzieckiem i dzieciństwem specjalne miejsce zajmuje utwór „Jak kochać dziecko.

Rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny dziecka na wybranym przykładzie.

Takie zachowanie według autorów książki „Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym” jest czyś naturalnym u dziecka i zgodnym z ich rozwojem.

Wspieranie rozwoju dziecka w rodzinie

Umiejętność nawiązania kontaktu, bliskości z dzieckiem, czyli wykazanie zainteresowania sprawami dziecka, angażowanie się w jego życie, reagowanie na jego potrzeby. Jeśli relacje rodzic - dziecko opierają się na wzajemnym szacunku, dziecko szybciej przyswoi sobie wartości przekazywane przez rodziców.

Rola rodziców w życiu dziecka

Niestety większość rodziców nie zauważa cierpienia swojego dziecka. Trzeba w tym miejscu jeszcze przypomnieć, że dzieci, szczególnie noworodki i niemowlaki, odczuwają ból trzy razy bardziej niż dorosła osoba.

„Przemoc wobec dziecka”

W zdobyciu uznania i szacunku u dziecka pomaga konsekwencja w postępowaniu rodziców, dotrzymywania danego dzieciom słowa czy obietnicy.

Przedstaw dowolną periodyzację życia. Wyjaśnij, w którym okresie rozwoju dziecka, rozwój może być stymulowany przez opiekunkę.

Okres dzieciństwa a) wczesne dzieciństwo – do 3 roku życia - I faza – noworodek – 1 miesiąc - II faza – niemowlęctwo – 1 rok życia - III faza – małe dziecko b) okres przedszkolny c) późne dzieciństwo 3.

Cele i zadania rozwoju dziecka

Cele i zadania w rozwoju dziecka Z punktu widzenia pedagogiki najważniejsze cele mające na względzie rozwój dziecka to: - ,,pogłębianie wiedzy o dziecku, głębsze poznanie dziecka: jakim ono jest, jakie cechy najczęściej powtarzające się posiadają dzieci znajdujące się w okresie rozwoju; - zbadanie, jakie czynniki mają wpływ na rozwój zdolności, zainteresowań czy uczuć dziecka; - zbadanie, jakie warunki życia wyznaczają ...

Przyczyny niepowodzeń szkolnych i ich wpływ na rozwój emocjonalny i zachowanie dziecka

Spionek „trudności w nauce występują przede wszystkim: - u dzieci z lateralizacją osłabioną (oburęcznych względnie obustronnych); - u dzieci lewoocznych (z lateralizacją skrzyżowaną lub lewostronną); - u dzieci leworęcznych” .

Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku szkolnym.

Na ile, w tym całym naszym “ zabieganiu”, jesteśmy w stanie się zatrzymać – zróbmy to dla naszych dzieci i dla siebie: · Ograniczmy naszym dzieciom dostęp do telewizji.

Rola organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim na podstawie organizacji broniących praw dziecka

Ostatnią, bardzo głośna jest akcja: „Cała Polska czyta dzieciom – czytanie rozwija dziecięcą wyobraźnię i obraz świata, łączy dziecko z rodzicami, pozwala spędzić choć kilka minut wspólnie; „STOP narkotykom i przemocy w szkole” ….

Wybrane badania rozwoju dziecka

Ocena stanu rozwoju dziecka odbywa się w jego naturalnych warunkach środowiskowych, w rodzinie, w ścisłej współpracy lekarza z rodzicami i/lub opiekunami dziecka, od najwcześniejszego okresu życia dziecka.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Dominacja i demonstracja woli

Dorosły każdą sytuację chce wykorzystać, aby dziecko ”czegoś nauczyć” i wszystko, co dziecko robi podlega jego nieustannej ocenie. W tym okresie dziecko samo pragnie regulować momenty uwalniania i zatrzymywania, w ten sposób pokazuje światu swoją chęć kontroli nad nim.

Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia - Rozwój mowy dziecka

Znajo­mość norm rozwojowych mowy dziecka jest niezwykle przydatna tak rodzi­com, jak i wychowawcom, gdyż pozwala im kontrolować rozwój dziecka i czuwać nad właściwym jego przebiegiem.

Ochrona prawna dziecka i rodziny

   Konieczność ingerencji państwa w sferę prerogatyw (uprawnień) rodziców rodzi jednak swoisty konflikt z prymatem rodziców w wychowaniu dzieci i zasadą autonomii rodziny  od wpływów zewnętrznych,  dlatego Konwencja o prawach dziecka określa przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i zawęża je do sytuacji, gdy: •  Dzieci zostały pozbawione pieczy rodziców z przyczyn związanych z ...

Przemoc wobec dziecka i jej konsekwencje

Długo nie poświęcano mu jednak systematycznych studiów, gdyż nie rozumiano skutków doświadczania jej w dzieciństwie a stosowaną surowość, a nawet okrucieństwo, w traktowaniu dziecka uważano za skuteczny środek chroniący młodych przed demoralizacją, wykolejeniem i zejściem na złą drogę.

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej dziecka określany jako ADHD coraz częściej obserwuje się u dzieci w wieku przedszkolnym. Dziecko takie nie jest lubiane w grupie, dzieci nie chcą się z nim bawić, unikają z nim wszelkich kontaktów.