Działania społeczne

Czytaj Dalej

Opisać działanie wzorów działań społecznych w procesie tworzenia się więzi społecznej

Skuteczność działań społecznych w poważnym stopniu zależy od zastosowania właściwych wzorów, które są w pełni zrozumiałe w takiej kulturze, w jakiej zostały wytworzone. W jednym społeczeństwie patrzenie w oczy swojemu rozmówcy jest wskaźnikiem życzliwej postawy, w innym natomiast uważa się je za...

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

DZIAŁANIE SPOŁECZNE - Określa się jako intencjonalną aktywność podejmowaną przez człowieka w celu modyfikacji i polepszenia sytuacji. Działanie społeczne pojmuje się najczęściej jako:

strukturowanie teraźniejszości przez przyszłość, nadawanie sensu antycypacji;

samoregulujący się...

Socjologia- działania społeczne

Jak socjologia rozumie działania społeczne? Jakie sa typy działań według Maxa Webera? Pojecie działań społecznych wprowadził Max Weber. Odrzucał on pozytywistyczna koncepcje nauk społecznych jako nauk pozytywistycznych (której przedstawicielem był August Comte ). Weber postulował aby nadać naukom społecznym ścisły i obiektywny charakter, poprzez opracowanie specyficznej dlań metodologii i filozofii nauki (np. koncepcja typow idealnych) , opisywanie ich jak najbardziej ...

Wzory działań społecznych.

Wzory działań społecznych. Zacznijmy od tego Co to są wzory działania? Otóż wzory działania można scharakteryzować jako pewne schematy ( czy działania) które w danej zbiorowości są już uznane i przyjęte. Posiadają sens dla działających ( czyli podmiotów i przedmiotów działania) i których naśladowanie daje szanse osiągnięcia pożądanego wyniku. Wzory działań społecznych są częścią dziedzictwa kulturowego całego społeczeństwa . Istnieją więc wzory ...

Ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa

System społeczny wg Parsonsa: 

Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych – może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów:

-podsystem organizmu

-podsystem osobowości

-podsystem kultury

-podsystem...

Stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna

W XIX w. nastąpił przełom antypozytywistyczny. Położono nacisk na antynaturalizm.

Historyzm ( Dilthey " Historia stanowi królestwo w królestwie )

* uhistorycznienie życia

* podejście indywidualizujące

* nie przeciwstawianie świadomości potocznej i naukowej

* uwypuklenie swoistości poznania

*...

Metody i wzory działań społecznych

METODY DZIALANIA ORAZ KATEGORIE WZOROW DZIALAN SPOLECZNYCH wg Znanieckiego

Metoda pozytywnego naklaniania – polega na pobudzeniu dzialania czlowieka przez dopomzoenie mu w zorganizowaniu jego systemu srodkow dla osiagniecia pozadanego rezultatu.

Wzory dzialan pozytywnego naklaniania – np. zapraszanie lub...

Od zachowań do działań społecznych

Punktem wyjścia każdej nauki jest określenie jej przedmiotu, a następnie analiza tego przedmiotu, wyróżnienie składników, a zwłaszcza tych elementów, które mają charakter podstawowy, z których składają się wszystkie bardziej złożone całości. Co stanowi taki podstawowy element, mówiąc przenośnie -...

Wzory działań społecznych

To schematy, przyjęte zasady określonej zbiorowości. Wzory działań to proste kopiowanie zachowań, są wyrazem dziedzictwa kulturowego takiego jak: zwyczaje, rytuały. Uznane za ważne, ułatwiające współżycie w grupie.

Tworzone są poprzez akceptację tych, którzy je stosują...

Działanie wspólne, czyli kontakt społeczny

Dotychczas patrzyliśmy na aktywność ludzką i jej różne formy od strony jednostki. Co prawda, jednostkę postrzegaliśmy w otoczeniu społecznym, wśród innych ludzi, ale ci inni pojawiali się co najwyżej albo jako bierni adresaci czynności społecznych, albo jako „wirtualni", wyobrażeni tylko, potencjalni...

Jak w poszczególnych fazach rozwojowych działaniami edukacyjnymi można rewitalizować potrzeby poznawcze i kompetencje społeczne.

