Wskaźniki przemocy i zaniedbywania dziecka w rodzinie

dziecko odbierane jest negatywnie, jako niegrzeczne, niedobre, złośliwe, celowo denerwujące, czynienie z dziecka kozła ofianego i obwinianie go za różne negatywne stany, brak takich zachowań jak przytulanie, pieszczoty, brak oznak uczuciowości wobec dziecka, nieumiejętność i niechęć rodziców do zabaw z dzieckiem lub przesadne kontrolowanie dziecka, przeszkadzanie mu i narzucanie mu swojej woli) niska akceptacja roli rodzicielskiej oraz niski ...

Wiek przedszkokny - zabawa i twórczość dziecka

Aktywność dziecka Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa (podejmowana spontanicznie i wykonywana dla przyjemności) ale wraz z wiekiem rozmaite zajęcia nabierają w życiu dziecka coraz większego znaczenia.

Rozwój osobowości dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.

Niekorzystny wpływ na rozwój osobowości dziecka mają OJCOWIE: · Ojcowie „nieobecni” – którzy nie interesują się sprawami dziecka · Ojcowie rygorystyczni i surowi –nadmiernie egzekwują wymagania w stosunku do dziecka · Ojcowie „groźni” –często spotykamy w rodzinach nadmiernie używających alkoholu · Często jest tak, że matka nie mogą poradzić sobie z dzieckiem odwołuje się do „karzącej ręki ojca”, z którego robi się ...

W jaki sposób nadopiekuńcza matka może ograniczyć spontaniczną motywację dziecka

W przypadku dziecka matki nadmiernie chroniącej żadne z tych warunków nie zostaje spełnione: - szanse powodzenia są bliskie zeru- dziecko nigdy nie robiło niczego samodzielnie, bez pomocy matki - oszacowanie warunków – dziecko ma wpojone, iż tylko, gdy matka mu pomoże albo za niego coś wykona cel może być osiągnięty, sam nie jest w stanie nic zrobić dobrze - dziecko wcale nie jest przekonane o swoich możliwościach osiągnięcia celu,

Dziecko z padaczką

Padaczka wieku dziecięcego Dzieci znacznie częściej niż dorośli miewają różnorodne napady drgawkowe np. Jednym ze sposobów realizacji tego celu może być zwrócenie uwagi na wiele pozytywnych cech, jakie na pewno każde dziecko posiada; rzecz w tym, aby zaakceptować odmienność dziecka.

Dziecko krzywdzone fizycznie.

Do czynników ryzyka zalicza się: Ze strony dziecka: • Dziecko niechciane • Dziecko nieślubne • Dziecko kalekie i przewlekle chore • Dziecko urodzone z wagą poniżej 2000gram i przez długi czas rozdzielone z matką.

Dziecko w opiece zastępczej - Standardy prawne opieki zastępczej

  Z przepisów i standardów prawa dotyczących dziecka i rodziny można wyprowadzić dyrektywy oddziaływania wobec rodzin nienależycie sprawujących pieczę nad dziećmi: -  Bez koniecznej potrzeby nie należy ingerować w życie rodziny;   -  Jeżeli interwencja jest konieczna należy próbować chronić dobro dziecka – udzielając wsparcia całej rodzinie;   -  Głównym celem umieszczenia dziecka poza ...

Sytuacja rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne

Jeżeli dziecko zostanie zaakceptowane przez rodziców wtedy rodzina będzie próbowała stworzyć takiemu dziecku optymalne warunki dla jego rozwoju, oprócz terapii czy rehabilitacji, rodzice spróbują poszukać dla dziecka przedszkola, szkoły gdzie dziecko będzie mogło zdobywać i wykształcić w sobie podstawowe umiejętności i nawyki pomocnemu do funkcjonowania wśród ludzi.

Bicie dzieci – metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka?

Stosowanie agresji wobec dziecka przenosi się na inne środowiska (szkoła, podwórko) oraz na dalsze, dorosłe życie, tym samym, dziecko bite również będzie biło swoje dzieci. Stres wywołany przez dziecko: -niechciane dziecko, -dziecko problemowe, trudne, chore, opóźnione w rozwoju.

