Działo

Działo

Czytaj Dalej

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Obsługa socjalna

W proponowanym wariancie byłyby to zadania przejęte (podobnie jak w przypadku działu organizacji) wraz z całym działem z pionu dyrektora ekonomicznego. Zmiany w tej dziedzinie musiałyby się opierać na analizie spraw socjalnych - dane na ten temat byłyby dostarczane m.in. przez dział danych i...

Powiązania działu marketingu z innymi działami

Poszczególne działy funkcjonalne powinny harmonijnie współdziałać w kierunku osiągnięcia celów nadrzędnych firmy. W praktyce, stosunki między działami często charakteryzują się ostrą rywalizacją i wzajemnym brakiem zaufania. Podłożem tych konfliktów są różnice zdań w kwestii tego. co jest...

Wielkość działu sprzedaży

Kiedy przedsiębiorstwo określi strategię działania i strukturę organizacyjną działu sprzedaży. może zacząć zastanawiać się nad wielkością swego działu sprzedaży. Handlowcy są jednym z najbardziej produktywnych, a zarazem najdroższych aktywów przedsiębiorstwa. Zwiększa-jąc ich liczbę zw...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Organizacja

Ten zakres zadań zostałby przejęty przez dział zarządzania zasobami ludzkimi zasadniczo w całości wraz z działem organizacji „przejętym” w całości z pionu głównego. Sprawa podziału zadań działu organizacji jest w tym przypadku dyskusyjna: konieczne byłyby konkretne decyzje kierownictwa o...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Formułując projekt nowego działu, kierujemy się podstawowymi celami, którymi są:

•    podniesienie rangi nowego działu kadr i jego możliwości kształtowania polityki kadrowej;

•    skupienie w dziale kadr większości spraw i funkcji związanych ze sprawami kadrowo-socjalnymi i ułatwienie...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Analiza sytuacji kadrowej i społecznej

To zadanie działu kadr polega na gromadzeniu informacji o wszelkich problemach społeczno-kadrowych w zakładzie. W ścisłej współpracy z kierownikami i specjalistami różnego szczebla i umiejscowienia w zakładzie dział kadr określa:

•    jakie są niedobory (lub przerosty) zatrudnienia w poszczególnych...

JAGDTIGER (Sd Kfz 186) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne skonstruowane w 1944 r. jako ni­szczyciel czołgów. W jego budowie zakłady Nibełungenwerke wykorzy­stały podwozie czołgu *Kónigstiger, które przedłużono i zamontowano na nim działo PAK 44 L/55 kal. 128 mm. Pojazdy te dostarczono tyl­ko do dwóch jednostek bojowych:...

STURMGESCHUTZ - działo szturmowe

Niemieckie działa szturmowe wprowadzono do uzbrojenia Wehr­machtu w celu wspierania natarcia piechoty i niszczenia umocnionych punktów oporu. Pierwsze pojazdy, w liczbie 5 próbnych egzemplarzy na podwoziu czołgu *PzKpfw III Ausf. B, uzbrojone w armaty z krót­ką lufą kal. 75 mm (używane w czołgach *PzKpfw IV)...

SU-85 - działo samobieżne

Radzieckie średnie działo zbudowa­ne na podwoziu czołgu *T-34, w którego konstrukcji wykorzystano wcześniej opracowane działo SU-122. Prototyp powstał w zakła­dach „Uralmaszzawod" w Swier-dłowsku na początku sieipnia 1943 r. i bardzo szybko działo to skiero­wano do produkcji seryjnej; do koń­ca sierpnia...

Zadania szefa działu sprzedaży

 

Podstawowym celem zarządzania sprzedażą jest osiągnięcie zaplanowanych celów firmy za pomocą takiego motywowania członków zespołu handlowego, by pracowali na najwyższym dostępnym poziomie. Spośród podstawowych funkcji zarządzania...

Pozycja i zadania ministra kierującego działem administracji rządowej

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki rządu w odniesieniu do działu, którym kieruje, jak również do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Prowadzenie ewidencji i bazy danych

Informacja i komunikowanie się stanowi podstawę funkcjonowania organizacji. To banalne twierdzenie wyjaśnia przyczynę umieszczenia funkcji gromadzenia informacji na czele listy zadań działu zarządzania zasobami ludzkimi. W przedsiębiorstwach, w których została przekroczona pewna minimalna liczba...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Szkolenia

Szkolenia również stanowią tradycyjny dział zadań, które można traktować zarówno jako integralną część zadań działu kadr, jak i zadanie wyodrębnionej komórki. Proponujemy pierwszą możliwość, kierując się zasadą maksymalnego integrowania obsługi kadr w obrębie działu zarządzania zasobami...

ELEKTRYCZNE DZIAŁO

W końcu 1940 r. konsultant nauko­wy zakładów Siemensa inż. Muck zaproponował ustawienie w pobli­żu Lille we Francji działa, które mo­głoby ostrzeliwać Londyn 200-kilo-gramowymi pociskami miotanymi siłą pola magnetycznego. O wybo­rze Lille jako miejsca zamontowa­nia działa zadecydowała bliskość kopalń...

FERDINAND (SdKfz184) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne nazwane imieniem konstruktora Ferdinanda Porschego, który po­czątkowo planował skonstruowanie ciężkiego czołgu. W kwietniu 1942 r. prototyp czołgu był go­towy i zakłady wyprodukowały 90 kadłubów, ale zamówienie produkcyjne uzyskał konkurent -Henschel, który zbudował PzKpfw...

HETZER (Panzerjager 38 t) - działo

Niemieckie działo samobieżne skon­struowane w 1943 r. w wyniku naci­sków gen. Heinza *Guderiana, in­spektora wojsk pancernych, który w marcu tego roku wskazał na ko­nieczność uzbrojenia oddziałów frontowych w lekkie niszczyciele czołgów. Zachowano podstawowe układy sterowania i przeniesienia napędu czołgu...

JAGDPANTHER (Sd Kfz 173) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne prze­znaczone do niszczenia czołgów, skonstruowane na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia Armii (Heereswaffenamt) z 2 października 1942 r. Prototyp przedstawiono Adolfowi Hitlerowi 16 grudnia 1943 r., a produkcja seryjna ruszyła w zakładach MAG w styczniu 1944 r., natomiast w...

MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne skonstruowane w maju 1942 r. na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy) nie mógł jużsprostać wymogom pola bitwy.

Po­czątkowo zamierzano 50% podwozi przeznaczyć dla dział samobieżnych.W...

MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

STRUKTURA TERYTORIALNA DZIAŁU SPRZEDAŻY

W najprostszej strukturze organizacyjnej, każdemu handlowcowi powierzony jest oddzielny region, na którym prowadzi sprzedaż wszystkich produktów przedsiębiorstwa. Taka struktura ma wiele zalet. Po pierwsze, jasno definiuje odpowiedzialność handlowca. Pracując jako jedyna osoba na danym obszarze. tylko on...