Działania

Czytaj Dalej

Działania twórcze

1. Pojęcia Repertuar aktywności jest to zbiór wszystkich czynów, jakie dany sprawca jest w stanie podjąć i wykonać. Za pośrednictwem tych czynów odbywa się interakcja sprawcy z otoczeniem. Działanie standardowe ma miejsce, gdy sprawca podejmuje działanie dobrze mu znane. W trakcie takiego działania nie ulegają zmianie podstawowe cechy sprawcy i sposób jego funkcjonowania (podstawowe cechy sprawcy to: repertuar aktywności, umiejętność wartościowania, wola) Działanie ...

AKT LUDZKI - Czynniki strukturalne działania

W kazdym działaniu bytu przygodnego,a nade wszystko w tzw. działaniu ludzkim człowieka, mozna wyróznic trzyczynniki-przyczyny, stanowiace „racje bytu” samego aktu działania.

Sa nimi:

1) przedmiot-cel, bedacy motywem dla zaistnienia działania;

2) zdeterminowaniei ustalenie odpowiedniej tresci oraz kierunku...

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

DZIAŁANIE SPOŁECZNE - Określa się jako intencjonalną aktywność podejmowaną przez człowieka w celu modyfikacji i polepszenia sytuacji. Działanie społeczne pojmuje się najczęściej jako:

strukturowanie teraźniejszości przez przyszłość, nadawanie sensu antycypacji;

samoregulujący się...

Opis i ocenia działania– Kryteria i dyrektywy sprawnego działania

Na początek warto przyjrzeć się wydawnictwu, które opublikowało książkę pod tytułem „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Corvey’a. Do nawyków tych zaliczamy: 1.bycie proaktywnym 2. zaczynanie wszystkiego z wizją końca 3. robienie w pierwszej kolejności tego, co najważniejsze 4. myślenie w kategoriach wygrana – wygrana 5. najpierw staranie się zrozumieć a dopiero potem być zrozumianym 6. synergia (całość jest czymś więcej niż sumą ...

Podział form działania administracji publicznej

We współczesnej doktrynie wyróżnia się administrację władczą i administrację świadczącą. O administracji władczej mówi się wówczas, gdy administracja wkracza, przy użyciu środków władczych ingeruje w sferę prawną obywateli, ogranicza jego wolność bądź własność, gdy nakłada na niego obowiązek, w jakiś sposób go obciążą. Administracja świadcząca zapewnia obywatelowi określone świadczenia lub inne korzyści. Administrację świadczącą należy rozumieć ...

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

Activity-Based Costing, ABC, jest nowoczesnym systemem rachunku kosztów wykorzystywanym w zarządzaniu opartym na działaniach. Zarządzanie tego rodzaju (Activity-Based Management, ABM) zakłada, że sprawność przebiegu całego procesu gospodarczego zależy od sprawności przebiegu cząstkowych działań...

Działania zbiorowe

Aktywność ludzi w zbiorowościach przebiega nie tylko „obok siebie", nolegle" z aktywnością innych - jak w przypadku tłumu, audytorium, publiczności, pokolenia - ale także wspólnie. Taka wspólna aktywność pojawia się wtedy, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że celów, jakie sobie postawili, nie da się...

Niemieckie Działa Samobieżne

Samobieżne działa przeciwpancerne:

Panzerjäger I

Marder I; II; III

Nashorn (Hornisse) Sd.Kfz. 164

Panzerjäger I

To samobieżna lekko opancerzona armata przeciw pancerna powstał w oparciu o podwoziu lekkiego czołgu PzKpfw I. Działo to było uzbrojone w armatę 47 mm zdolną przebić pancerz 55 mm z...

Niewładcze formy działania administracji i ich prawna charakterystyka

Zgromadzenie różnych cech, które można przypisać administracji publicznej w każdym (przedmiotowym i podmiotowym) rozumieniu tego słowa, wydaje się pożyteczniejsze od formułowania zamkniętej definicji. Ja skupię się w tym rozdziale na najważniejszej pod względem rozpatrywanej kwestii, a mianowicie na władztwie administracyjnym. Dla uproszczenia wybrałem płaszczyznę podmiotową, chociaż niewątpliwie każdą cechę administracji można przetransponować na płaszczyznę ...

