Dział Obsługi Klienta

Jest jednym z ważniejszych działów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki magazynowej. Pracuje w nim 15 osób w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do soboty.

Ich główne obowiązki to:

tworzenie nowych artykułów, 

kontrola przygotowanych zamówień - 5% przygotowanych zamówień pod...

Samodzielny dział handlu zagranicznego

 

Przy dużych rozmiarach eksportu lub znacznym jego udziale w całej sprzedaży przedsiębiorstwa niezbędne jest organizacyjne usamodzielnienie handlu zagranicznego. W takim przypadku kierownik działu marketingu – sprzedaży zagranicznej zajmuje taką samą pozycje w hierarchii przedsiębiorstwa jak kierownik...

DZIAŁ FINANSOWY

Kierownicy działu finansowego szczycą sie umiejętnością oceny wpływu różnych działań na wielkość zysku. Gdy dochodzi do wydatków na marketing czuja się sfrustrowani. Kierownicy działu marketingu domagają sie znacznych środków na reklamę, promocję sprzedaży i personel, nie mogąc udowodnić...

Istota i charakter działów administracji rządowej

Zakres działów administracji rządowej określa ustawa z dn. 04.09.97 r. o działach administracji rządowej. Ustawa ponadto określa właściwości ministra kierującego danym działem. Kierowanie działami administracji rządowej powierza się jednemu ministrowi właściwemu do spraw oznaczonych nazwą danego...

Jak prowadzić dział obsługi klienta

Każde przedsiębiorstwo musi zapew nić swojemu klientowi serwis zarówno przed, jak i po sprzedaży. Jest on najczęściej prowadzony przez dział serwisowej obsługi klienta. Jakość pracy tych departamentów różni sie czasem znacząco. Z jednej strony istnieją działy obsługi klienta, które po prostu...

Dział służb społecznych

dział służb społecznych; dział w zespołach opieki zdrowotnej, do któ­rego zadań należy: zapewnienie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych dzieciom do lat trzech udziela­nych przez żłobki i domy małego dziec­ka, pełna ocena potrzeb -> pomocy społecznej środowiskowej, organizo­wanie i zaspokajanie...

Dział Personalny w kształtowaniu stosunków pracy

 

Rola działu personalnego w dziedzinie rozwijania harmonijnych stosunków w przedsiębiorstwie jest duża, ale powinien on w tym zakresie współpracować także z kierownictwem firmy. Zadania działu personalnego w tej materii można określi następująco:

Znajomość praw pracowniczych i ich...

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

W chwili obecnej zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o finansach publicznych. Od 01.07.2005r. zasady tej odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w związku z tym dział V ustawy o finansach publicznych...

DZIAŁ KRKDYTOWY

Urzędnicy z działu kredytowego oceniają sytuację finansową potencjalnych klientów i odmawiają kredytu lub ograniczają jego wysokość mniej wiarygodnym klientom. Uważają oni. że dział marketingu sprzedałby wszystkim, nawet tym, którzy nie gwarantują płatności. Pracownicy działu marketingu z...

Dział zarządzania zasobami ludzkimi

„Rola działu zarządzania zasobami ludzkimi i jego zadania” Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. Teoria zarządzania kapitałem ludzkim 1.1. Istota i rola działu zasobów ludzkich 5 1.2. Struktura działów zasobów ludzkich i ich funkcjonowanie 9 1.3. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi 11 1.4. Czynniki determinujące zarządzanie zasobami ludzkimi 14 Rozdział 2. Zadania i cele polityki kadrowej 2.1. Filozofia polityki kadrowej 16 2.2. Istota analizy pracy w świetle ...