Metody pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo

Uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne ( możesz dziecko zachęcać, dodawać mu odwagi, ale nie zmuszać); - nawiąż kontakt z każdym dzieckiem; pamiętaj o utrzymaniu kontaktu wzrokowego w dalszym okresie zajęć, gdy dziecko już zaadoptuje się do udziału w ćwiczeniach (w początkowym okresie kontakt wzrokowy może być zbyt trudny dla dziecka) – zajęcia powinny być dla dziecka przyjemne i dawać możliwość przeżywania radości z ...

Domy dziecka

W Polsce system opieki oraz wychowania dzieci osieroconych i opuszczonych obejmuje różnorodne formy opieki (plakat)  instytucje diagnostyczne kwalifikacyjne (PO, ośrodki adopcyjne opiekuńcze)  rodzinne formy opieki ( rodzina adopcyjna lub zastępcza, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce)  instytucje zakładowe ( domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze) z badań Gusu z roku 1997 wynika, że istnieje 351 domów dziecka, w których ...

Pedagogika specjalna - Dziecko z cukrzycą w ławce szkolnej

Grupy rówieśniczej • Dzieci z cukrzycą potrzebują kontaktów ze środowiskiem rówieśniczym w równym stopniu jak dzieci zdrowe • Dziecko potrzebuje wsparcia ze strony swoich przyjaciół ale niektóre dzieci nie chcą by ktokolwiek spoza rodziny wiedział o ich cukrzycy, mimo to warto by najlepszy przyjaciel dziecka wiedział co należy robić w wypadku wystąpienia niedocukrzenia • Obozy dla dzieci z cukrzycą są okazją do wymiany ...

Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym

Wymienionych zostało mi kilka sposobów identyfikacji, jednak do końca nie jestem przekonana czy są one stosowane w rzeczywistości, ponieważ przy pytaniu dotyczącym kwestii określania specyfiki zdolności dziecka zdolnego pani skwitowała: „długoletnie doświadczenie potrafi mi już podpowiedzieć czy to dziecko posiada ponadprzeciętne możliwości - to się wie.

Rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębniają się pewne okresy, w których czas trwania u dziecka normalnie rozwijającego się można określić w przybliżeniu w sposób następujący: - - okres melodii- od urodzenia do 1 roku życia - - okres wyrazu- od 1 do 2 roku życia - - okres zdania - od 2 do 3 roku życia - - okres swoistej mowy dziecięcej- od 3 do 7 roku życia w pracy profilaktycznej i terapeutycznej na terenie przedszkola ważna ...

Formy opieki nad dzieckiem w świetle ustawy o pomocy społecznej

Ośrodek ten prowadzi poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób ...

Elementy sakralne i karne w uregulowaniach prawa rzymskiego dotyczących porzucenia dziecka

Porzucenie dzieci w starożytnym Rzymie, które moglibyśmy nazwać dzieciobójstwem, nasuwa historykom i prawnikom wiele wątpliwości.

Rozwój społeczny dziecka od 0 do12 lat

3,5-letnie dzieci- tylko 20% ma przyjaciela 4-letnie dzieci- już 50% tych samych dzieci 65% przypadków przyjaźni dzieci w wieku przedszkolnym występuje między rówieśnikami tej samej płci i trwają do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej.

Jak przebiega pierwszy etap badania logopedycznego dziecka z przypuszczalną wadą słuchu?

czy nastąpiły zaburzenia wczesnego okresu ciąży, zwłaszcza w pierwszych jej trzech miesiącach (wszak w tym czasie kształtuje się narząd słuchu), czy matka w czasie ciąży przechodziła choroby wirusowe, zatrucie ciążowe, czy przyjmowała w tym czasie leki; toksoplazmoza, choroby metaboliczne matki, czy ciąża była donoszona (wcześniactwo może być przyczyną patologicznej żółtaczki dziecka, która z kolei prowadzi do uszkodzeń słuchu), jaki ...

Rozwój dziecka do 7 roku życia

Zwiększające się umiejętności ruchowe dziecka, możliwość samodzieł-nego poruszania się umożliwiają dziecku poznanie swego otoczenia. Dziecko 4-letnie potrafi zachowywać się poprawnie.

Ustalenie nazwiska dziecka oraz nadanie mu imienia

Dziecko o nieustalonym ojcostwie – dziecko, którego ojcostwo nie zostało ustalone nosi nazwisko, które matka nosi w chwili jego urodzenia.