Dystans

Czytaj Dalej

Dystans władzy

Kultura, dla której charakterystyczny jest mały dystans władzy będzie traktować rodziców i ich dzieci jak równych sobie. Duży dystans władzy w rodzinie przejawia się oczekiwaniami rodziców co do posłuszeństwa ich dziecka wobec nich samych, a nawet starszego rodzeństwa.

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza dalsza (odległość od 7,5 m i więcej)

Dzielił ich dystans zaledwie 10 metrów, lecz był nieprzekra-czalny. Taki zwyczajowy dystans dotyczy nie tylko ważnych osobistości, może się nim po-sługiwać każdy przy okazjach publicznych.

Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza dalsza (odległość od 2,1 do 3,6 m)

Przy dystansie tym znacznie ważniejsze niż przy dystansach krótszych staje się podtrzymywanie kontaktu wizualnego w trakcie wszelkich rozmów niezdawkowych. Podniesienie głosu lub krzyk może stwarzać wrażenie redukowania dystansu społecznego do dystansu indywidualnego.

Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza dalsza

Amerykanie, którzy mieli sposobność nawiązać mniej powierzchowne kontakty z Rosjanami, opowiadają,  że wiele cech charakterystycznych dla amerykańskiego dy-stansu intymnego przejawia się w rosyjskim dystansie społecznym [.

Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza bliższa

Jest to dystans, w którym kochamy się i mocujemy, pocieszamy i chronimy.

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza dalsza (odległość od 75 cm do 1,2 m)

U Amerykanów przy tym dystansie brak jest wrażeń węchowych, inaczej niż u wielu innych narodów, gdzie tworzy się otoczki zapachowe przez użycie wód kolońskich.

Ukryty wymiar - Dystans społeczny

Linia oddzielająca dalszą fazę dystansu indywidualnego od bliższej fazy dystansu społecznego wyznacza, jak to powiedział jeden z badanych, „granicę dominacji”.

Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza bliższa (odległość od 1,2 do 2,1 m)

Jest to również dystans typowy dla tych, którzy biorą udział w nieformalnym zebraniu towarzyskim.

Ukryty wymiar - Dystans publiczny

Po przejściu od dystansu indywidualnego i społecznego do dystansu publicznego, który nie zakłada już zaangażowania, pojawia się wiele istotnych zmian sensorycz-nych.

Ukryty wymiar - Dystans intymny

Przy dystansie intymnym obecność drugiej osoby jest czymś niewątpliwym, a nie-kiedy nawet przytłaczającym wskutek przeciążenia wejść sensorycznych.

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny (osobniczy)

Terminem „dystans indywidualny” posłużył się po raz pierwszy Hediger dla okre-ślenia odległości, która trwale oddziela pomiędzy sobą poszczególne egzemplarze gatunków nie kontaktując ich.

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza bliższa (odległość od 45 cm do 75 cm)

Przy omawianym  tu dystansie da się partnera trzymać i obejmować.

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza bliższa (odległość od 3,6 do 7,5 m)

W dystansie tym mieści się nawet pewna szczątkowa, pod-świadoma forma reakcji ucieczki.

DYSTANS SPOŁECZNY

Występowanie znacznych dystansów utrudnia -> integrację społeczną.