Dzieciństwo

Czytaj Dalej

Dzieciństwo w literaturze

U~ Waldo Cutler (oprac.) "O królu Arturze i rycerzach Okagłego Stoiu" -Gdy królowi i królowej Igrenie urodził się syn, zjawił się po dziecko czarodziej Merlin, pragnąc je zabrać ze sobą i właściwie (dla dobra i chwały królestwa) wychować. Mały Artur wychowywał się na dworze pana Ektora wraz z jego...

Literackie powroty do Arkadii dzieciństwa, młodości. Omów temat, analizując wybrane utwory różnych epok.

 Literackie powroty do Arkadii dzieciństwa, młodości. Omów temat, analizując wybrane utwory różnych epok.

Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku" i utraconych na zawsze krainach...

Okres średniego dzieciństwa

Okres średniego dzieciństwa. Okres średniego dzieciństwa (okres przedszkolny) trwa trzy lata, pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia dziecka. Następuje on zaraz po tzw. okresie wczesnego dzieciństwa ( pierwszy – trzeci rok życia), gdzie nastąpiły już intensywne zmiany w sferze percepcyjnej, dziecko nabyło sprawności motorycznych oraz rozwinęło kompetencje komunikacyjne. Dziecko, które ma zaufanie do swoich opiekunów i posiada zdolność radzenia sobie pod ...

Jakie jest miejsce w psychopatologii zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F 90-F 98)?

W obrębie tej grupy opisujemy takie zespoły objawowe, jak:

-    zaburzenia hiperkinetyczne,

-    zaburzenia zachowania,

-    mieszane zaburzenia zachowania i emocji,

zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie, zaburzenia funkcjonowania społecznego w dzieciństwie i wieku...

EWANGELIA DZIECIŃSTWA

Nazwa odnoszona do 1 i 2 rozdz. Ewangelii -> Mateusza Apostoła i -> Łukasza Ewangelisty, zawierających opisy poczęcia, narodzenia i dziecięcych lat życia -» Jezusa Chrystusa.

1. Aspekt historyczny — Wartość historyczna treści 1-2 Mt i Łk pozostaje przedmiotem dyskusji naukowych. Egzegeci liberalni (R...

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

 

W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. Często ten ideał jestnieosiągalny, możemy jedynie „dotykać” poszczególnych wartości ogólnoludzkich, takich jak :miłość, przyjaźń, miłosierdzie, honor, umiłowanie wolności.Czym zatem jest...

Recenzja analityczno – opisowa Janet G. Woititz – „Wymarzone dzieciństwo”, Gdańsk 2001, stron 190

Recenzja analityczno – opisowa Janet G. Woititz – „Wymarzone dzieciństwo”, Gdańsk 2001, stron 190 Myślę że, książka ta przeznaczona jest dla tych, którzy mają poczucie, że byli wychowywani w nieodpowiedni sposób i nie chcą by ich dzieciom przydarzyło się to samo. „Wymarzone dzieciństwo” jest skierowane do wszystkich tych, którzy chcą, aby dzieciństwo ich dzieci było pogodne oraz szczęśliwe. Uważam że, wychowanie dziecka to jedno z ...

TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w dzieciństwie

Rozwój przywiązania w dzieciństwie odbywa się w ścisłym związku ze zmianami i nabywaniem przez dziecko nowych kompetencji w dziedzinie rozwo-ju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. J. Bowlby wyróż-nił tylko cztery fazy rozwoju przywiązania, które umiejscowił w pierwszych trzech latach...

Okres dzieciństwa

1. Wczesne dzieciństwo ( 1 r. ż. – 3 r. ż.) - intensywne zmiany w sferze percepcyjnej; - małe dziecko nabywa sprawności motorycznych; - rozwija się jego kompetencja komunikacyjna; - nabiera zaufania do swoich opiekunów i samego siebie; - zdolność radzenia sobie pod nieobecność opiekunów. rozwój percepcji ( spostrzegania): wzrok – rozwija się intensywnie; · niemowlę osiąga poziom ostrości wzroku charakterystycznego dla człowieka dorosłego; · 3 – 5 miesiąc ...

Kult dzieciństwa

Jedną z form aktywności człowieka jest zabawa. Jest ona szczególnie potrzebna i atrakcyjna w wieku rozwojowym. Trudno byłoby o normalny rozwój dzieci i młodzieży, gdyby z ich życia zupełnie została wyeliminowana wszelka forma zabawy, odprężenia, gry czy rozrywki. Zabawa jest w dużym stopniu...

