Dyslalia

Czytaj Dalej

Co oznacza termin dyslalia?

Termin dyslalia (z grcc. dys - ‘zaburzenie’; lalia - ‘mowa’) to ogólne pojęcie stosowane przy określaniu różnych postaci wad wymowy. Wywodzi się z fonia-trii i najczęściej stosowany jest w klasyfikacjach zaburzeń mowy. Mimo że po raz pierwszy został on użyty już w 1827 r., nadal jest nośnikiem...

Dyslalia, zaburzenia mowy

Dyslalia jest to zaburzenie, którego istotą jest nieprawidłowa realizacja dźwięku. W dyslali wyróżniamy : • sygmatyzm • rotacyzm • kappacyzm • gammacyzm • bekacyzm • mowa bezdźwięczna • inne odchylenia Formy realizacji dźwięku w dyslali : • marginalne, opuszczanie jakiejś głoski (sowa -> owa) • substytucja (pararalia), głoska będzie zastępowała inną (szafa -> safa) • dyslalia właściwa (deformacje), zniekształcenie jakiejś ...

Omówienie wybranych zaburzeń mowy- dyslalia i mutyzm

OMÓWIENIE WYBRANYCH ZABURZEŃ MOWY – DYSLALIA I MUTYZM Zaburzenia mowy przejawiają się w sposób różnorodny i mają różny stopień nasilenia. Mogą dotyczyć tylko artykulacji – wymowy niektórych głosek, mogą dotyczyć większości, a nawet wszystkich głosek i wówczas wypowiedź będzie niezrozumiała dla otoczenia. PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZABURZEŃ MOWY: Mogą być wewnątrzpochodne oraz zewnątrzpochodne (środowiskowe): Przyczyny wewnątrzpochodne: - ...

DYSLALIA OBWODOWA

Są to nieprawidłowości w realizacji jednej głoski lub wielu głosek a nawet wszystkich,niemal wszystkich głosek, końcowy stan to bełkot ; wadliwa realizacja fonemów odbiegająca od ustalonej przez tradycję normy ; zaburzenia mowy polegające na niemożliwości prawidłowego wymawiania określonych...

Dyslalia

dyslalia; nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek przy dobrym rozumieniu przez dziecko wypowiedzi słownych. W całkowitej d. dziecko potrafi posługiwać się jedynie kilkoma głoskami w sposób poprawny, znie­kształcając pozostałe. D. mogą towa­rzyszyć trudności w wykonywaniu w sposób poprawny...

Dyslalia funkcjonalna

To wada, na skutek złej pielęgnacji (nieprawidłowy przebieg funkcji pokarmowych, funkcji oddychania, dysfunkcja, parafunkcja).

Dyslalia

W polskiej logopedii nic ma dotąd ogólnie akceptowanej terminologii, a poszczególne określenia są zaczerpnięte z rozmaitych dyscyplin i nieraz tworzone bez dbałości o wypracowanie takich form, które służyłyby jasnemu, jednoznacznemu przekazywaniu informacji. Wymaga to niewątpliwie komisyjnych...