GRZECH - DZIEJE PROBLEMATYKI

Na kształtowanie się teologiig., będącej dziedziną daleko idących przemian, wpływ miałym.in. rozmaite formy życia chrzęść, oraz powstające pod ichwpływem kierunki teol., filoz. i kulturowe.

1. W K o ś c i e l e s t a r o ż y t n y m pojęcie g. nie byłoprzedmiotem dokładniejszej refleksji;...

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - DZIEJE PROBLEMATYKI

W czasach poapost. zagadnienieo.g. wiązano z potrzebą —» pokuty, nad której pełnieniemmieli czuwać przełożeni gminy chrzęść. ; do wyznawania grzechówi wewn. czystości wzywa wiernych —* Didache, a pap.Klemens I Rzym. (88-97) w Liście do Koryntian, ucząc o możliwościo.g., wskazywał na hierarchię...

HAGIOGRAFIA - DZIEJE

1 . W s t a r o ż y t n o ś c i chrzęść, powstały najstarszespisy męczenników i bpów (—> Depositio martyrům iDepositio episcoporum), układane od II w. na liturg. użytekKościołów lokalnych, a zamieszczone w —» Chronografie zroku 354; zapiski komemoracyjne stały się zalążkiem przyszłych—» kalendarzy...

HARCERSTWO - DZIEJE

1. P o c z ą t k i - Miejscem narodzin i centrumorganizacyjnym h. był Lwów; oparcie społ., prawne i organizacyjnezapewniło mu Tow. —» Sokół.

Do pracy h. włączylisię przedstawiciele ruchów i organizacji: Zarzewia, Zetu,Petu, —> Eleusis, Filarecji, a w Wielkopolsce, na Pomorzu iw Stanach Zjedn. także kół i...

HELLENIZM - DZIEJE

H. kształtował się w dobie upadku —» Fenicji istopniowego zdobywania znaczenia przez —» Grecję ( I ) ; najczęściejpoprzez handel Grecy kolonizowali miasta i krajeWschodu; w V I I - V w. prz.Chr. zaczęły powstawać w AzjiMn. osady gr., w których używano języka —» greckiego,przyjmowanego przez ludność...

HIERARCHIA - DZIEJE i RODZAJE

Termin h., obcy staroż. językowigr., posłużył Pseudo-Dionizemu Areopagicie w Peri tesuranias hierarchias do określenia h. aniołów (—» anioł), a wPerl tes ekleslastlkes hierarchias do oddania hierarchicznejstruktury Kościoła; można w tym widzieć wpływ, charakterystycznegodla —» neoplatonizmu...

HIPOSTATYCZNA UNIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

Pismo św. nie używając określeniau.h., ukazuje w Jezusie Chrystusie, wcielonym SynuBożym, fundamentalną jedność podmiotu boskich i ludzkichprzymiotów oraz działań (J 1,14; Flp 2,5; Kol 1,15-20); podobnieojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześc. widzieli wChrystusie jako Bogu-Człowieku istniejący i...

HUSYTYZM - DZIEJE

Spalenie Husa i potępienie jego nauki, uznanew Czechach za zemstę partii niem., spowodowało wrzenienar. i wystąpienie przeciw Kościołowi, duchowieństwu kat. ices. Zygmuntowi Luksemburskiemu (wbrew zapewnieniomnie zagwarantował bezpieczeństwa Husowi); powstała 1415liga ok. 500 szlachciców wystosowała do...

IDEOLOGIA - DZIEJE

Pojęcie i. zostało wypracowane w kontekścieprzemian kulturowo-społecznych w okresie rewolucji franc.(1789); ma ono jednak swoją prehistorię, zwł. w dokonaniachF. Bacona, który dążąc do wypracowania nowej metodologiinauk, umożliwiającej sformułowanie epistemologii odkrycianauk. (gł. w...