Erik H. Erikson na podstawie obserwacji, praktyki klinicznej, eksperymentów, a także refleksji teoretycznej, w rozwoju człowieka wyróżnił osiem faz. Fazy te są od siebie zależne, nie jest możliwe podejmowanie zagadnień związanych z jedną z nich, w oderwaniu od innych. Dana faza rozwojowa zależy od poprzednich, a także przygotowuje następną. Nawet pierwsza faza życia jednostki nie jest pozbawiona związku z inną, gdyż jest zależna od końcowych faz cykli życia osób ...

Jak w poszczególnych fazach rozwojowych działaniami edukacyjnymi można rewitalizować potrzeby poznawcze i kompetencje społeczne.

Erik H. Erikson na podstawie obserwacji, praktyki klinicznej, eksperymentów, a także refleksji teoretycznej, w rozwoju człowieka wyróżnił osiem faz. Fazy te są od siebie zależne, nie jest możliwe podejmowanie zagadnień związanych z jedną z nich, w oderwaniu od innych. Dana faza rozwojowa zależy od poprzednich, a także przygotowuje następną. Nawet pierwsza faza życia jednostki nie jest pozbawiona związku z inną, gdyż jest zależna od końcowych faz cykli życia osób ...

TERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - Społeczny i profilaktyczny charakter działania w zakresie uzależnień

Stworzono wiele systemów leczenia biologicznego, psychoterapii, pomocy w kryzysie i rehabilitacji dla ludzi uzależnionych, o czym informują spec­jaliści w tym zakresie. Ich wiedza połączona z doświadczeniem terapeutycznym i organizacyjnym jest wyraźnym dowodem i uzasadnieniem dla wyodrębnienia się tej...

Od działań masowych do ruchów społecznych

W poprzednich rozdziałach wprowadziliśmy zbiór pojęć socjologicznych służących do opisywania aktywności ludzi, podejmowanej w otoczeniu innych ludzi. Wychodzimy bowiem z założenia, że życie społeczne to nic innego jak tylko to, co robią poszczególne jednostki, kiedy znajdą się w przestrzeni...

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie działanie i partie

Zasadniczymi formami katolickiego działania były stowarzyszeni kongresy, prasa i partie chrześcijańskie.W prasie i partiach działanie społeczne łączono z politycznym.

W Austrii urządzano (od 1877), lecz nieregularnie, Katholikentag, który obradował nad aktualnymisprawami Kościoła i uchwalał rezolucje...

Jak działa kontrola społeczna jako składnik więzi społecznej

System kontroli społecznej składa się z subtelnych i zróżnicowanych mechanizmów, które dzielimy na psychospołeczne i materialno - społeczne. Mechanizmy psychospołeczne to w zasadzie samokontrola, Będąca między innymi swoistym oddźwiękiem kontrolowania zachowań innych osób. Stanowi ona posłuszeństwo...

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania Media stały się nieodłącznym elementem życia niemal każdego człowieka. Informują one nas codziennie o najważniejszych wydarzeniach ze świata a także dostarczają niezbędnych informacji o lokalnych zjawiskach i problemach. To także za ich pośrednictwem, możemy poznać interesujące nas zjawiska oraz wydać na ich temat odpowiednią ...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Skutki działania sekt

skutki psychiczne

- poczucie izolacji

- utrata woli

- utrata umiejętności samodzielnego myślenia

- ograniczenie słownictwa

- skłonność do euforii i depresji

skutki fizyczne

- brak możliwości uprawiania sportów

- niedożywienie

- zmniejszenie odporności organizmu

skutki...

Proszę scharakteryzować działanie sankcji satyrycznych jako czynnik kontroli społecznej

Najbardziej skuteczne i uniwersalne są sankcje satyryczne. Kpiną i ośmieszeniem regulowano postępowania ludzi w społeczeństwach pierwotnych, jak i we współczesnych . Bez względu na charakter cywilizacji wszyscy począwszy od małego dziecka, a skończywszy na najzamożniejszych tego świata boleśnie...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody działania sekt wg. D.Zarębskiej

- manipulacja psychiczna

- techniki hipnotyczne

- sugestie posthipnotyczne

- „pranie mózgu”

- odrzucanie dotychczasowego systemu wartości

- zmuszanie do zerwania więzi osobistych

- zmuszanie do darmowej pracy dla sekty

- surowa dieta i „krótki sen”

- stosowanie narkotyków

- brak zgody na kontynuowanie...