Działy

Czytaj Dalej

Recenzja książki o tematyce historycznej "Dzieje Rychwała"

Zygmunt Kaczmarek, Jerzy Stępień Dzieje Rychwała wyd. Prodruk, Konin 1994, str. 250, il. 33 Dzieje Rychwała to monografia autorstwa Zygmunta Kaczmarka (rozdziały VI – VIII) i Jerzego Stępienia (rozdziały I - IV). W publikacji przedstawione zostały głównie dzieje miasta, często na tle rozwoju gminy Rychwał i innych miejscowości znajdujących się na terenie obecnego powiatu konińskiego. Cezura czasowa obejmuje okres od XIV wieku do 1989 roku. Autorzy, pisząc Dzieje ...

"Dzieje Tristana i Izoldy" - streszczenie

        Nie znamy dokładnego czasu i miejsca powstania tej najpiękniejszej histori miłosnej średniowiecza, mającej zapewne rodowód wywodzący się z pochodzącego z V wieku staroceltyckiego mitu. Dzieje Tristana i Izoldy stanowią rodzaj syntezy legend celtyckich wzbogaconych w elementy nowsze...

FILOZOFIA I JEJ DZIAŁY

1. zakres filozofii. Odkąd istnieje nauka, nie ustają wysiłki, aby wyjść poza rozwa­żania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko, co istnieje; nie ustają próby, by obok nauk specjalnych zbudować naukę, która da pogląd na świat: ta nauka była i jest na­zywana filozofią. To nauka, której zakres...

DZIEJE

Por. Historia. Dzieje Apostolskie, łac. Actus Apostolorum, 5. księga Nowego Testamentu (zob. Biblia), wg dawnej tradycji kościelnej napisana przez Łukasza Ewangelistę, autora 3. Ewangelii, w jęz. greckim; przedstawiają okres od Wniebowstąpienia do pierwszego uwięzienia św. Pawła.

Dzieje, gr. Historiai...

Pytania na jakie stara sie odpowiedziec psychologia. Dzialy psychologii

1. Opisywanie tego co sie dzieje. Poznanie faktow, uzyskanie danych jak najbardziej obiektywnych. 2. Wyjasnianie tego co sie dzieje. Odpowiedziec na pytanie jak w jaki sposob? - wnioskowanie o przyczynach natuey psychicznej/ wewnetrznej - formuowanie wyjasnien w kategoriach zmian fizjologicznych zachodzacych z mozgu, komorkach nerwowych, gruczolach dokrewnych - przez uzycie anologii ukazuje sie podobienstwo zjawiska obserwowabego badanego do zjawiska juz znanego - wyjasnienie ...

Posłowie - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej a historiografia filozofii

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej obejmują trzy epoki, które mimo wyraźnychcezur historycznych i intelektualnych stanowią jedną tradycję filozoficzną. Tetrzy epoki to starożytność, czasy Ojców Kościoła i średniowiecze. Połączenietych trzech okresów w j e d n ym opracowaniu - co jest przede...

DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział

DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział, popularna synteza historii nar. do 1795 J. Lelewela, przeznaczona dla młodzieży, powst. i wyd. w Warszawie 1829 (fragmenty wcześniej w „Tygodniku dla Dzieci" 1829), dedykowana bratankom (stąd od wyd. Wr...

CHORWACJA, Hrvatska - DZIEJE TEOLOGII

Początki teologii w Ch. sięgają przełomu XIII-XIV w., chociaż już na przełomie XI-XII w. powstała kośc. Kromka Prezbitera z Doclei, a archidiakon Tomasz ze Splitu (zm. 1268) napisał Historia salonitana (wyd. A 1666).

1. Średniowiecze i odrodzenie — Pierwszym teologiem chorw. był bp Zagrzebia bł...

Recenzja książki Jacka Banaszkiewicza Polski dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka.

Jacek Banaszkiewicz urodził się w 1947 roku.Ukończył studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.Doktoryzował się w roku 1976,a habilitował w 1984.Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Uniwersytetu w Warszawie gdzie pracuje w zakładzie historii średniowiecznej jak również w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.Jego zainteresowania badawcze to tradycje fabularno-mitologiczne wcześniejszego średniowiecza ...

DETERMINIZM - DZIEJE

U podstaw d. leży przekonanie o możliwości istnienia ścisłych i powsz. praw rzeczywistości, np. wg wierzeń orfickich dzieje świata są determinowane przez bogów, a wg Lao-cy rozwój rzeczywistości kosmicznej zależy od zasady -» tao, która wprowadza porządek do chaosu.

