GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

1. O k r e s y p r z e ł o m o w e - Na prośbę—> Bolesława Chrobrego a.g. została eryg. 999 przez pap.Sylwestra II; fakt ten ogłoszono 1000 na zjeździe gnieźn.(—> Gniezno 1); 1036-38 reakcja pogańska i najazd księciaczes. Brzetysława całkowicie zdezorganizowały życie kościelnea.g.; pełną...

GRECJA, Republika Grecka, Elliniki Dimokratia - DZIEJE ETNICZNO - POLITYCZNE

Po ludnościzbieracko-myśliwskiej z epoki paleolitu pozostało niewieleznalezisk. W neolicie napływali rolnicy z Anatolu, tworząctzw. kulturę Sesklo-Dimini (2. pot. VI do IV tysiącleciaprz.Chr.); zapewne mówili językiem, należącym do grupy azjanickiej(kaukaskiej).

Wysoka kultura egejska (ok. 2800--1500)...

GRECJA, Republika Grecka, Elliniki Dimokratia - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

W G. wiążą się zistnieniem niepodzielonego Kościoła w okresie apost. i poapost.,z jego rozwojem i podziałem w nast. okresie (—» BizancjumII, III), a także z jego losami pod panowaniem tur. (2.pol. XV w. - 1821) i w okresie niepodległości.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI - Chrześcijaństwo wG. głosił...

HEREZJA - DZIEJE PROBLEMATYKI

Zjawisko h. nie byto pojmowaneprzez teologów jednoznacznie, a zakres pojęcia h. i jejokreślenie zmieniało się w ciągu wieków.

1. W B i b l i i - użycie terminu h. może oznaczać naukę,wyodrębniony kierunek bądź też —> schizmę lub —» sektę rozbijającąjedność; w LXX występuje zwł. na określenie...

HINDUIZM - DZIEJE

1. W  I n d i a c h - Od ok. 1500 do 1000prz.Chr. przypada wh. o k r e s w e d y j s k i e g o r y t u a ł u ,na początku którego miała miejsce synteza wierzeń —* Arióworaz —» Drawidów; od ok. 1200 nastąpił rozwój literatury wedyjskiej(—» Wedy i jej zbiory: —* Rygweda, —» Samaweda,—> Jadżurweda, —»...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Można podzielićna 3 okresy: starożytność, średniowiecze i czasy nowożytne.

A. STAROŻYTNOŚĆ - Początki piśmiennictwa teol. w H.związane były z uchwałami synodu w —» Elwirze, który wpłynąłna kodyfikację wczesnochrześc. prawodawstwa kośc;biorący w nim udział —» Hozjusz z Kordowy wsławił się...

HOLANDIA, Nederland - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Związane byłyściśle z sytuacją społ.-rei. w H. (—» Holandia I).

W początkowym okresie po uzyskaniu 1579 samodzielnościteologia kat. w H. przeżywała kryzys; jej rozwojowi niesprzyjała dominacja kalwinizmu zwalczającego katolicyzm(—» Gorkum) i związana z tym konieczność potajemnego...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Kościół św. Barbary nie doczekał się żadnego wyczerpującego opracowania. Literatura powierzchownie zajmuje się ta świątynią, ograniczając się jedynie do datowania i krótkich opisów. Wiadomości na temat historii kościoła możemy czerpać jedynie z niepublikowanych, dotychczas nieznanych źródeł. Praca ta dotyczy dziejów kościoła rumiańskiego (obecnego oraz poprzedniego) powstała w oparciu o przeprowadzoną ...

Działy filozofii i jej dyscypliny.

PLATON wyróżniał dialektykę, później nazwano to logiką. Wyróżniał także fizykę i etykę. Odpowiednio do tego używa się: 1) dialektyka - teoria poznania, 2) fizyka - teoria przyrody, 3) etyka - postępowanie moralne. Ten PLATOŃSKI PODZIAŁ akceptowali stoicy i epikurejczycy.W starożytności ARYSTOTELES dokonał innego podziału.Podzielił filozofię na : pojetyczną, teoretyczna i praktyczną. FILOZOFIA TEORETYCZNA, tzn taka, która dąży do poznania prawdy dla niej samej,

Pedagogika społeczna (zarys historyczny, działy pedagogiki społeczne, pedagogika społeczna i inne nauki, Helena Radlińska)