„ Filozofia - przedmiot , funkcje , działy oraz próby jej określenia „

„Filozofia” wywodzi się z greckiego terminu „ miłość mądrości” . Filozofia cechuje się tym , że jest swoistą aktywacją myśli dotyczących pytań końcowych , ostatecznych . Gdy „filozofujemy” staramy się ( mimo , że tego bezpośrednio nie odnotowujemy ) rozwijać jakąś racjonalną myśl tak ,aby utrzymać wieź z takim a takim stanowiskiem . Filozofia zajmuje się takimi zagadnieniami jak : wybór odpowiedniej drogi życiowej , czy tak naprawdę to co nas otacza ...

Dzieje Narola od powstania do dnia dzisiejszego

Miasto Florianów założył w 1585r. Za przywilejem Stefana Batorego- Florian Łaszcz Neledewski syn Stanisława herbu „Prawdzic” dziedzic Rudy Wołowskiej i Narola Starego, i nazwał je Florianowem. Miasto otrzymało herb „Świętego Floriana”. Florian Łaszcz Neledewski w centrum miasta wzniósł ok.1590r. murowaną kaplicę wezwaniem św. Anny, która spłonęła w1648r. Za czasów Feliksa Antoniego Łosia nastąpiła szybka rozbudowa Narola. To on wybudował kościół ...

Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Krajoznawstwo uprawiano w Polsce już czasach Sejmu czteroletniego. Kontynuacja działań osób związanych z Sejmem były prace komisji Spraw Wewnętrznych królestwa kongresowego. Podejmowano je również w pozostałych zaborach. Krajoznawstwo było inspiracją twórczych zainteresowań kręgu artystów Młodej Polski oraz humanistów i przyrodników w II połowie XIX wieku. Z inicjatywy społecznej w latach 1882-1902 pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Krzywickiego powstaje 15-tomowy ...

DZIEJE

Całokształt tego, co się zda­rzyło w przeszłości. W szerokim zna­czeniu: cała przeszłość, łącznie z prze­szłością przyrodniczą. W wąskim zna­czeniu: przeszłość społeczeństwa ludzkiego. Termin d. bywa czasami zamiennie używany z terminem —> „historia" (res gestae). D. (historia) stanowią...

Dzieje platonizmu - Platon

Mimo olbrzymiego wpływu filozofii Platona na rozwój kultury europejskiej, j e gobiografia i nauka stają się przedmiotem historycznych studiów dopiero odczasów niemieckiego badacza F. Schleiermachera, który na przełomie XVIIIi X IX stulecia podejmuje zadanie rozsunięcia przesłon legendy i ukazania Platonajako...

Dzieje platonizmu - Akademia Platońska

Przez czterdzieści lat był Platon scholarcha Akademii. Sama Akademia z jednejstrony okazała się instytucją długotrwałą, ponieważ zamknięta została dopiero przez cesarza Justyniana w roku 529 po Chrystusie, z drugiej jednak spośródszkół greckich pod względem doktryny okazała się najmniej stała.

Do...

Dzieje Kościoła, augustianizm i Państwo Boże

Dziejami Kościoła zajął się Euzebiusz (263-339) biskup w Cezarei od 311 r., autor wielu pism apologetycznych,biblijnych i dogmatycznych oraz homilii, mów i listów. Najbardziej jednak jest znany z dziełhistorycznych, za które otrzymał tytuł ojca historii Kościoła. W dziele, skrótowo zwanym Kroniką...

Dzieje apostolskie

Księga kanoniczna Nowego Testamentu, nasze główne źródło do historii rodzącego się chrześcijaństwa i najwcześniejszej jego ekspansji. Jest dziełem tego samego autora, co trzecia Ewangelia, to znaczy Łukasza; są to dwa tomyjednego dzieła. Możliwe, że powstało ok. 90 roku.

Opowiada wypadki od...

Działy zoologii

Wielka liczebność i różnorodność świata zwierzęcego przyczyniły się do stworzenia specjalnych dyscyplin zoologicznych, których przedmiotem badań są poszczególne grupy zwierząt. Są to m. in. następujące dyscypliny:

protozóologia — nauka o pierwotniakach helmintologia — nauka o robakach...