1. Próbę racjonalnego wyjaśniania...

Dzieje pewnej kariery - Granica

Historia, którą się tutaj zajmiemy, przedstawiała się tak: Pewien młody człowiek, zdolny i pracowity, lecz pełen kompleksów i niezgrabny, zakochał się w pannie z tak zwanej mieszczańskiej rodziny. Zakochał się miłością chłopięcą i idealną, ale bez wzajemności. Po latach studiów zagranicznych...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Zamykająsię w 3 okresach; pierwszy obejmuje starożytność, drugi -średniowiecze (IV-XV w . ) , trzeci - czasy nowoż. (XVI-XVIIIi XIX-XX w.).

A. STAROŻYTNOŚĆ - Pierwszymi ośrodkami myśli teol.na t e r e n i e —* Galii były szkoły biskupie w Lyonie (Ireneusz,I I w.), Poitiers (Hilary, IV w.), Agen...

HISTORIA KOŚCIOŁA - DZIEJE KOŚCIOŁA

1. I s t o t a - w chrześcijaństwiejest to dzianie się, życie i rozwój więzi ludzkich z JezusemChrystusem i Trójcą Świętą w czasoprzestrzeni tego świata;w aspekcie pionowym jest to rei. samorealizacja osobowaczłowieka i ludzi w relacji do Jezusa jako Syna Bożego, waspekcie poziomym - rozwój więzi...

Dzieje zbawienia

Cała historia ludzi i świata, w którym zamieszkują, jeżeli się na nią patrzy jako na dramat zbawienia trwający od chwili stworzenia aż po paruzję i odnajdujący swój ośrodek w Chrystusie (Ef 1, 3-14; Kol 1, 15-20). Zagadnienie dziejów zbawienia, rozwinięte przez takich uczonych protestanc-kich, jak...

Dzieje Ziemi

Przez wiele lat geolodzy próbowali określić wiek Ziemi na podstawie dowodów odnalezionych w skałach.

Metoda ta okazała się jednak mało skuteczna.

Dopiero stosunkowo niedawno udało się wypracować metody, które pozwalają na dokładniejsze ustalenia w tej sprawie. Większość badaczy zgadza się, iż...

DZIAŁY BIOLOGII - Botanika

Botanika jest jedną z dyscyplin nauk biologicznych zajmującą się roślinami; jej główne działy to:

. morfologia roślin - nauka zajmująca się badaniem pokroju, ukształtowania i zewnętrznej budowy organów roślinnych, stosunków jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi narządami roślinnymi oraz przemian...

DZIEJE GRZECHU

DZIEJE GRZECHU, powieść S. Żeromskiego, powst. 1904-08, wyd. w Warszawie 1908, t.1—2. Jej ostateczny kształt w dużym stopniu został zdeterminowany sytuacją porewol., rozprzężeniem moralnym i społecznym w okresie zwycięstwa sił reakcyjnych. Tematem powieści są dzieje młodziutkiej dziewczyny, Ewy...

DZIEJE JEDNEGO POCISKU

DZIEJE JEDNEGO POCISKU, powieść A. Struga, wyd. w Krakowie 1910. Powstała w czasie pobytu autora w Paryżu; stanowi kontynuację tematyki podjętej w > Ludziach podziemnych. Daje syntet. obraz rewolucji (jeden z najpełniejszych w literaturze pol.), wtapiając w realistycznie na ogół potraktowany opis wydarzeń...

DROGA KRZYŻOWA - DZIEJE

Kult oddawany miejscom d.k. w Jerozolimie rozszerzył się dzięki -»• pielgrzymkom i doprowadził do powstania w Kościele zach. specjalnego nabożeństwa.

1. W Jerozolimie — pierwsi chrześcijanie otaczali d.k. czcią wraz z in. -> miejscami świętymi, wsławionymi życiem i męką Chrystusa, wznosząc na nich...

Pojęcie, działy filozofii, objaśnienia.

POJĘCIE Pochodzace z języka greckiego pojęcie filozofia oznacza tyle co umiłowanie mądrości, filozof zaś, odpowiednio, to miłośnik mądrości (philos - miłośnik, sophia - mądrość), którego cechuje dążenie do każdej formy poznania. Próbując wyjaśnić, czym jest filozofia, stajemy przed złożonym wilostronnym zagadnieniem. Filozofia zrodziła się całe wieki temu, a ponadto w ciągu dziejów ulegała rozmaitym przeobrażeniom i modyfikacjom. Cała zatem bogota tradycja,