Pedagogika społeczna wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej na początku XIXw. Prekursorami byli: Aleksander Kamieński, Helena Radliska, Ryszard Wroczyński, Irena Leparczyk. Interesuje się siłami środowiskowymi, aktywnością. Mówi o wielu środowiskach (miejskich, wiejskich, regionalnych, podwórkowych itp.) I OKRES Okres …………… prekursorów i Heleny Radlińskiej. Jest to okres różnorodnych wpływów płynących przede wszystkim ze strony nauk społecznych,

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Współczesną socjologie dzielimy na dwa działy: 1. Ogólnoteoretyczna, dzielimy ją na teorie: -Zmian społecznych (poszukuje głównych czynników sprawczych zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie np. jakościowe, ilościowe. Ma dwa wektory dodatni i ujemny (regres/ progres) -Struktur społecznych -Zachowania się jednostek w określonych sytuacjach społecznych -Zachowania się całych grup w określonych sytuacjach społecznych Szczegółowa -Zajmuje się poszczególnymi ...

Podstawowe działy grup społecznych

Temat: Podstawowe działy grup społecznych Grupa społeczna to, co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia. Jest to zbiór osób, które wyznaczają więź społeczną (charakter dwoisty) ...

Jak rozumieć, co się dzieje dookoła?

Jak rozumieć, co się dzieje dookoła? Teoria socjologii - stanowi narzędzie służące wyjaśnianiu jak świat funkcjonuje Metoda – jest sposobem prowadzenia badań, które pomagają tworzyć bądź sprawdzać teorie We współczesnym świecie nauka stała się dominującym sposobem zrozumienia rzeczywistości, choć nie jedynym CHARAKTERYSTYKA TEORII NAUKOWYCH Narzędziem, które temu służy jest teoria,która odpowiada na pytania, dlaczego istnieje dane zjawisko i w jaki ...

Dzieje ogrodu na wawelu

Dzieje ogrodów królewskich na Wawelu w świetle źródeł historycznych Integralną częścią renesansowej rezydencji Jagiellonów stały się ogrody urządzone przed jej wschodnią fasadą. Umożliwiały one bezpośredni kontakt z naturą, tak ceniony w epoce odrodzenia. Założone tarasowo na całym stoku wschodnim składały się z kilku obszarów powiązanych wzajemnie ze sobą i tworzących jedną całość. Były to: taras górny przy samej fasadzie między wieżami Jordanką i ...

Dzieje platonizmu

Akademia Platońska wywarła olbrzymi wpływ na duchowe dzieje ludzkości. Naprzełomie starożytności i średniowiecza panuje odrodzony platonizm, który następniewpływa na chrześcijaństwo (Ojcowie wschodni, Augustyn, Boecjusz),zakorzenia się w myśli arabskiej, a jako augustynizm jest dominującym...

Działy mikrobiologii

Poszerzenie zakresu i tematyki badań mikrobiologicznych w XX w spowodował podział mikrobiologii na szereg działów, np. mikrobiologię ogólną zajmująca się budową, funkcjami życiowymi i przemianą materii i mikrobiologię szczegółową zajmującą się poszczególnymi grupami mikroorganizmów (wirusologia...

CHARAKTERYSTYKA I DZIEJE NIEKTÓRYCH BOHATERÓW MITOLOGICZNYCH. KOSMOGONIA MITOLOGICZNA

Początkowo istniał chaos (nieskończona otchłań, wypełniona bezkształtną masą, mieszaniną powietrza, ziemi, wody i ognia). Z chaosu powstał dzień, a wraz z nim Jasność i wszelka radość. Wyłoniła się Ziemia (Gaja) i otaczający ją Eter. Powstało niebo (Uranos). Gaja i Uranos to pierwsze bóstwa...

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - DZIEJE DOMU EDYPA

Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Wyrocznia delficka przepowiedziała Lajosowi, że zginie z ręki własnego syna, który ożeni się ze swoją matką. Rodzice przekłuli Edypowi pięty żelaznymi kolcami, związali i porzucili w górach. Dzieckiem zaopiekowali się pasterze i oddali w Koryncie bezdzietnej parze...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - dzieje bohatera

Opisuje młodość i lata dojrzewania młodego szlachcica Mikołaja Doświadczyńskiego w domu rodziców. Jest w tej księdze przedstawiona charakterystyka jego rodziców. Byli oni patriotami i szczerzy. Jego ojciec jest niewykształcony, cały czas przebywa na sejmikach. Jest sarmatą. Matka jest kurą domową...