Filozofia - teoria dwóch gł. działów filozofii

Problematyka glów. Dział. Filoz. -Teoria Bytu: ontologia (nauka o bycie) metafizyka (zajmuje się rzeczami poza fizycznymi) Byt: to jest to, co jest. Problemy: Problem metafizyki: ? natura rzeczywistości : -materializm ? idealizm ? ilość składników rzeczywistości: -monizm ?pluralizm ? zagadnienia związane z rozwojem rzeczy: -determinizm ? indeterminizm ?finalizm ? filozofia boga (np. dowody na jego istnienie) - Teoria poznania- gnoseologia zajmuje się poznaniem rozumianym jako ...

Pedeutologia (pedeutez – nauczyciel) jako jeden z działów pedagogiki (jej problematyka badawcza i podstawy formułowania twierdzeń)

Wszelkie idee pedagogiczne, cele, treści i zasady kształcenia i wychowania nie działają automatycznie, same przez się, lecz realizują się i ożywają dopiero dzięki działalności nauczyciela-wychowawcy. Osoba i osobowość nauczyciela, jego przygotowanie i umiejętności zawodowe, jego autorytet i postawa...

Wychowanie zdrowotne - Wychowanie fizyczne jako dział wychowania zdrowotnego

Celem wychowania fizycznego jest podnoszenie sprawności fizycznej, stymulowanie rozwoju fizycznego oraz kształtowanie postaw związanych z osobista troską o stan fizyczny, sprawność fizyczną, zdrowie i urodę. Środkiem wychowania fizycznego jest ruch i aktywność ruchowa, w wyniku której występują zmiany...

Zaliczenie na dział spadkowy

Wyrównanie sytuacji majątkowej między spadkobiercami wśród których jeden otrzymał jakieś przysporzenie od spadkodawcy kosztem przyszłego spadku. Syn emancypowany chcąc dziedziczyć na podstawie bonorum possessio jako unde liberi obok heredes sui, musiał włączyć do masy spadkowej swój majątek uzyskany...

Uprawnienia Prezesa RM w zakresie organizacji i funkcjonowania działów administracji rządowej

- organizacja prac rządowych - kontroluje i koordynuje pracę ministrów

- jest odpowiedzialny za proces tworzenia rządu i dokonywania w nim zmian, powołuje i odwołuje ministrów

- może wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa

- żądać informacji, dokumentów i sprawozdań...

SAMODZIELNY DZIAŁ MARKETINGU

Ciągły rozwój przedsiębiorstwa powiększa wydajność inwestowania w inne funkcje marketingu -badania marketingowe, rozw ój nowych produktów, reklamę i promocję, obsługę serwisową klienta. A mimo to, wiceprezes ds. sprzedaży zazwyczaj poświęca niewspółmiernie dużo czasu i środków zagadnieniom...

NOWOCZESNY DZIAŁ MARKETINGU

Chociaż od wiceprezesów ds. sprzedaży i marketingu oczekuje się. aby pracowali harmonijnie, ich stosunki są niekiedy napięte i znaczone brakiem zaufania. Wiceprezes ds. sprzedaży oburza się na wysiłki mające na celu zmniejszenie roli personelu sprzedaży w marketing mix. Z kolei wiceprezes ds...

DZIAŁ PRODUKCJI

Ludzie z działu produkcji są odpowiedzialni za to, aby fabryka w ytw arzała właściwe produkty, we właściwych ilościach, we właściwym czasie i po odpowiednich kosztach. Ich pracy towarzyszą problemy wynikające z awarii maszyn, braku zapasów oraz sporów z pracownikami. Postrzegają oni pracow ników...

„Mechanizmy prowokacji w reklamie” dział : Psychologia reklamy

Twórcy reklam wciąż szukają nowych rozwiązań na zaintrygowanie i pozyskanie klientów. Zadają sobie wiele trudu, by stworzyć skuteczny komunikat, który odbiorca zaszufladkuje w gowie tak, jak oni tego chcą; aby podsunąć mu motywację do działania; jak mówić jedno, by przekazywać drugie, i jakich słów użyć, by wzbudzić czujność nabywców. Prowokacja jest określeniem opisującym uzyskanie informacji lub wymuszenie zachowania ofiary przez podstępne i celowe ...