Cykl działania zorganizowanego

To jednolity schemat obejmujący sześć następujących po sobie etapów:

Postawienie jasnego i ściśle określonego celu.

Zbadanie warunków i środków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel.

Planowanie działania.

Przygotowanie warunków i środków uznanych za niezbędne...

EFEKTYWNOŚ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

Efektywność - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonomiczną, która przedstawia...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu działań (w obliczu sprzecznych interesów i dylematów wartościowych) wg. A. Cava, P. West’a i E.M. Berman’a

- Kryterium konsekwencji - stosowane w celu uzasadnienia działania wyborem postępowania, które jest danej sytuacji najlepsze i powoduje najmniej szkód

- Kryterium konsekwencji - podstawy stosowania

   * etyka utylitarna - pomaga odpowiedzieć na pytanie, które działanie przyniesie największe korzyści...

Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości zaskarżania. Z punktu widzenia tej charakterystyki wyodrębnić możemy...

DZIAŁANIA FAKTYCZNE JEDNOSTRONNE

Działania faktyczne administracji – czynności podejmowane przez organy administracyjne w ramach określonego postępowania mające na celu prawidłowe stosowanie prawa. Niekiedy te działania faktyczne określa się jako czynności pomocnicze albo związane – procesu stosowania prawa.

Negatywna definicja – są...

Działania doskonalące

Charakterystyka

Działania doskonalące są to wszelkie działania, które są podejmowane w celu usprawnienia organizacji. Mogą one wpływać na zmniejszenie liczby braków czy reklamacji, zwiększenie wydajności produkcji, zwiększenie wolumenu sprzedaży, zmniejszenie kosztów działalności, itp.

Norma ISO...

Rachunek kosztów działań

Charakterystyka

Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

Działania konsolidacyjne

1. OCEŃ STRATEGIĘ MINISTERSTWA SKARBU DOTYCZĄCĄ DZIAŁAŃ KONSOLIDACYNYCH BRANŻ. PODAJ ELEMENTY POZYTWNE I NEGATYWNE TAKICH DZIAŁAŃ W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH LAT. Po objęciu władzy, nowy rząd uznał, iż dotychczasowe przekształcenia własnościowe w sektorze przedsiębiorstw publicznych są niewystarczające. Sektor ten w dalszym ciągu ma duże znaczenie dla gospodarki, wytwarza ok. 25% wartości PKB. Skarb Państwa jest właścicielem wyłącznym, lub częściowym blisko ...

Socjologia- działania społeczne

Jak socjologia rozumie działania społeczne? Jakie sa typy działań według Maxa Webera? Pojecie działań społecznych wprowadził Max Weber. Odrzucał on pozytywistyczna koncepcje nauk społecznych jako nauk pozytywistycznych (której przedstawicielem był August Comte ). Weber postulował aby nadać naukom społecznym ścisły i obiektywny charakter, poprzez opracowanie specyficznej dlań metodologii i filozofii nauki (np. koncepcja typow idealnych) , opisywanie ich jak najbardziej ...

Wzory działań społecznych.

Wzory działań społecznych. Zacznijmy od tego Co to są wzory działania? Otóż wzory działania można scharakteryzować jako pewne schematy ( czy działania) które w danej zbiorowości są już uznane i przyjęte. Posiadają sens dla działających ( czyli podmiotów i przedmiotów działania) i których naśladowanie daje szanse osiągnięcia pożądanego wyniku. Wzory działań społecznych są częścią dziedzictwa kulturowego całego społeczeństwa . Istnieją więc wzory ...

Tomasz z Akwinu - Działanie

Etyka Tomaszowa obejmuje dwa działy: etykę ogólną, na którą składają się rozważaniao działaniach ludzkich, wolności woli, analiza czynu ludzkiego, sprawnościachi cnotach oraz prawie; i e t y k ę szczegółową, która mieści w sobie refleksjęnad miłością i innymi uczuciami, życiem osobistym...