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka zaburzeń w okresie ciąży, porodu i wczesnego dzieciństwa - znaczenie patologii relacji

Ciąża jest wydarzeniem, które bardzo głęboko ingeruje w biologiczne, psychologiczne i społeczne struktury życia przyszłej matki. Jest ona dla kobiety zawsze sprawdzianem jej poziomu rozwoju i tożsamości. Ciąża zmienia też w zasadniczy sposób układ partnerski. Poczęcie dziecka, a potem jego urodzenie...

Wczesne dzieciństwo

Wczesne dzieciństwo to okres, w którym dziecko rozwija się najszybciej i doskonali swoje pod­stawowe umiejętności. W tym czasie zarysowują się zręby jego przyszłej osobowości. Długość te­go okresu może się różnić w poszczególnych kulturach, zwykle jednak nie przekracza pięciu lat. W tym czasie...

Ewangelie dzieciństwa

Takie pisma apokryficzne, jak Protoewangelia Jakuba i Ewangelia dzieciństwa Tomasza, które wymyślają cuda i inne wiadomości, aby opowiedzieć - często na sposób fantastyczny - dzieje Jezusowego narodzenia i Jego dzieciństwa.

Te pisma niekanoniczne trzeba odróżnić od tego, co o dzieciństwie Jezusa...

Bezpieczne dzieciństwo na wsi - praca konkursowa

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO NA WSI Dzieciństwo na wsi bywa bardzo niebezpieczne. Na każdym kroku czyhają na beztroskie dzieci, znajdujące się bez opieki rodziców niebezpieczeństwa. Maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane, nawozy sztuczne oraz ostre narzędzia przyczyniają się do tragicznych w skutki wypadków, zmieniających życie rodziny na zawsze i nieodwołalnie. Jednakże dzieciństwo na wsi może być bezpieczne. Następnym tragediom musimy powiedzieć stanowcze: „NIE!”.

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA).

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA). Kim jesteśmy? „Dorastaliśmy w rodzinach dysfunkcyjnych. Ich środowisko wypaczyło nasze myślenie o nas samych i o otaczającym nas świecie. Widząc siebie w krzywym zwierciadle informacji i sygnałów dawanych nam przez naszych rodziców, uwierzyliśmy, że jesteśmy "nie w porządku". Zostaliśmy pozbawieni naszej autentycznej tożsamości i zaczęliśmy szukać ...

Rozwoj wczesnego dzieciństwa

W okresie tym zaznaczają się intensywne zmiany w sferze percepcji. Małe dziecko nabywa wiele sprawności motorycznych, rozwija się jego kompetencja komunikacyjna, nabiera, jak mówi Eric Erikson zaufania do swoich opiekunów i siebie samego: swoich zmysłów i zdolności radzenia sobie pod nieobecność opiekunów. ROZWÓJ PERCEPCJI W chwili urodzenia podejmują swoje funkcje podstawowe systemy percepcyjne. Zdaniem Jerome Brunera, poznanie wyprzedza percepcję. Dopóki bowiem ...

Wczesne dzieciństwo - Turner

Rozwój fizyczny Zmiany fizyczne i rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa są dość gwałtowne. Po upływie pierwszych pięciu lat zycia podwaja się długość ciała, jaką dziecko miało w momencie narodzin,Ciężar ciała wzrasta zaś pięciokrotnie. W wyniku gwałtownego rozwoju mięśni oraz pogłębiania się zdolności koordynacyjnych przedszkolaki osiągają znaczące zmiany w zakresie ruchów całego ciała i precyzyjnych ruchów rąk. Omówiliśmy trzy fazy rozwoju sprawności ...

BENEDYKT XVI - Dzieciństwo pod rządami nazizmu

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn, jako najmłodszyspośród trójki rodzeństwa. Córka pierworodna, Maria, studiowała u franciszkanek z Au amInn ekonomię domową, stenografię, daktylografię i język angielski. Chciała zostaćnauczycielką, ale później postarała się o pracę u...

Późne dzieciństwo

Późne dzieciństwo, nazywane też młodszym wiekiem szkolnym, trwa od ok. 6-7 do 10-12 rż. i jest okresem przejściowym pomiędzy dzieciństwem a młodością (adołescencją). Jest to czas dalszego rozwoju funkcji psychicznych, zmiany głównego rodzaju aktywności z zabawowej na związaną z nauką szkolną...

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium dzieciństwa Jezusa

Obrzezanie Jezusa, ósmego dnia po narodzeniu (Łk 2,21), jest znakiem jego włączenia się w linię potomstwa Abrahama, znakiem ludu przymierza, jego podległości prawu (Ga 4,4), przyjęcia kultu Izraela, w którym Jezus będzie uczestniczył przez całe swe życie. Znak ten jest zapowiedzią (figurą) "...